Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 1

Trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Mời các bạn cùng làm bài Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 1 với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích được sưu tầm từ các nguồn tài liệu chất lượng, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về hóa học hữu cơ mà còn nắm vững những nội dung trọng tâm.

Câu hỏi trắc nghiệm Đại cương về hóa học hữu cơ - Phần 2

 • 1
  Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon
 • 2
  Theo thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành
 • 3
  Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có
 • 4
  Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?
 • 5
  Liên kết hoá học trong phân tử chất hữu cơ
 • 6
  Các chất hữu cơ có điểm chung là
 • 7
  Phản ứng hoá học của các chất hữu cơ thường
 • 8
  Các chất hữu cơ có điểm chung là
 • 9
  Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?
 • 10
  Mục đích của phân tích định tính là
 • 11
  Mục đích của phân tích định lượng là
 • 12
  Công thức đơn giản nhất cho biết
 • 13
  Công thức phân tử cho biết
 • 14
  Khi đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi không khí thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O, N2. Điều đó chứng tỏ:
 • 15
  Kết luận nào sau đây đúng?
 • 16
  Hai chất CH3COOH và HCOOCH3 khác nhau về
 • 17
  Hai chất CH3COOH và HCOOCH3 giống nhau về
 • 18
  Hai chất CH3COOH và CH2=CHCH2COOH giống nhau về
 • 19
  Hai chất CH3COOH và CH3CH2CH2COOH khác nhau về
 • 20
  Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo thành mạch
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 2.609
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm