Giải sách bài tập Tin học 5: Luyện gõ các kí tự đặc biệt

Giải sách bài tập Tin học lớp 5: Luyện gõ các kí tự đặc biệt - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Em học gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

T1 trang 35 SBT Tin học lớp 5

Tập gõ các kí tự đặc biệt ; ? / < >

;/ ;?; ll k<k;??; ;//; l>l> k<k< k<i? f<l? f/a>k/i? k/j<l/i? a/s>c/d; e<d?

a/b>c/d? k<<k l>>l ;//; ;??; f/g>m/n? c/d; a<m/n>c? k<l>; i/j>c/d? k<l>;

k/i>m/n; k<i<j<h? k<l; d>c>a>s? f<g<k; k<l>;;?;/;;??;;//;l>>lk<<k;

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

T2 trang 35 SBT Tin học 5

Tập gõ các kí tự đặc biệt - _ + [ = ]

[p]; ;-;-; ;_;=;=; ;+;-;=; ;[;]; a+b=c; a+b=c; e+c=d; d+f=g; a_co.com;

A-b=c;a-b/[c+d] a-s-d-f_d_; f+g=a+b;

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

T3 trang 35 SBT Tin học 5

Tập gõ các số và kí tự đặc biệt 4 5 6 7 $ % ^ &

F5j6j f$f f%f f$f f%f f%%f f$$f f%f j6j f4f f5f j^j j^^j j&&j j^j j&j j&&j j^j f%f

J&j j7j&j j6j^j j&j j7j j6 j7j f5f f4f j7j j6j j7j f5f j7j j6j f6j f6j j6j6j

F5f j6j7j j^j&j f5fj6j j^j j %f j%j 67% 56% 74% fj76% f&j f^j j^j&j f&f j$f j%j

F^f f&f j^j j&j f$f f4f f%f f5f

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

T4 trang 35 SBT Tin học 5

Tập gõ các số và kí tự đặc biệt 3 8 # * { }

D3d#d k8k [k*kk {dedc3d} decd d#dcd# {k8,8} kl8,de3c d3cd [dedcd]

{d3dk8k} {k,} {klk8} {,k} [ded3] k8k* d3d #d dcd3d kik,k8 klk8*k, ded#d

K,kik*k k<; k8i<; kj*k df#d

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

T5 trang 35 SBT Tin học 5

Tập gõ các số và kí tự đặc biệt 2 @ 9 ( 0 )

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

T6 trang 36 SBT Tin học 5

Tập gõ các số và kí tự đặc biệt 1 ` ! \ |

A1a1 a!a! a1a a!a a1a a;|;|; a~a~a~a a`a`a1as!a a`a~a`a~a ;\|;\|;

A1a!a a1a!a a!a!a!a a`a!a a~a!a ;\|; ;\|; a1a! a a1a!a a`a1a~a! a1a!a!a

A!a!a ;|;|;\\ ;||; ;\; a1a a!a a`a a`a1a a`a1a a`a1a a~a!a!a1 a!a a~a

a`~a a~a a!a

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

T7 trang 36 SBT Tin học 5

Tập gõ các kí tự trên toàn bàn phím

2520off !! [email protected] 100 Earn $$$ Now!!! Party @ 7:30!

[email protected] #42 #99 $1,000,000 those [email protected]#$20taxes! #547

Save 10

:^) (yes/no) ***VERY IMPORTANT!*** * footnote :(Bob&Mary you & I

:) (a parenthetical remark) 5 * 4 is 20

Those [email protected]#$20taxes! Mary @quite.contrary !! save 1020100 $1,00,000

#547 #99 Earn $$$ Now!!! [email protected] party @ 7:30! 2520off! #42

a=5 $_POST the_underscore forty-two $t = $t + 6 C – 4*7=27 A+ fill_n

the bl_nks typing-lessions.org fifty-one 5764 + 432 = 6196 1_2_3

a_b_C one-hundred and seventy-seven 9/3=3

Lời giải:

 Luyện gõ các kí tự đặc biệt

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Luyện gõ các kí tự đặc biệt bao gồm 7 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em học vẽ 10 ngón - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 265
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm