Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Nhị Chiểu Hải Dương Lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
THPT NHỊ CHIỂU
------------------------
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Kim loại nào sau đây điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
A. Al B. K C. Mg D. Ag
Câu 42: Kim loại nào sau đây tính khử mạnh hơn Fe?
A. Ag B. Cu C. Hg D. Al
Câu 43: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA
A. Zn B. Na C. Mg D. Ba
Câu 44: Thủy phân este X bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm gồm CH
3
COONa C
2
H
5
OH,
tên gọi của este X
A. Etyl axetat B. Isopropyl fomat C. Propyl fomat D. Metyl propionat
Câu 45: nào sau đây nguồn gốc xenlulozơ ?
A. visco B. tằm C. nilon-6 D. nitron
Câu 46: Cho 10 gam CaCO
3
vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V
lít CO
2
(đktc). Giá trị của V
A. 2,80 B. 2,24 C. 1,12 D. 3,36
Câu 47: Axit amino axetic không tác dụng với chất nào sau đây ?
A. HCl B. NaOH C. NaCl D. C
2
H
5
OH (có xúc tác)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 48: Chất nào trong các chất dưới đây đồng đẳng của CH
3
COOH ?
A. HOCH
2
-CHO B. HCOOCH
3
C. CH
3
CH
2
CH
2
OH D. CH
3
CH
2
COOH
Câu 49: HNO
3
thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với
A. CaCO
3
B. Al(OH)
3
C. FeO D. CuO
Câu 50: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều phản ứng o sau đây?
A. Thủy phân trong môi trường axit B. Tráng gương
C. Tạo phức chất với Cu(OH)
2
/NaOH D. Tác dụng với H
2
(xúc tác Ni)
Câu 51: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra chất rắn ?
A. Cho Cu vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
B. Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO
4
C. Cho Cu vào dung dịch AgNO
3
D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
Câu 52: Phương trình rút gọn Ba
2+
+ SO
4
2-
BaSO
4
tương ứng với phương trình phân tử nào sau
đây ?
A. Ba(OH)
2
+ CuSO
4
BaSO
4
+ Cu(OH)
2
B. H
2
SO
4
+ BaCO
3
BaSO
4
+ CO
2
+ H
2
O
C. Na
2
SO
4
+ Ba(NO
3
)
2
BaSO
4
+ 2NaNO
3
D. H
2
SO
4
+ Ba(OH)
2
BaSO
4
+ 2H
2
O
Câu 53: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa học
A. Đốt dây sắt trong bình đựng khí O
2
B. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch hỗn hợp gồm CuSO
4
HCl loãng
C. Nhúng thanh magie vào dung dịch HCl
D. Nhúng thanh đồng vào dung dịch HNO
3
loãng
Câu 54: Phương trình hóa học nào sau đây đúng ?
A. Na + AgNO
3
NaNO
3
+ Ag B. Na
2
O + CO 2Na + CO
2
C. Na
2
CO
3
Na
2
O + CO
2
D. Na
2
O + H
2
O 2NaOH
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 55: Cho các chất: etilen, but-2-in, toluen, stiren, propan, phenol. Số chất phản ứng được với
dung dịch Br
2
nhiệt độ thường
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 56: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Thủy phân hoàn toàn nilon-6 nilon-6,6 đều thu được cùng một sản phẩm
B. tằm không bền trong môi trường axit hoặc bazơ
C. Trùng hợp Buta-1,3-đien với xúc tác lưu huỳnh thu được cao su buna-S
D. Thủy phân hoàn toàn nilon-6 thu được axit α-aminocaproic
Câu 57: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một lượng vừa đủ dung
dịch H
2
SO
4
loãng, thu được 1,344 lít H
2
(đktc) dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m
A. 7,25 B. 8,98 C. 10,27 D. 9,52
Câu 58: Đun nóng 10,5 gam hợp chất X công thức phân tử C
4
H
11
NO
2
với dung dịch NaOH vừa
đủ, thu được 4,5 gam khí Y m gam muối. Giá tr của m
A. 9,7 B. 8,2 C. 10,0 D. 8,8
Câu 59: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo trong dung dịch NaOH thu được 9,12 gam muối
0,92 gam glixerol. Giá trị của m
A. 8,84 B. 9,64 C. 10,04 D. 10,44
Câu 60: Cho 200 ml dung dịch H
3
PO
4
1M tác dụng hoàn toàn với 240 ml dung dịch NaOH 1,5M
thu được dung dịch A chứa muối nào sau đây?
A. Na
3
PO
4
B. Na
2
HPO
4
Na
3
PO
4
C. NaH
2
PO
4
Na
2
HPO
4
D. NaH
2
PO
4
Câu 61: Một dung dịch Y chứa 3 ion: Mg
2+
, Cl
-
(1 mol), SO
4
2-
(2 mol). Thêm từ từ V lít dung
dịch Na
2
CO
3
2M vào dung dịch X cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì ngừng lại. Giá trị
của V
A. 1,25 B. 0,65 C. 2,50 D. 1,50
Câu 62: Cho m gam hỗn hợp X gồm ancol metylic phenol phản ng hoàn toàn với Na dư, thu
được 1,68 lít khí H
2
(đktc). Nếu cho cùng lượng hỗn hợp X trên tác dụng với Br
2
thì thu được
16,55 gam kết tủa trắng. Giá trị của m

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Nhị Chiểu Hải Dương Lần 2 được VnDoc tổng hợp biên soạn hướng dẫn chi tiết đề thi thử tốt nghiệp năm 2021 môn Hóa. Có thể thấy năm nay các trường đã ra đề thi thử sớm hơn mọi năm, hy vọng giúp các bạn học sinh ôn luyện cũng như củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì THPT Quốc gia tốt nhất. Đề thi được các thầy cô nhận định là khá hay và có độ khó.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa trên cả nước:

Đề thi nằm trong file TẢI VỀ miễn phí bên dưới.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Nhị Chiểu Hải Dương Lần 2

41D42D43B44A45A46B47C48D49C50A
51A52C53B54D55B56B57B58B59A60C
61A62D63A64A65D66B67D68D69A70C
71B72C73B74A75C76D77A78D79D80B

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2021 môn Hóa Trường THPT Nhị Chiểu Hải Dương Lần 2 đề thi đảm bảo bám sát cấu trúc nội dung đề minh họa của Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã đưa ra trước đó, giúp đánh giá đúng năng lực phân loại. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12 Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm