Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC
(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN Toán Bài số 3- Khối 11
Thời gian làm bài : 45 phút
Họ và tên học sinh :..............................................Lớp....... Số báo danh : ...................
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Câu 1. Với mọi
0x
hàm số
2
2
1
() 3 3gx x
x
= ++
là đạo hàm của hàm số nào ?
A.
3
1
() 3 2fx x x
x
= ++ +
. B.
3
1
() 3
2
fx x x
x
=++
.
C.
3
1
() 3 1fx x x
x
= −+ +
. D.
3
1
() 3 3fx x x
x
= −+
.
Câu 2. Cho hàm số
Tìm
x
để
'
( ) 0.fx<
A.
( 2; 0)
x
∈−
. B.
( ; 2) (0; )x
−∞ +∞
.
C.
(0; 2)x
.
D.
( ; 0) (2; )x −∞ +∞
.
Câu 3. Tính tổng
12
2 ...
n
nn n
S C C nC
= + ++
A.
1
4 .2
n
n
. B.
1
2 .2
n
n
. C.
1
3 .2
n
n
. D.
1
.2
n
n
.
Câu 4. Cho hàm số
32
() 5 2y fx x x= =−+
có đồ thị (C). Có bao nhiêu tiếp tuyến của
()C
đi qua điểm
A(0; 2) ?
A.
1
. B.
4
. C.
3
. D.
2
.
Câu 5. Cho hàm số
32
– 3 – 9 – 5() xxxfx=
. Phương trình
'
() 0fx=
có nghiệm là
A. {1; 2}. B. {-1; 2}. C. {-1; 3}. D. {0; 4}.
Câu 6. Gọi
(a;b)M
điểm thuộc đồ thị hàm số
32
( ) 3 2( )
y fx x x C
= =−+
sao cho tiếp tuyến của
()C
tại
điểm M có hệ số góc nhỏ nhất. Tính
.ab+
A.
3
. B.
0
.
C.
1
. D.
2
.
Câu 7. Đạo hàm của hàm số
( )
3 1 cosyx x=
A.
' 3cosyx=
. B.
( )
' 3 1 sinyx x=−−
.
C.
' 3 cos (3 1) siny xx x
= +−
. D.
' 3 cos (3 1) siny xx x= −−
.
Câu 8. Tính đạo hàm của hàm số
23
.
4
x
y
x
=
+
A.
'
2
5
( 4)
y
x
=
+
. B.
'
11
4
y
x
=
+
. C.
'
2
11
( 4)
y
x
=
+
. D.
'
2
11
( 4)
y
x
=
+
.
Câu 9. Đạo hàm của hàm số
2
1yx= +
A.
2
'
21
x
y
x
=
+
. B.
2
1
'
1
y
x
=
+
. C.
2
2
1
'
21
x
y
x
+
=
+
. D.
2
'
1
x
y
x
=
+
.
Mã đề 301
Câu 10. Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
()y fx x x= =−+
tại điểm
(1; 0 ).M
Tìm hệ số góc của (d)?
A.
2
. B.
2
. C.
1
. D.
0
.
Câu 11. Đạo hàm của hàm số
42
21
yx x
=−+
A.
3
'4 4yxx=
. B.
3
'4yx x=
. C.
3
'2yx x=
. D.
3
'4 2yxx=
.
Câu 12. Cho hàm s
( )
y fx=
xác định trên
( )
;ab
;
( )
0
;x ab
. Đạo hàm ca hàm s
( )
y fx=
tại điểm
0
x
là
A.
( )
0
0
' lim
y
y
fx
x
∆→
=
. B.
( )
0
0
' lim
x
y
fx
x
∆→
=
. C.
( )
0
0
' lim
x
y
fx
x
=
. D.
( )
0
0
' lim
x
x
fx
y
=
.
Câu 13. Đạo hàm của hàm số
1
1
x
y
x
+
=
tại điểm
0
2x =
A. -2. B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 14. Hàm số y = cosx có đạo hàm là
A. y
/
= sinx. B.
xsin
1
y
/
=
. C. y
/
= - cosx. D. y
/
= -sinx.
Câu 15. Số gia của hàm số
2
() 2 3y fx x x= =+−
ứng với số gia
x
của đối số tại
0
1x =
A.
2
4yxx∆= −∆
. B.
2
2yxx∆= +∆
. C.
4
yx∆=
. D.
2
4
yxx∆= +∆
.
Câu 16. Một chất điểm chuyển động phương trình
3
3
st t= +
(t tính bằng giây, s nh bằng mét). Tính vận
tốc của chất điểm tại thời điểm
0
2t =
(giây) ?
A.
12 /ms
.
B.
15 /ms
. C.
14 /ms
. D.
7/ms
.
Câu 17. Hàm số y = cotx có đạo hàm là
A.
2
1
'
cos
y
x
=
. B.
2
1
'
sin
y
x
=
. C.
' tanyx=
. D.
2
1
'
sin
y
x
=
.
Câu 18. Cho hai hàm số
2
1
() 2; () .
1
f x x gx
x
=+=
Tính
'
'
(1)
?
(0)
f
g
A.
0
. B.
2
.
C.
2
. D.
1
.
Câu 19. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
2
( ) 3 3( )y fx x x P= = ++
tại điểm
(1;1) ?M
A.
56yx=−+
. B.
56yx=
. C.
56yx=−−
.
D.
56yx= +
.
Câu 20. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =
2
1
x
2
- 2x + 1; biết tiếp tuyến song song với đường
thẳng y = 2x + 3 là
A. y = 2x + 5. B. y = 3x + 5. C. y = - 2x + 7. D. y = 2x – 7.
PHẦN 2: TỰ LUẬN (2 điểm)
Câu 1: Cho hàm số
21
1
x
y
x
+
=
có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông
góc với đường thẳng có phương trình:
3 2019 0xy−+ =
.
Câu 2. Cho hàm số
( )
32
23f x x x mx= +−
. Tìm m để
( )
'0fx<
với mọi
( )
0; 2x
.
------ HẾT ------
BÀI LÀM
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PHẦN 2: TỰ LUẬN
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 chương 5 năm 2018 - 2019 trường THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm