Giải sách bài tập Tin học 5: Luyện gõ từ và câu

Giải sách bài tập Tin học 5: Luyện gõ từ và câu - Cùng học Tin học Quyển 3 lớp 5 phần Em học gõ 10 ngón là tài liệu cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập Tin học lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 36 SBT Tin học lớp 5

Hãy xem các câu sau đây có bao nhiêu từ, điền đáp số tại ô [ ]

Lời giải:

Con kiến mà leo cành đa

6

Leo phải cánh cụt leo ra leo vào

8

Con kiến mà leo cành đào

6

Leo phải cánh cụt leo vào leo ra

8

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

6

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

8

Cha còn cắt cỏ trên trời

6

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

8

Ông thời (2x) cắm bút, cầm nghiên

7

Bà thời (2x) cầm tiền đi chuộc lá đa

9

Bài 2 trang 37 SBT Tin học 5

Trong các kí tự sau, kí tự nào là kí tự đặc biệt? Tô đen các ô tròn bên cạnh các kí tự đó.

Lời giải:

 Luyện gõ từ và câu

T1 trang 37 SBT Tin học 5

Luyện gõ từ tổng quát với hàng phím cơ sở, tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 6 từ/phút.

Lời giải:

Hướng dẫn:

1. Nháy chọn Student → Edit

2. Nháy số từ bên cạnh Goal WPM để sửa thành 6 rồi nhấn Enter.

3. Nháy nút Done.

4. Nháy Lession → Home Row Only và nháy khung tranh số 3.

5. Gõ các chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.

T2 trang 37 SBT Tin học 5

Luyện gõ từ với hàng phím cơ sở và hàng phím trên (tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 7 từ/phút).

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lesson → Add Top Row và nháy khung tranh số 3.

T3 trang 38 SBT Tin học 5

Luyện gõ từ với hàng phím cơ sở và hàng phím dưới (tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 7 từ/phút).

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lesson → Add Bottom Row và nháy khung tranh số 3.

T4 trang 38 SBT Tin học 5

Luyện gõ từ với hàng phím cơ sở và hàng phím số (tốc độ gõ trung bình cần đạt được là 7 từ/phút).

Lời giải:

Hướng dẫn: Nháy Lesson → Add Numbers và nháy khung tranh số 3.

T5 trang 38 SBT Tin học 5

Mở phần mềm Word và tập gõ theo mẫu sau:

Lời giải:

A is for Apple

B is for Bat

C is for Cat

D is for Dolphin

E is for Earth

F is for Fire

G is for Goomba

H is for Hat

I is for Ice cream

J is for Jam

K isfor Koopa

L is for Luigi

M is for Mario

N is for Nail

O is for Ostrich

P is for Princess

Q is for Queen

R is for Rose

S is for Star

T is for Toad

U is for Umbrella

V is for Violin

W is for Wagon

X is for Xylophone

Y is for Yoshi

Z is for Zebra

Giải sách bài tập Tin học 5 bài: Luyện gõ từ và câu bao gồm 7 câu hỏi có đáp án tương ứng cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được các kiến thức phần Em học vẽ 10 ngón - SBT Tin học lớp 5, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các em học sinh tham khảo các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 198
Sắp xếp theo

Tin học lớp 5

Xem thêm