Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 7 - số 8 (từ 30/3 đến 04/4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG ANH 7 MỚI - SỐ 8
A. GRAMMAR
CÂU BỊ ĐỘNG (THE PASSIVE VOICE)
1. Định nghĩa
- Câu bị động là câu trong đó chủ ngữ trong câu không thực hiện hành động
ngược lại bị tác động bới một yếu tố khác. Đây loại câu được sử dụng khi chúng ta
muốn nhấn mạnh vào bản thân một hành động, chủ thể thực hiện hành động hay tác
nhân gây ra hành động đó không quá quan trọng.
2. Phân biệt câu chủ động với câu bị động
Câu chủ động (Active)
Câu bị động (Passive)
Cách dùng (Usage)
Khi bản thân chủ thể được
nhắc đến tự thực hiện
hành động
Khi bản thân chủ thể
không tự thực hiện được
hành động.
Dạng thức (Form)
S+V+O
S: Chủ ngữ , V: Động từ,
O: Tân ngữ
S+ to be + P2
P2: động t phân từ hai
dụ
The police catches the
thief ( cảnh sát bắt kẻ
trộm)
The thief is caught by the
police ( kẻ trộm bị bắt bởi
cảnh sát)
3. Cấu trúc biến đổi từ câu chủ động sang câu bị động
Chủ động
S + V + O
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bị động
S + tobe + Vp2 (V-ed / V3) + (by O)
Cách biến
đổi
- Xác định 3 thành phần S, V, O thì của câu chủ động.
- Tân ngữ (O) trong câu chủ động đưa lên làm chủ ngữ (S)trong câu
bị động
- Động từ (V) trong câu chủ động sẽ chuyển thành “tobe + p2”.
Trong đó “be” chia theo thì của câu chủ động chủ ngữ của câu bị
động.
- Chủ ngữ (S) trong câu chủ động sẽ biến đổi thành tân ngữ giới
từ “by” đằng trước (by + O)
dụ
Chủ động : Nam washes the car.
Bị động: The car is washed by Nam.
Lưu ý
* Chủ ngữ không xác định n I, you, he, she, it, we, they, one,
people, someone, somebody, nobody, no one, trong câu chủ động
thường được bỏ đi trong câu bị động.
dụ:
People speak French in this country. ( mọi người nói tiếng Pháp đất
nước này.)
French is spoken in this country. ( Tiếng Pháp được nói đất nước
này)
* Vị trí của By+ O khi trạng ngữ chỉ thời gian và nơi chốn trong
cùng 1 câu:
TN.nơi chốn + By O + TN.thời gian
dụ:
Nam bought this dictionary at a bookstore in 2008 . ( Nam đã mua
quyển từ điển này vào năm 2008.)
This dictionary was bought at a bookstore by Nam in 2008
( Quyển t điển này được mua tại 1 hiệu sách bởi Nam vào năm
2008)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. Thay đổi hình thức động từ trong một số thì cụ thể như sau:
TENSES
ACTIVE
PASSIVE
Simple
Present
(HTĐ)
(+) S + V1-s/es + O
(-)S+ don’t / doesn’t + V + O
(?)Do/ Does + S + V+ O?
(+)S + am / is / are + Vp2 + (byO)
(-)S+ am/is/are + not + Vp2 + ( by O)
(?)Am/ is/ are + S + Vp2+ ( by O) ?
Present
continuous
(HTTD)
(+)S + am / is / are + V-ing+O
(-)S + am / is / are+not+ V-ing+O
(?)Am/is/are+ S+ V-ing +O?
(+)S + am / is / are + being + Vp2
(-)S + am / is / are+not+being+ Vp2
(?)Am/is/are+S+ being+Vp2?
Simple
Past
(QKĐ)
(+) S + V-ed / V2 +O
(-) S + didn’t+ V +O
(?)Did + S+ V +O?
(+)S + was / were + Vp2+(byO)
(-)S +wasn’t/weren’t+ Vp2+(byO)
(?) Was/Were+ S+ Vp2+(byO)?
Present
Perfect
(HTHT)
(+) S + have / has + Vp2 +O
(-) S+ have/has+ not+ Vp2+O
(?)Have/Has+ S+ Vp2+O?
(+)S + have / has + been +Vp2+byO
(-)S+have/has+not+been+Vp2+byO
(?)Have/Has+S+been+Vp2+byO?
5. Kiến thức nâng cao:
*Bị động với động từ 2 tân ngữ
Ta thường gặp một số câu 2 n ngữ đi sau động từ:
dụ:
- He gave me a book.
Ta thấy sau động từ: “gave” 2 tân ngữ “me” và “a book”. Trong 2 tân ngữ này
thì “a book” được gọi tân ngữ trực tiếp (trực tiếp chịu tác động của động từ
“gave” đưa.) Còn “me” được gọi tân ngữ gián tiếp (không trực tiếp chịu tác động
của động từ).
Ta hiểu động từ “đưa đây ta “cầm, nắm” “CÁI GÌ” trên tay rồi đứa “NÓ” cho
“AI ĐÓ”. “CÁi GÌ” đây sẽ trực tiếp chịu tác động của động từ nên gọi tân
ngữ trực tiếp. Còn “AI ĐÓ” không trực tiếp chịu tác động của động từ nên gọi là tân
ngữ gián tiếp.
Ta cấu trúc câu chủ động với động từ 2 tân ngữ:
S + V + Oi + Od

Ôn tập giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 7 mới có đáp án

Trong thời gian học sinh tiếp tục nghỉ học ở nhà, VnDoc gửi đến các bạn Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn tiếng Anh lớp 7 - số 8 (từ 30/3 đến 04/4). Tài liệu ôn tập môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới tuần này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về Câu bị động, bên cạnh đó còn các các bài tập cơ bản và nâng cao về câu bị động (THE PASSIVE VOICE) trong Tiếng Anh.

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 7- số 8 nằm trong bộ tài liệu tự ôn ở nhà lớp 7 trong thời gian nghỉ Covid-19. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề ôn ở nhà cho các em học sinh, đồng thời cũng giúp các em ôn tập để không bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ học lâu dài.

Đáp án có trong file tải, mời các bạn tải về để xem toàn bộ đề và đáp án của Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 7 - số 8. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Tham khảo thêm:

Môn Toán:

Môn Văn:

Môn tiếng Anh:

Đánh giá bài viết
4 7.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm