Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. Chọn từ phần gạch dưới cách phát âm khác với các từ còn lại.
Câu 1. A. drink B. kitchen C. minute D. time
Câu 2. A. teacher B. other C. together D. term
Câu 3. A. tooth B. food C. flood D. school
Câu 4. A. reason B. dream C. great D. seat
II. Chọn đáp án phù hợp A,B,C hoặc D.
Câu 5. Everything is different ............. what the advertisement says.
A. from
B. away
C. by
D. with
Câu 6. There .............. a lot of trees in this court yard. They have all been cut down.
A. used to
B. used to is
C. are used to
D. used to be
Câu 7. By the time he arrived at the party, all his classmates.................
A. left
B. had left
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
C. have left
D. has left
Câu 8. She is not .................. because she doesn't look as beautiful in the picture as she is
A. photography
B. photographer
C. photogenic
D. photographic
Câu 9. ....................is it from here to your home? - Two kilometres
A. How far
B. How often
C. How long
D. How many
Câu 10. I work from Monday to Friday. Saturday and Sunday are my...............
A. breaks
B. working days
C. days off
D. days out
Câu 11. Tom is always mischievous , ................ annoys his parents.
A. which
B. that
C. who
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. this
Câu 12. The woman _________lives next door to us is a doctor
A. to who
B. which
C. who
D. to that
III. Chia động từ trong ngoặc đúng thì:
Câu 13. Mr.Vy often (get up).................. at 4.30 am.
Câu 14. We (buy).................... this house 10 years ago.
Câu 15. Look at these black clouds. It (rain) .............................
Câu 16. I have bought the ticket and packed my luggage. I (fly)........... to Ho Chi minh city
tomorrow.
IV. Đọc đoạn n sau và trả lời các câu hỏi.
Hello everyone, my name is Lam. I’m a cyclo driver in HCM City. I usually have a busy
working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is
usually an old man. I take him from District 1 to District 5. After I drop him at a cafe near
Ho Chi Minh City College of Education, I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is
a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the
cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty I ride off
toward Nguyen Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows
and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them
home. At twelve I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my
cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 10 có đáp án duới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 10 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 10 rèn luyện những kỹ năng khi làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1.Ngoài ra, bạn đọc có thể luyện tập trực tuyến Tiếng Anh lớp 10 tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 số 1.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,...

Đánh giá bài viết
2 4.696
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm