Giải sách bài tập Tin học 5: Thế giới hình học trong Logo

Giải sách bài tập Tin học 5: Thế giới hình học trong Logo - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Thế giới logo của em là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 79 SBT Tin học lớp 5

Mỗi mẫu vẽ trong cột bên phải của bảng dưới đây là kết quả thực hiện thủ tục nào trong cột bên trái? Các mẫu vẽ này được xây dựng bằng một câu lệnh lặp với số lần lặp là 7 để vẽ 7 đoạn thẳng và 7 hình tròn nhưng thứ tự sắp xếp các lệnh trong vòng lặp là khác nhau. Sau đây là thủ tục htron vẽ một hình tròn:

To htron

Repeat 360[fd 10 bk 10 rt 1]

End

Thủ tục

Mẫu vẽ

To mau1

Cs

Setpencolor 3

Setpensize [3 3]

Repeat 7[fd 60 htron bk 60 rt 36/7]

End

Thế giới hình học trong Logo

A

To mau2

Cs

Setpencolor 1

Setpensize [2 2]

Repeat 7 [htron fd 50 rt 360/7]

End

Thế giới hình học trong Logo

B

To mau3

Cs

Setpencolor 2

Setpensize [3 3]

Repeat 7 [fd 60 htron bk 20 rt 360/7]

End

Thế giới hình học trong Logo

C

To mau4

Cs

Setpencolor 4

Setpensize [3 3]

Repeat 7 [fd 30 htron fd 30 rt 360/7]

End

Thế giới hình học trong Logo

D

Lời giải:

Thu tuc mau 1

Thu tuc mau 2

Thu tuc mau 3

Thu tuc mau 4

C

A

D

B

Bài 2 trang 80 SBT Tin học 5

Em hãy chuyển đoạn lệnh vẽ chùm hoa

Thì là sau đây thành hai thủ tục:

Cs setpencolor 6 setpensize [2 2]

Repeat 10[fd 40 repeat 12[fd 10 bk 10 rt 30] bk 40 rt 36]

Lời giải:

Thủ tục thứ nhất:

Thế giới hình học trong Logo

Thủ tục thứ hai:

Thế giới hình học trong Logo

T1 trang 82 SBT Tin học 5

Em hãy tạo tệp cayco.lgo lưu lại các thủ tục vẽ cây cọ như hình trên.

Lời giải:

Hướng dẫn: Hình cây cọ gồm 3 nhánh, mỗi nhánh có phần tán lá và phần thân nhánh. Tán là là một “hình tròn” gồm 60 bán kính sát nhau. Thân mỗi nhánh là một đoạn thẳng từ gốc cây tới tâm của tán lá. Có thể viết 2 thủ tục.

Thủ tục hinhtron vẽ tán lá:

To hinhtron

Repeat 60[fd 50 bk 50 rt 6]

End

Thủ tục cayco vẽ cây cọ 3 nhánh

To cayco

Setpencolor 2

Setpensize [3 3]

Lt 15 fd 120 hinhtron bk 120 rt 15

Fd 200 hinhtron bk 200 rt 15

Fd 100 hinhtron bk 100

end

T2 trang 83 SBT Tin học 5

Em hãy tạo các thủ tục ghi ở cột bên trái bảng dưới đây để vẽ hai hình tương ứng cho trong cột bên phải bảng. Sau đó lần lượt thực hiện thủ tục hoavan1 và hoavan2. Lưu các thủ tục này cho vào chung một tệp là hoavan.lgo.

To dtron

Repeat 360[fd 147/360 rt 1]

End

To hoavan1

Cs

Setpencolor 1

Setpensize [1 1]

Repeat 36[dtron fd 10 rt 360/36]

End

Thế giới hình học trong Logo

To ngugiac

Repeat 5[fd 30 rt 72]

End

To hoavan2

Cs

Setpencolor 5

Setpensize [2 2]

Repeat 36[ngugiac fd 10 rt 360/36]

end

Thế giới hình học trong Logo

Lời giải:

Thủ tục 1:

Thế giới hình học trong Logo

Thủ tục 2:

Thế giới hình học trong Logo

T3 trang 83 SBT Tin học 5

Sử dụng thủ tục vẽ từng hình tròn đặc (có màu bút vẽ) em hãy tạo tệp bongmau.lgo lưu lại thủ tục vẽ một chùm bóng bay (có 5 quả màu khác nhau) như hình bên.

Thủ tục vẽ một hình tròn

To htron

Repeat 360[fd 40 bk 40 rt 1]

end

Lời giải:

Hướng dẫn: Ngoài thủ tục trên, em cần xây dựng thủ tục chumbong như sau:

To chumbong

Setpencolor 1 htron fd 50 rt 72

Setpencolor 2 htron fd 50 rt 72

Setpencolor 3 htron fd 50 rt 72

Setpencolor 4 htron fd 50 rt 72

Setpencolor 5 htron fd 50 rt 72

Setpencolor 10

Pu bk 100 lt 20

Pd repeat 5 [fd 60 bk 60 rt 8]

End

Thế giới hình học trong Logo

Thế giới hình học trong Logo

T4 trang 84 SBT Tin học 5

Hãy tạo tệp saubuom.lgo lưu lại thủ tục vẽ một con sâu bướm như hình bên

Lời giải:

Thế giới hình học trong Logo

Thế giới hình học trong Logo

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Thế giới hình học trong Logo gồm 2 câu hỏi và 4 bài thực hành có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Thế giới logo của em - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
9 1.832
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm