Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 (Đề 4)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi thử môn Tiếng Anh đầu vào lớp 6 năm 2018 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức hiệu quả, VnDoc đã biên tập bộ đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau dựa trên kiến thức đã học tại Nhà trường. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh lóp 6 năm 2018 - 2019 tới đây.

Một số đề thi khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Put the words in oder to make the sentences.
 • 1. often/ cartoons/ watches/ TV/ ./ He/ on
  → ______________________________
  He often watches cartoons on TV.
 • 2. will/ What/ like/ the weather/ be/ tomorrow/ ?/
  → _________________________________
  What will the weather be like tomorrow?
 • 3. than/ beautiful/ I/ is/ more/ expected/ ./ It
  → _____________________________
  It is more beautiful than I expected.
 • 4. did/ do/ What/ weekend/ you/ last/ ?/
  → ___________________________
  What did you do last weekend?
 • 5. you/ matter/ with/ What’s/ the/ ?
  → _________________________
  What's the matter with you?
 • II. Read the passage and fill the gaps in order to complete the passage.
  Hello. My name’s Thien. It is not easy to answer the question: “Which one is more exciting, life in the city or (1).............. in the countryside?” but I enjoy living in the countryside very much because life is (2)…………. and the people are friendly. The villages are normaly small and quiet. The fields are green, windy and beautiful with flowers in the (3)…………..and the birds sing in the summer. There are not (4)............ people, shops and traffic here. Sometimes I go to the Hanoi with my parents. I see a lot of people there so the streets are always so crowded and noisier, things are more expensive. I think it’s more (5)………… and exciting to live in countryside.
 • 1. It is not easy to answer the question: “Which one is more exciting, life in the city or (1).............. in the countryside?”
 • 2. but I enjoy living in the countryside very much because life is (2)…………. and the people are friendly.
 • 3. The fields are green, windy and beautiful with flowers in the (3)…………..and the birds sing in the summer.
 • 4. There are not (4)............ people, shops and traffic here.
 • 5. I think it’s more (5)……………. and exciting to live in countryside.
 • III. Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. What’s the matter……….. you?
 • 2. What do you…. in your free time?
 • 3. What…. the weather be like tomorrow?
 • 4. What would you like to drink? ~ "............"
 • 5. The students often travel to school ……………. bike.
 • 6. He ……………. football in the yard now.
 • 7. How many seasons are ……………. in England?
 • 8. It takes about thirty hours ………….. from Hanoi to Ho Chi Minh City.
 • 9. How …………. is it from here to Vinh?
 • 10. Where …………….. the amusement park?
 • IV. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
114
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm