Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Mã đề 101 Trang 1/5
S GD&ĐT TNH BC NINH
TRƯNG THPT HM LONG
--------------------
(Đề thi có ___ trang)
KHO ST CHT LƯNG LN 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: ĐA L 12
Thời gian làm bài: 50 pht
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên: ...........................................................................
Số báo danh: .........
Mã đề 101
Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây không thuộc hệ
thống sông Mã?
A. Hiếu. B. Luông. C. Bưởi. D. Chu.
Câu 2. Mùa đông ở vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây?
A. đến sớm và kết thúc muộn. B. đến muộn và kết thúc muộn.
C. đến muộn và kết thúc sớm. D. đến sớm và kết thúc sớm.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây thể hiện tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của địa hình nước ta?
A. địa hình cổ được Tân kiến tạo làm trẻ lại, phân bậc rõ rệt.
B. xâm thực mạnh ở vùng đồi núi và bồi tụ nhanh ở đồng bằng.
C. hướng nghiêng chung tây bắc – đông nam, phân hóa đa dạng.
D. chủ yếu là đồi núi thấp, chịu tác động mạnh của con người.
Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 6 7, hãy cho biết núi y Côn Lĩnh phân bố
phía nào trong vùng núi Đông Bắc nước ta?
A. tây nam. B. tây bắc. C. phía nam. D. đông bắc.
Câu 5. Loại gió nào sau đây đem lại kiểu thời tiết lạnh, khô cho miền Bắc nước ta?
A. gió mùa Đông Bắc. B. tín phong bán cầu Nam.
C. gió mùa Tây Nam. D. tín phong bán cầu Bắc.
Câu 6. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có
A. một mùa có mưa nhiều và một mùa mưa ít.
B. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.
C. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.
D. gió mùa Đông Bắc hoạt động vào mùa đông.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng về ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta?
A. giảm thời tiết lạnh khô vào mùa đông.
B. tăng độ ẩm tương đối của không khí.
C. làm dịu tính nóng bức của mùa hạ.
D. lượng mưa lớn, phân hóa theo mùa.
Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng về
đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam?
A. gồm các khối núi và các cao nguyên phân bậc.
B. gồm các cánh cung núi song song với nhau.
C. là vùng núi có địa hình cao đồ sộ nhất cả ớc.
D. có các dãy núi chạy song song và so le nhau.
Câu 9. TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa lớn hơn Hà Nội chủ yếu do
A. hoạt động của frông và dải hội tụ nhiệt đới mạnh hơn.
B. nhiệt độ cao nên lượng nước bốc hơi mạnh, gây mưa nhiều.
C. trực tiếp đón gió mùa Tây Nam đến sớm, kết thúc muộn.
D. vị trí tiếp giáp Biển Đông nên độ ẩm tương đối cao hơn.
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 4 5, hãy cho biết điểm cực Bắc của nước ta
thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Lào Cai B. Hà Giang. C. Điện Biên. D. Cao Bằng.
Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế
độ nhiệt ở nước ta?
A. biên độ nhiệt độ trung bình ở miền Nam cao hơn miền Bắc.
B. miền Bắc trong năm có hai lần nhiệt độ cực đại, miền Nam có một.
Mã đề 101 Trang 2/5
C. nhiệt độ trung bình tháng 1 ở miền Bắc cao hơn miền Nam.
D. về mùa hạ, nhiệt độ cả nước tương đương nhau (trừ vùng núi cao).
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây đúng về vùng nội thuỷ nước ta?
A. Vùng nước tiếp giáp với đất liền nằm ven biển.
B. Phần ngầm dưới biển thuộc phần lục địa kéo dài.
C. Vùng c tiếp gp vi đt liền phía trong đường cơ sở.
D. Vùng c tiếp giáp vi đất liền phía ngoài đường cơ s.
Câu 13. Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho
A. địa hình nước ta có sự phân bậc rõ ràng.
B. tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên nước ta được bảo toàn.
C. thiên nhiên nước ta có sự phân hóa sâu sắc.
D. địa hình nước ta ít hiểm trở.
Câu 14. Biển Đông làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển vào nước ta vì
A. biển Đông rộng, nằm trong vùng gió mùa Châu Á.
B. biển Đông nằm trong vùng gió mùa hoạt động mạnh.
C. biển Đông rộng, nhiệt độ nước biển cao và biến động theo mùa .
D. biển Đông nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa.
Câu 15. Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HỒ CHÍ MINH
(Đơn vị:
0
C)
Địa điểm
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Hà Nội
16,4
20,2
23,7
27,3
28,8
28,9
28,2
27,2
24,6
21,4
18,2
TP. Hồ Chí
Minh
25,8
27,9
28,9
28,3
27,5
27,1
27,1
26,8
26,7
26,4
25,7
Biên độ nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh lần lượt là
A. 12, 5
0
C và 3,2
0
C. B. 9,4
0
C và 13,3
0
C . C. 13,7
0
C và 9,4
0
C. D. 3,2
0
C và
12, 5
0
C.
Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào dưới đây chịu tác
động mạnh nhất của gió Tây khô nóng?
A. Đông Bắc Bộ. B. Bắc Trung Bộ. C. Nam Trung Bộ. D. Tây
Nguyên.
Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, hãy cho biết cặp biểu đồ khí hậu nào dưới
đây thể hiện rõ sự đối lập nhau về mùa mưa – mùa khô?
A. biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.
B. biểu đồ khí hậu Đồng Hới với biểu đồ khí hậu Đà Nẵng.
C. biểu đồ khí hậu Đà Lạt với biểu đồ khí hậu Nha Trang.
D. biểu đồ khí hậu Hà Nội với biểu đồ khí hậu TP. Hồ Chí Minh.
Câu 18. c động của những khối núi cao trên 2000m đối với thiên nhiênớc ta
A. làm phong phú cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới cùa nước ta.
B. phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới trên khắp cả nước.
C. tạo các bức chắn để hình thành các ranh giới các miền khí hậu.
D. làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới của nước ta.
Câu 19. Giới hạn độ cao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc hạ thấp hơn so với miền Nam là do
A. hoạt động của gió mùa đông bắc lạnh.
B. tác động của gió mùa kết hợp với hướng của các dãy núi.
C. ảnh hưởng của tín phong Đông Bắc.
D. địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi.
Câu 20. Cho biểu đồ sau:
Mã đề 101 Trang 3/5
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
B So sánh nhiệt độ nước trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
A. So sánh số giờ nắng trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
B. So sánh lưu lượng nước trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
C. So sánh lượng mưa trung bình năm của một số địa điểm nước ta.
Câu 21. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng cho khí hậu nóng ẩm nước ta là
A. rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.
B. rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh.
C. rừng thưa khô rụng lá.
D. rừng nhiệt đới gió mùa nửa rụng lá.
Câu 22. Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm tự nhiên của miền Bắc Đông Bắc
Bắc Bộ?
A. Thiên nhiên không có sự phân hóa theo độ cao.
B. Địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế, gió mùa đông bắc lạnh hoạt động mạnh
C. Địa hình núi cao đồ sộ nhất nước ta.
D. Hướng núi chủ yếu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Câu 23. Nếu trên đỉnh núi Phanxipăng (3143m) nhiệt độ 1,8
0
C thì theo quy luật đai cao,
nhiệt độ ở chân núi sườn đón gió là
A. 33,2
0
C. B. 2,0
0
C. C. 20,7
0
C. D. 18,9
0
C.
Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá badan tập trung
nhiều nhất ở vùng núi nào sau đây?
A. Tây Bắc. B. Đông Bắc. C. Trường Sơn Nam D. Trường
Sơn Bắc.
Câu 25. Nn tố o sau đây quyết định nh cht phong p về tnh phần li của sinh vật ớc ta?
A. địa hình đồi i chiếm ưu thế pn a phức tạp.
B. vtrí nm trên đường di u di của c li sinh vật.
C. k hậu nhit đới m g mùa và có sphân hóa đa dạng.
D. tài nguyên đất đa dng, rất màu m có đ p cao.
Câu 26. Cho biểu đồ:
NHIỆT ĐỘ V LƯNG MƯA TRUNG BÌNH CC THNG CỦA H NỘI NĂM 2019

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi dưới đây nhé.

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2023 trường Hàm Long

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21A31B
2A12C22B32A
3B13B23C33C
4B14C24C34B
5A15A25B35C
6C16B26D36C
7D17C27A37B
8A18A28A38C
9C19A29D39D
10B20C30A40A

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Địa lần 1 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 163
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Địa lý

    Xem thêm