Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội (Lần 1)

Đề thi học THPT Chu Văn An - Nội - Lần 1 - Năm 2018
I. Nhận biết
Câu 1. Hợp chất X công thức cấu tạo: CH
3
OOCCH
2
CH
3
. Tên gọi của X
A. propyl axetat B. metyl axetat C. etyl axetat D. metyl propionat
Câu 2. Hai chất nào dưới đây đồng phân của nhau?
A. Fructozơ và amilozơ B. Saccarozơ glucozơ
C. Glucozơ fructozơ D. Tinh bột xenlulozơ
Câu 3. Phân tử xenlulozơ được tạo nên từ nhiều gốc
A. β-glucozơ B. α-glucozơ C. α-fructozơ D. β-fructozơ
Câu 4. điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat
A. HCOOH NaOH B. CH
3
COONa CH
3
OH
C. HCOOH CH
3
OH D. HCOOH C
2
H
5
NH
2
Câu 5. Khi thủy phân hoàn toàn chất nào sau đây trong môi trường axit, ngoài thu được glucozơ còn thu
được fructozơ?
A. xenlulozơ B. saccarozơ C. tinh bột D. isoamyl fomat
Câu 6. Amin nào sau đây amin bậc một?
A. C
6
H
5
NH
2
B. CH
3
NHCH
3
C. CH
3
NHC
2
H
5
D. CH
3
NHC
6
H
5
Câu 7. Chất c dụng với H
2
tạo thành sobitol
A. saccarozơ B. tinh bột C. glucozơ D. xenlulozơ
Câu 8. Chất nhiều trong quả chuối xanh
A. saccarozơ B. glucozơ C. fructozơ D. tinh bột
Câu 9. Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)
2
nhiệt độ phòng?
A. dung dịch glucozơ B. dung dịch saccarozơ C. dung dịch axit fomic D. xenlulozơ
II. Thông hiểu
Câu 10. Ứng với công thức phân tử C
4
H
8
O
2
bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau?
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 11. Thủy phân este công thức phân t C
4
H
8
O
2
(xúc tác H
2
SO
4
, t
0
), thu được 2 sản phẩm hữu X
Y. Từ X thể điều chế trực tiếp ra Y. Tên gọi chất X
A. metanol B. etyl axetat C. etanol D. axit axetic
Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Amilopectin cấu trúc mạch phân nhánh
B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO
3
trong NH
3
C. Xenlulozơ cấu trúc mạch phân nhánh
D. Saccarozơ m mất màu ớc brom
Câu 13. Cho c chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, phenyl axetat, fomanđehit. Số chất c dụng
được với dung dịch NaOH
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 14. Glucozơ tính oxi hóa khi phản ứng với
A. [Ag(NH
3
)
2
]OH B. Cu(OH)
2
C. H
2
(Ni, t
0
) D. dung dịch Br
2
Câu 15. X một α-amino axit no, ch chứa một nhóm NH
2
một nhóm COOH. Cho 10,3 gam X tác
dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 12,5 gam muối. Công thức cấu tạo của X
A. CH
3
CH
2
CH(NH
2
)COOH B. CH
3
CH(NH
2
)COOH
C. CH
3
CH(NH
2
)COOH D. H
2
NCH
2
CH
2
COOH
Câu 16. Cho các dung dịch: C
6
H
5
NH
2
(anilin), CH
3
NH
2
, NaOH, C
2
H
5
OH H
2
NCH
2
COOH. Trong các
dung dịch trên, số dung dịch thể làm đổi màu phenolphtalein
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 17. Hợp chất X công thức phân tử C
n
H
2n
O
2
. Chất X không tác dụng với Na, khi đun nóng X với
axit được 2 chất X
1
X
2
. Biết rằng X
1
tham gia phản ng tráng ơng; X
2
khi b oxi hóa cho
metanal. Giá tr của n
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 18. Cho 12,55 gam CH
3
CH(NH
3
Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)
2
1M. cạn
dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m
A. 34,60 B. 15,65 C. 30,25 D. 36,05
Câu 19. Để phân biệt tinh bột xenlulozơ thể dùng
A. dung dịch I
2
B. dung dịch H
2
SO
4
, t
0
C. Cu(OH)
2
D. dung dịch NaOH
Câu 20. Dung dịch gluco không tác dụng với
A. Cu(OH)
2
B. H
2
(Ni, nung nóng) C. dung dịch NaOH D. dung dịch AgNO
3
/NH
3
Câu 21. Aminoaxit X chứa một nhóm NH
2
trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một ợng X, thu được
CO
2
N
2
theo tỉ lệ thể ch 4 : 1. Công thức cấu tạo X là:
A. H
2
N(CH
2
)
3
COOH B. H
2
NCH
2
CH
2
COOH C. H
2
NCH(CH
3
)COOHD. H
2
NCH
2
COOH
Câu 22. Amin no, đơn chức, mạch hở X 53,33% C về khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 23. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí CO
2
sinh ra hấp thụ vào dung dịch
NaOH dư, thu được 318 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng lên men là
A. 50,00% B. 62,50% C. 75,00% D. 80,00%
Câu 24. Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất tham gia phản ng
tráng bạc
A. 4 B. 3 C. 2 D. 5
Câu 25. Thủy phân hoàn toàn 444 gam một chất béo, thu được 46 gam glixerol hai axit béo. Hai axit
béo đó
A. C
15
H
31
COOH C
17
H
35
COOH B. C
17
H
35
COOH C
17
H
35
COOH
C. C
17
H
33
COOH C
15
H
31
COOH D. C
17
H
31
COOH C
17
H
33
COOH
Câu 26. Cho 10 kg glucozơ (chứa 10% tạp chất) lên men thành ợu etylic. Biết rượu etylic nguyên chất
khối lượng riêng 0,8 g/ml trong quá trình chế biến rượu etylic bị hao hụt mất 5%. Thể ch rượu
etylic 46° thu được
A. 11,875 lít B. 2,185 lít C. 2,785 lít D. 3,875 lít
Câu 27. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ng 75% thu được m gam glucozơ. Giá tr của m
A. 360 B. 300 C. 480 D. 270
Câu 28. Cho 6,03 gam hỗn hợp saccarozơ glucozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
/NH
3
, sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Số mol saccarozơ glucozơ trong hỗn hợp lần
lượt
A. 0,01 0,02 B. 0,015 0,015 C. 0,01 0,01 D. 0,015 0,005
Câu 29. Cho dung dịch chứa 1,69 gam hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy
đồng đẳng tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M rồi cạn, thu được 3,515 gam hỗn hợp muối
khan. Giá trị của V
A. 65 B. 45 C. 25 D. 50
Câu 30. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất béo trieste của etylen glicol với các axit béo
B. Các chất o thường không tan trong nước nh hơn nước
C. Triolein kh năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng xúc tác Ni
D. Chất béo bị thủy phân khi đun ng trong dung dịch kiềm
Câu 31. Chất hữu cơ X đơn chức (chứa C, H, O) tỉ khối hơi so với khí hiđro 37. Chất X tác dụng
được với dung dịch NaOH. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 32. Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy
phản ứng được với NaOH (trong dung dịch)
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 33. Cho 2,36 gam amin X đơn chức bậc 2 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn thu được
3,82 gam muối khan. Tên gọi của X
A. Propylamin B. Isopropylamin C. Etylamin D. Etylmetylamin
Câu 34. Hai chất hữu X Y cùng công thức phân tử. Chất X phản ứng với NaHCO
3
có phản
ứng trùng hợp. Chất Y phản ứng với NaOH nhưng không phản ng với Na. Công thức cấu tạo của X Y
lần lượt

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 344
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm