Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ THI DỰ ĐOÁN
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Tên gọi của este CH
3
COOCH
3
A. etyl axetat.
B. metyl axetat.
C. metyl fomat.
D. D. etyl fomat.
Câu 42: Sắt số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?
A. FeO.
B. Fe(OH)
3
.
C. Fe2(SO
4
)
3
.
D. Fe(NO
3
)
3
.
Câu 43: Dung dịch chất nào sau đây không làm qu tím đổi màu?
A. Etylamin. B. Axit glutamic. C. Glyxin. D. Lysin.
đề 001
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Câu 44: Công thức của natri sunfat là
A. Na
2
CO
3
. B. Na
2
SO
3
. C. Na
2
SO
4
. D. Na
2
S.
Câu 45: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ?
A. Ba. B. K. C. Al. D. Na.
Câu 46: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. K. B. Na. C. Mg. D. Fe.
Câu 47: Công thức phân t của glyxin
A. C
5
H
12
NO
2
. B. C
2
H
5
NO
2
. C. C
4
H
9
NO
2
. D. C
3
H
7
NO
2
.
Câu 48: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng tính cứng tạm thời?
A. Ca(OH)
2
. B. KCl. C. NaNO
3
. D. Ca(NO
3
)
2
.
Câu 49: Thủy phân triolein ((C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
) trong dung dịch NaOH, thu được muối
công thức
A. HCOONa. B. C
2
H
3
COONa. C. C
17
H
35
COONa. D. C
17
H
33
COONa.
Câu 50: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng?
A. Butan. B. Propin. C. Propen. D. Etan.
Câu 51: Dung dịch nào pH lớn nhất trong các dung dịch cùng nồng độ 0,1 mol/l sau
đây?
A. Ca(OH)
2
. B. Na
2
SO
4
. C. NaOH. D. HCl.
Câu 52: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ
A. 12. B. 11. C. 22. D. 6.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Câu 53: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Polibutađien. D. Nilon-6,6.
Câu 54: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính tham gia vào quá trình quang hợp của cây
xanh. Chất X
A. N
2
. B. H
2
. C. CO
2
. D. O
2
.
Câu 55: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước gọi thạch cao
sống. Công thức của thạch cao sống
A. Ca(OH)
2
. B. CaSO
4
.2H
2
O. C. CaCl
2
.H
2
O. D. CaCO
3
.
Câu 56: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng được với Al
2
O
3
?
A. CaCl
2
. B. NaCl. C. NaNO
3
. D. Ba(OH)
2
.
Câu 57: Kim loại nào sau đây tính khử mạnh nhất?
A. Ag. B. Fe. C. K. D. Cu.
Câu 58: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng sinh ra khí CO
2
?
A. CaCO
3
. B. Al. C. Ba(OH)
2
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 59: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ca(HCO
3
)
2
tạo kết tủa trắng?
A. NaCl. B. HCl. C. NaOH. D. NaNO
3
.
Câu 60: điều kiện thường, kim loại Fe không tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. H
2
SO
4
loãng. B. AgNO
3
. C. HCl. D. NaCl.
Câu 61: Kim loại R tác dụng với oxi, thu được oxit trong đó oxi chiếm 40% về khối lượng.
Kim loại R
A. Ca. B. Fe. C. Zn. D. Mg.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa 

Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 1 được VnDoc tổng hợp biên soạn có đáp án đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Đề thi được đưa ra dựa trên cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Hy vọng có thể giúp các em có thêm tài liệu ôn luyện, chuẩn bị tốt cho kì thì THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 1

41B 42A 43C 44C 45A 46D 47B 48A 49D 50B
51A 52A 53D 54C 55B 56D 57C 58A 59C 60D
61D 62A 63C 64A 65B 66B 67C 68D 69B 70D
71A 72D 73A 74B 75C 76C 77B 78D 79B 80C

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề dự đoán kỳ thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa Số 1 đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 9.014
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Xem thêm