Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 (Đề 3)

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi thử môn Tiếng Anh vào lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên soạn. Với cấu trúc đề thi giống với đề thi thật gồm nhiều dạng bài tập khác nhau, VnDoc mong muốn các em học sinh lớp 5 có cơ hội được ôn tập kiến thức đã học, phát triển những kỹ năng cơ bản khi đi thi và đạt điểm cao trong kì thi đầu vào lớp 6 năm 2018 tới đây.

Một số đề thi khác:

 • I. Choose the word whose the bolded part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the best answer among A,B,C or D.
 • 1. My mother goes to the supermarket________foot.
 • 2. There is a backyard______ my house.
 • 3. “Would you like an orange?” – “No, ______________”
 • 4. I feel ___________ I’d like some noodles.
 • 5. ___ do Nga and her family travel to HCM city? - By plane.
 • 6. It is twenty-five past____.
 • 7. ____ do you work? I work in a factory.
 • 8. Is this her ______?
 • 9. We are_____ to Hue on Sunday.
 • 10. My best friend________the letter to me every week.
 • III. Put the words in the right order.
 • 1. What/ is/ eraser/ your/ color/ ?
  → ____________________
  What color is your eraser?
 • 2. tea/ cup/ you/ Would/ of/ a/ like/ ?
  → _________________________________
  Would you like a cup of tea?
 • 3. would/ ,/ bar/ like/ soap/ I/ a/ of/ please/ .
  → ____________________________
  I would like a bar of soap, please.
 • 4. bananas / How/ she/ does/ many/ want / ?
  → ____________________________
  How many bananas does she want?
 • 5. weather/ winter/ What/ like/ the/ is/ in/ ?
  → ______________________________
  What is the weather like in winter?
 • IV. Read and answer the questions by write corresponding letter A, B, C or D.
  In Vietnam, there are four seasons in a year. They are: spring, summer, fall and winter. In summer, the weather is very hot and sometimes it rains. There are many fruits in summer. The days are long and nights are short. People often go on holiday in this season. But in the winter, it’s usually very cold. The days are short and the nights are long.
 • 1. How many seasons are there in a year?
 • 2. What is the weather like in summer?
 • 3. Are the nights long in summer?
 • 4. Which is the season of fruits?
 • 5. What do people often do in summer?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
126 11.043
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm