Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 2)

Trang 1/5 - đề thi 101
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG
(Đề thi gồm: 05 trang)
ĐỀ THI THỬ THPTQUỐC GIA NĂM 2018 (Lần 2)
MÔN: Vật 12
Thời gian làm bài:50 phút
đề thi 101
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các vật xốp, nhẹ như bông nhung truyền âm thanh tốt.
B. Sóng âm truyền trong không khí sóng ngang.
C. Khi một sóng âm truyền từ không khí vào trong nước thì bước sóng tăng.
D. Khi âm thanh truyền đi nếu không xảy ra sự hấp thụ âm thì biên độ của âm không đổi.
Câu 2: Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha (với
0 0,5
) so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó
A. gồm cuộn thuần cảm tụ điện. B. gồm điện trở thuần tụ điện.
C. gồm điện trở thuần cuộn thuần cảm. D. chỉ cuộn cảm.
Câu 3: Trong một không gian điện trường đều. Khi ta đi từ điểm M đến điểm N dọc theo chiều của
đường sức thì:
A. điện trường độ lớn ng. B. điện thế độ lớn giảm.
C. công của lực điện trường bằng 0. D. điện trường cường độ giảm.
Câu 4: Cho quả cầu 1 nhiễm điện dương tiếp xúc với quả cầu 2 không nhiễm điện, kết quả quả cầu 2
nhiễm điện dương. Chọn kết luận đúng:
A. Điện tích dương t quả cầu 1 khuếch tán sang quả cầu 2.
B. Các Electron từ quả cầu 2 khuếch tán sang quả cầu 1.
C. Các ion âm t quả cầu 2 khuếch tán sang quả cầu 1.
D. Các Electron từ quả cầu 1 khuếch tán sang quả cầu 2.
Câu 5: Một người mắc tật cận thị, người đó phải sửa tật như thế nào?
A. Đeo kính hội t để nhìn các vật xa cùng không điều tiết.
B. Đeo kính phân kỳ để nhìn các vật xa cùng không điều tiết.
C. Đeo kính viễn thị để nhìn các vật xa cùng không điều tiết.
D. Đeo kính cận thị để nhìn được các vật gần mắt, cách mắt cỡ 25 cm.
Câu 6: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm độ tự cảm L tụ điện có điện
dung C thay đổi được. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = U
2
cos(ωt), với U ω không đổi. Đồ
thị nào biểu diễn đúng nhất sự phụ thuộc của hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện vào dung kháng?
D.
C.
B.
A.
U
C
0
U
C
0
U
C
0
Z
C
U
C
0
Z
C
A. Đồ thị C. B. Đồ thị A. C. Đồ thị B. D. Đồ thị D.
Câu 7: Một nguồn điện suất điện động E điện trở trong r = 1, nếu mắc o hai cực của nguồn một
điện trở R = 5 thì công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là 20W. Suất điện động của nguồn điện là:
A. 12V. B. 6V. C. 24V. D. 18V.
Câu 8: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân
A. số hạt nuclôn. B. năng lượng liên kết.
C. số hạt prôtôn. D. năng lượng liên kết riêng.
Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,48 μm. Hiệu đường đi của ánh sáng từ
hai khe hẹp đến vị trí vân tối thứ ba (kể từ vân trung tâm) giá trị:
A. 1,2 mm. B. 1,68 mm. C. 1,2 μm. D. 1,68 μm.
Trang 2/5 - đề thi 101
Câu 10: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia ng hẹp song song gồm
hai ánh sáng đơn sắc: màu ng, màu chàm. Khi đó tia khúc xạ
A. gồm hai tia sáng hẹp là màu vàng màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn
góc khúc xạ của chùm màu chàm.
B. chỉ chùm tia màu ng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần.
C. gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm
màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm.
D. vẫn chỉ một chùm tia sáng hẹp song song.
Câu 11: Trong thí nghiệm Y âng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe sáng 2mm, khoảng
cách t hai khe tới màn quan sát 3m. Khoảng ch giữa hai vân sáng bậc 4 6mm. Bước sóng ánh sáng
dùng trong thí nghiệm là:
A. 0,5 μm B. 0,5 mm C. 1,0 μm D. 0,6 μm
Câu 12: Ba tụ điện điện dung C
1
= 0,002
F; C
2
= 0,004
F; C
3
= 0,006
F được mắc nối tiếp thành bộ.
Hiệu điện thế đánh thủng của mỗi tụ điện 4000 V. Hỏi bộ tụ điện trên thể chịu được hiệu điện thế
U=11000 V không? Khi đó hiệu điện thế đặt trên mỗi tụ bao nhiêu?
A. Có, hiệu điện thế trên các tụ lần lượt là: U
1
= 5000 V; U
2
= 6000 V; U
3
= 5000 V.
B. Có, hiệu điện thế trên các tụ lần lượt là: U
1
= 6000 V; U
2
= 5000 V; U
3
= 6000 V.
C. Không, hiệu điện thế trên các tụ lần lượt là: U
1
= 5000 V; U
2
= 3000 V; U
3
= 6000 V.
D. Không, hiệu điện thế trên các tụ lần lượt là: U
1
= 6000 V; U
2
= 3000 V; U
3
= 2000 V.
Câu 13: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm hai phía so với nguồn
âm. Biết mức cường độ âm tại A tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB 44 dB. Mức cường độ âm tại
B
A. 36dB. B. 28dB. C. 38dB. D. 47dB.
Câu 14: Đối với nguyên tử Hidro, khi electron chuyển quỹ đạo như thế nào thì bán kính quỹ đạo tăng 9 lần?
A. K lên L. B. M lên O. C. L lên M. D. L lên P.
Câu 15: hai đầu A B đặt một điện áp xoay chiều giá hiệu dụng không đổi. Khi mắc vào đó cuộn
dây thuần cảm độ tự cảm
1
L H
thì dòng điện
i 5 2 cos 100 t A
3
. Nếu thay cuộn dây bằng
một điện trở thuần R = 50 thì dòng điện trong mạch biểu thức:
A.
5
i 5 2 cos 100 t A
6
B.
5
i 10cos 100 t A
6
C.
5
i 10 2 cos 100 t A
6
D.
5
i 5 2 cos 100 t A
6
Câu 16: Trong các phát biểu sau:
- Trong sự phản xạ sóng cơ, tại vị trí vật cản cố định thì sóng tới sóng phản xạ ngược pha nhau.
- Đồ thị dao động của âm do âm thoa phát ra dạng hình sin.
- Khi dây đàn được gảy phát ra âm thanh thì trên dây đang sóng dừng với hai đầu cố định.
- Một dây đàn được gảy phát ra âm bản tần số 440Hz. Tần s của họa âm bậc 1 440Hz.
Số phát biểu đúng
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 17: Cho ba hạt nhân X, Y, Z số nuclon tương ứng A
X
, A
Y
, A
Z
với A
X
= 2.A
Y
= 0,5.A
Z
. Biết năng
lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng ΔE
X
, ΔE
Y
, ΔE
Z
với ΔE
Z
< ΔE
X
< ΔE
Y
. Sắp xếp các hạt nhân
này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:
A. X, Y, Z. B. Z, X, Y. C. Y, Z, X. D. Y, X, Z.
Trang 3/5 - đề thi 101
Câu 18: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R tụ điện điện dung C mắc nối tiếp, người ta đặt
điện áp xoay chiều
u 100 2 cos t
(V) vào hai đầu mạch đó. Biết
C
Z R
. Tại thời điểm điện áp tức
thời trên điện trở 50 V đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ
A. 50 V. B.
50
V. C.
50 3 V
D.
50 3 V
Câu 19: Mạch dao động của máy thu gồm cuộn y L = 2 mH tụ điện phẳng không khí, hai bản nh
tròn bán kính 30 cm, khoảng cách giữa hai bản d = 5 mm. Bước sóng điện t máy thu được
A. 652 m. B. 2540 m. C. 1884 m. D. 1180 m.
Câu 20: Trong dao động điều hòa, đại lượng luôn thay đổi theo thời gian
A. tốc độ cực đại. B. pha ban đầu. C. tốc độ góc. D. pha dao động.
Câu 21: Một con lắc đơn với quả cầu tích điện q đang dao động điều hòa trong điện trường đều với cường
độ điện trường phương ngang. Tại thời điểm quả cầu biên thì người ta tắt điện trường, sau đó quả cầu
vẫn dao động điều hòa. Quả cầu dao động với
A. chu lớn hơn trước. B. tần số góc như trước.
C. biên độ nhỏ hơn trước. D. năng nhỏ hơn trước.
Câu 22: Trong các phát biểu sau:
- Dao động điều hòa sẽ đổi chiều khi lực hồi phục cực đại.
- Khi tăng khối lượng của vật m thì chu dao động nhỏ của con lắc đơn không thay đổi.
- Con lắc xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Khi vật vị trí cân bằng thì người ta giữ cố
định điểm chính giữa của xo thì sau đó con lắc sẽ dao động với biên độ lớn hơn trước.
- Con lắc xo treo thẳng đứng thì trong quá trình dao động lực tác dụng lên điểm treo độ lớn luôn
bằng lực đàn hồi lò xo.
- Trong dao động điều hòa của con lắc xo bốn vị trí động năng của vật bằng thế năng xo.
Số phát biểu đúng, sai lần ợt là:
A. 1 4. B. 3 2. C. 4 1. D. 2 3.
Câu 23: Một khung dây tròn 24 vòng y, dòng điện trong khung I = 0,5 A. Theo tính toán thì cảm
ứng từ tâm khung 6,3.10
-5
T. Thực tế thì cảm ứng từ 4,2.10
-5
T, do 1 số ít vòng dây quấn ngược
chiều quấn với đa số vòng trong khung. Số vòng quấn nhầm
A. 6 vòng. B. 8 vòng. C. 2 vòng. D. 4 vòng.
Câu 24: Sự biến thiên đều của từ thông qua một khung dây dẫn kín sẽ dẫn tới:
A. sự hình thành một dòng điện cảm ứng trong khung.
B. do biến thiên đều nên không dòng điện cảm ng.
C. tạo nên một suất điện động biến thiên đều trong khung.
D. tạo nên một suất điện động xoay chiều trên khung.
Câu 25: Một con lắc xo m = 200 g dao động điều hoà theo phương đứng. Chiều dài tự nhiên của xo
30 cm. Lấy g = 10 m/s
2
. Khi xo chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng không lúc đó lực đàn hồi độ
lớn 2 N. Năng lượng dao động của vật
A. 0,08J. B. 0,1J .C. 0,02J. D. 1,5J.
Câu 26: Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam t ánh sáng huỳnh quang không thể
A. ánh sáng đỏ. B. ánh sáng lục. C. ánh sáng lam. D. ánh sáng chàm.
Câu 27: Khi một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng, xung quanh y dẫn sẽ
A. không tồn tại trường vật chất nào. B. từ trường.
C. điện từ trường. D. điện trường.
Câu 28: Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. thời điểm t
1
mẫu chất phóng xạ X còn lại
20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t
2
= t
1
+ 100(s) số hạt nhân X chưa bị phân chỉ còn 5% so
với số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ n của chất phóng xạ đó là:
A. 50s. B. 25s. C. 200s. D. 400s.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 2), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi kèm theo đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT chuyên Bắc Giang (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm