Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa chuyên Lê Hồng Phong Nam Định lần 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
CHUYÊN HỒNG PHONG
Đề thi gồm 04 trang.
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2020 LẦN 2
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề.
Cho biết nguyên tử khối của c nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; C1 = 35,5; K = 39; Ca =
40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137.
Thể tích các khí đo điều kiện tiêu chuẩn, gi thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41:Nung Fe(OH)
2
trong không khí nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được
chất rắnlà
A. Fe(OH)
3
.
B. Fe
3
O
4
.
C. FeO.
D. Fe
2
O
3
.
Câu 42: Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây đipeptit?
Câu 43: n thay thế của ancol công thức cấu tạo thu gọn CH3CH2CH2OH
A. propan-1-ol.
B. propan-2-ol.
C. pentan-1-ol.
D. pentan-2-ol.
Câu 44: Cho Al
4
C
3
vào nước dư, sản phẩm thu được gồm
A. Al(OH)
3
CH
4
.
B. Al
2
O
3
CH
4
.
C. Al
2
O
3
C
2
H
2
.
D. Al(OH)
3
C
2
H
2
.
Câu 45: nhiệt độ cao, Al khử được oxit kim loại nào sau đây thành kim loại?
A. Na
2
O.
B. CuO.
C. MgO.
D. K
2
O.
Câu 46: Cho phương trinh hóa học sau:
aFe + bH
2
SO
4
cFe
2
(SO
4
)
3
+ dSO
2
+ eH
2
O. Tỉ lệ a: b là
A. 2:3.
B. 2:9.
C. 1:2.
D. 1:3.
Câu 47. Este ứng với công thức phân tử C
2
H
4
O
2
n gọi
A. vinyl axetat.
B. etyl fomat.
C. metyl axetat.
D. metyl fomat.
Câu 48. Nguyên tố hóa học o sau đây thuộc nhóm IIA?
A. Kẽm.
B. Đồng.
C. Nhôm.
D. Canxi.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 49. Polime thiên nhiên X màu trắng, dạng sợi, không tan trong nước, nhiều trong
thân cây: đay, gai, tre, nứa... Polime X
A. Glicogen.
B. Xenlulozơ.
C. Cao su isopren.
D. Tinh bột.
Câu 50. ng với chất công thức cấu tạo o sau đây đồng phân hình học?
A. CH
2
=CH-CH
2
-COOH.
B. (CH
3
)
2
C=CH-COOH.
C. CH
2
=C(CH
3
)-COOH.
D. CH
3
-CH=CH-COOH.
Câu 51. Hỗn hợp kim loại Fe Cu tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?
A. dung dịch FeCl
3
.
B. dung dịch HNO
3
đặc, nguội.
C. dung dịch H
2
SO
4
đặc, nguội.
D. dung dịch HCl.
Câu 52. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Anilin.
B. Alanin.
C. Metylamin.
D. Phenylamoni clorua.
Câu 53. Công thức của sắt (III) sunfat
A. FeSO
4
.
B. Fe
2
(SO
4
)
3
.
C. FeS
2
.
D. FeS.
Câu 54. Thủy phân chất o sau đây trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối
ancol?
A. Metylamoni axetat. B. Vinyl axetat.
C. Benzyl axetat.
D. Phenyl axetat.
Câu 55. Thành phần hóa học của phân bón amophot gồm
A. KNO
3
(NH
4
)
2
HPO
4
.
B. NH
4
H
2
PO
4
Ca
3
(PO
4
)
2
.
C. NH
4
H
2
PO
4
(NH
4
)
2
HPO
4
.
D. NH
4
Cl Ca(H
2
PO
4
)
2
.
Câu 56. Ruby một loại ngọc trong tự nhiên thành phần chính Al
2
O
3
với tạp chất
A. Fe
3+
. B. Cu
2+
. C . Cr
3+
. D. Fe
2+
.
Câu 57. Dung dịch nào sau đây môi trường bazơ?
A. CuSO
4
. B. NaO H. C. KCl. D. HNO
3
.
Câu 58. Để bảo vệ các đường ống dẫn nước làm bằng thép chôn sâu trong lòng đất thể
gắn miếng kim loại nào sau đây vào các đường ống đó?
A. Ni. B. Cu . C. Mg. D. Ag.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 59. Cho bột Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây, thu được sản phẩm chứa hai
muối?
A. HCl. B. H2SO4 loãn g. C. NaHSO4. D. AgNO3.
Câu 60. Glucozơ không có phản ứng với chất nào sau đây?
A. với khí H
2
(xúc tác Ni, t°). B. với brom trong nước.
C. với AgNO
3
trong dung dịch NH
3
. D. với dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Câu 61. Cho các khí sau: NH
3
, CO, CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
2
. Số chất khí trong dãy thu được bằng
phương pháp đẩy ớc?
A. 3. B. 5. C. 4. D . 2.
Câu 62. Clo a poli (vinyl clorua) (PVC) trong điều kiện thích hợp, thu được một loại
polime mới, trong đó clo chiếm 62,39% theo khối lượng. Số mắt xích PVC trung bình đã
phản ứng với 1 phân tử Cl
2
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Câu 63. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO
3
loãng, nóng, thu được khí NO (sản phẩm kh
duy nhất). Sau phản ứng thu được 1 gam chất rắn và dung dịch chứa 27 gam muối. G trị
của m
A. 12,2.
B. 8,4.
C. 11,2.
D. 9,4.
Câu 64. Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,8M vào 100 ml dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
0,5M, thu
được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 44,04.
B. 39,63.
C. 42,75.
D. 41,19.
Câu 65. Dẫn khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO, Fe
2
O
3
, MgO nung nóng, thu được chất
rắn X. Cho X c dụng với dung dịch chứa AgNO
3
dư, thu được chất rắn Y. Thành phần của
Y là
A. MgO Ag.
B.Ag.
C. Ag Cu.
D. MgO, FeO và Ag.
Câu 66. Cho các thí nghiệm sau:
(a) Đốt dây sắt trong bình chứa khí clo .
(b) Cho Fe
2
O
3
vào dung dịch HCl dư.
(c) Cho NaNO
3
vào dung dịch chứa FeCl
2
HCl.
(d) Cho FeO vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa chuyên Lê Hồng Phong Nam Định lần 2 được VnDoc.com là đề thi thử tốt nghiệp THPT phát triển dựa trên nội dung cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó, đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm các bạn học sẽ sẽ làm trong thời gian 50 phút.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Đề chuẩn bị cho kì thì quan trọng sắp diễn ra vào 10/8/2020 VnDoc đã tổng hợp biên soạn các để thi thử THPT 2020 môn Hóa học các trường, Sở trên cả nước để giúp các bạn có tài liệu ôn tập cũng như luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây

1. Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định lần 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định lần 2

Câu 46. Cho phương trinh hóa học sau:

aFe + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2↑ + eH2O. Tỉ lệ a: b là

A. 2:3.

B. 2:9.

C. 1:2.

D. 1:3.

Hướng dẫn giải

2Fe + 6H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O.

Câu 50. Ứng với chất có công thức cấu tạo nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH2-COOH.

B. (CH3)2C=CH-COOH.

C. CH2=C(CH3)-COOH.

D. CH3-CH=CH-COOH.

Hướng dẫn giải

Để có đồng phân hình học thì phân tử phải có liên kết đôi của anken và 2 nhóm liên kết với C nối đôi phải khác nhau

Câu 51. Hỗn hợp kim loại Fe và Cu tan hoàn toàn trong dung dịch nào sau đây?

A. dung dịch FeCl3.

B. dung dịch HNO3 đặc, nguội.

C. dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

D. dung dịch HCl.

Hướng dẫn giải

B; C sai: Fe không bị hòa tan trong HNO3; H2SO4 đặc nguội

D sai: Cu không bị hòa tan trong HCl

A: Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Câu 55. Thành phần hóa học của phân bón amophot gồm

A. KNO3 và (NH4)2HPO4.

B. NH4H2PO4 và Ca3(PO4)2.

C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

D. NH4Cl và Ca(H2PO4)2.

Hướng dẫn giải

\begin{array}{l}
A:C{H_3}COON{H_3}C{H_3}\; + \;NaOH \to \;C{H_3}COONa + \;C{H_3}N{H_2}\; + \;{H_2}O\\
B\;:C{H_3}COOCH = \;C{H_2}\; + \;NaOH \to \;C{H_3}COONa + \;C{H_3}CHO\\
C:C{H_3}CO OC{H_2}{C_6}{H_5}\; + \;NaOH \to C{H_3}COONa + \;{C_6}{H_5}C{H_2}OH\\
D:C{H_3}CO O{C_6}{H_5}\; + \;2NaOH  \to \;C{H_3}COONa + \;{C_6}{H_5}ONa + \;{H_2}O
\end{array}

Câu 61. Cho các khí sau: NH3, CO, CH4, C2H4, C2H2. Số chất khí trong dãy thu được bằng phương pháp đẩy nước?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Các chất không tan trong nước có thể thu được bằng phương pháp đẩy nước: CO, CH4, C2H4, C2H2.

Câu 62. Clo hóa poli (vinyl clorua) (PVC) trong điều kiện thích hợp, thu được một loại polime mới, trong đó clo chiếm 62,39% theo khối lượng. Số mắt xích PVC trung bình đã phản ứng với 1 phân tử Cl2

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Trung bình k mắt xích C2H3Cl tác dụng với 1 Cl2 => sản phẩm C2kH3k-1Clk+1

=  > \% Cl = \frac{{35,5(k + 1)}}{{62,5k + 34,5}}.100\%  = 62,39\%  =  > k = 4

.........................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa chuyên Lê Hồng Phong Nam Định lần 2)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa chuyên Lê Hồng Phong Nam Định lần 2 tới bạn đọc tham khảo. Đề thi thử lần 2 này vẫn đảm bảo giống cấu trúc đề thi lần 1, tuy nhiên được đan xen nhiều câu hỏi vận dụng cao hơn trước. Nhìn chung đề thi này được đánh giá là nhẹ nhàng với các bạn học sinh. Chúc các em ôn tập tốt.

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 4.699
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm