Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây là Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 dùng để kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán lớp 2. Đây là đề thi học kì 2 lớp 2 tham khảo toán lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

1. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1 điểm):

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 1m = ..... cm là:

A. 10B. 20C. 100D. 1000

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm):

1 kg = ..... g

Câu 3. Tìm X (1 điểm):

a) 5 x X = 25b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10B. 30C. 2D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1 điểm):

a) 683 + 204b) 548 - 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cmB. 600cmC. 700cmD. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Trong hình bên có mấy hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019

A. 2B. 3C. 4D. 5

Câu 8: Lớp 2A có 32 học sinh được chia đều thành 4 hàng để tập thể dục. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? (1 điểm)

Bài 9. Thùng to có 237l dầu, thùng nhỏ chứa ít hơn thùng to 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu (1 điểm)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1đ):

1 kg = 1000 g

Câu 3. Tìm X (1đ):

a) 5 x X = 25 

X = 25 : 5     

X = 5  

b) X : 4 = 4

X = 4 x 4

X = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 - 312

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi hàng có số học sinh là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học sinh (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ có số lít dầu là:

237 - 25 = 212 (lít).

3. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán (35 phút)

Họ và tên:..............................................................                        Lớp: 2…

ĐiểmLời phê của giáo viên

Đề bài:

Bài 1: Số liền sau của số 499 là:

A. 497B. 498C. 500

Bài 2: Điền dấu >, <, = tương ứng:

457 …….. 467 650………650299……... 399 401……... 397

Bài 3: Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:

A. 7B. 4C. 5

Bài 4: Giá trị của X trong biểu thức X × 3 = 12 là:

A. 6B. 4C. 5

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

738 + 241        846 – 734     48 + 37     92 – 19

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

1m = …....dm 100cm = ……..m1m =…….cm  10dm = ………m

Bài 7: Số hình tứ giác trong hình bên là:

Đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 2

A. 1B. 3C. 4

Bài 8: Tính chu vi tam giác ABC biết độ dài các cạnh là: AB = 20cm, BC = 30 cm, CA = 40cm

Bài 9: Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 120 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

4. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

Bài 1: C

Bài 2:

457 < 467

650 = 650

299 < 399

401 > 397

Bài 3: C

Bài 4: B

Bài 5: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

738 + 241 = 979846 – 734 = 112
48 + 37 = 8592 – 19 = 73

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = 10dm100cm = 1m1m = 100cm10dm = 1m

Bài 7: B

Bài 8:

Chu vi tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (cm)

Đáp số: 90cm

Bài 9:

Đội hai trồng được số cây là:

350 + 120 = 470 (cây)

Hai đội trồng được số cây là:

350 + 470 = 820 (cây)

Đáp số: 820 cây

5. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 2 x 5 bằng:

A. 10B. 12C. 14D. 16

Câu 2: Số “Ba trăm hai mươi bảy” được viết là:

A. 237B. 27C. 300D. 327

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 728 > ….là:

A. 883B. 740C. 702D. 747

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 45km + 13km = ….km là:

A. 60B. 58C. 56D. 54

Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn X – 102 = 234 là:

A. X = 336B. X = 405C. X = 318D. X = 324

Câu 6: Tổng 500 + 20 + 3 biểu thị số:

A. 532B. 523C. 235D. 253

Câu 7: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3dm 4cm = ….mm là:

A. 403B. 304C. 340D. 34

Câu 8: Chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 4cm, 6cm, 9cm và 11cm bằng:

A. 28cmB. 29cmC. 30cmD. 31cm

Câu 9: Phép tính 124 + 225 có kết quả bằng:

A. 313B. 351C. 327D. 349

Câu 10: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có độ dài AB = 3cm, BC = 2cm và CD = 10cm là:

A. 15cmB. 12cmC. 13cmD. 16cm

Câu 11: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 1

A. 3 hìnhB. 4 hìnhC. 5 hìnhD. 6 hình

II. Phần tự luận (3 điểm)

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 123 + 245b) 568 – 220c) 2 x 6 + 2 x 3d) 12 : 2 + 18 : 3

Bài 2: Lớp 2A có 15 bạn học sinh nam và 20 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

6. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm

1. A2. D3. C4. B5. A6. B
7. C8. C9. D10. A11. D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 123 + 245 = 368b) 568 – 220 = 348
c) 2 x 6 + 2 x 3 = 18d) 12 : 2 + 18 : 3 = 12

Bài 2:

Lớp 2A có tất cả số học sinh là:

15 + 20 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học sinh

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2020 - 2021

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Anh 2 cùng Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2. 

Ngoài Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1.515 672.455
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm