Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội lần 2

Trang 1/6 - Mã đề 131
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN-BA VÌ
TỔ TOÁN
ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: TOÁN - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
131
Câu 1. Gọi
A
,
B
hai điểm biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình
2
2 5 0
z z
. Tính độ dài
đoạn thẳng
AB
:
A.
4
. B.
12
. C.
6
. D.
2
.
Câu 2. Trong không gian
Oxyz
, cho
3
điểm
1;1;3
A
,
B
C
. Mặt phẳng
ABC
phương trình là
A.
2 3 3 0
x y z
. B.
2 2 9 0
x y z
.
C.
2 2 9 0
x y z
. D.
2 2 3 0
x y z
.
Câu 3. Cho hàm số
2020
2021
y
x
. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng
A.
3
. B.
1
. C.
0
. D.
2
.
Câu 4. Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình
2
2 5 4
2 4
x x
A.
1
. B.
5
2
. C.
5
2
. D.
1
.
Câu 5. Trong không gian
Oxyz
, cho
4
điểm
1;1;1
A
,
1;2;1
B
,
1;1;2
C
2;2;1
D
. Gọi
; ;I a b c
tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
ABCD
. Khi đó giá trị của biểu thức
T a b c
bằng
A.
7
2
. B.
5
2
. C.
3
2
. D.
9
2
.
Câu 6. Hàm số
2 2021
2
x
y
x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu 7. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
2;0
. B.
0;3
. C.
; 2
. D.
3;

.
Câu 8. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số cho dưới đây?
A.
4 2
3 2.
y x x
B.
4 2
1.
y x x
C.
4 2
2 1.
y x x
D.
4 2
2 1.
y x x
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, cho hai véc-tơ
1;2;3
a
3;2;1
b
. Khi đó véc-
c a b
tọa độ là
A.
4;0; 2
. B.
1;2;2
. C.
4;0;2
. D.
2;4;4
.
O
x
y
1
1
1
Trang 2/6 - Mã đề 131
Câu 10. Cho tích phân
2
1
4 2 d 1.
f x x x
Khi đó
2
1
df x x
bằng
A.
1
. B.
1
. C.
3
. D.
3
.
Câu 11. Cho hai số phức
1
2 3z i
,
2
4 5z i
. Số phức
1 2
z z z
A.
. B.
2 2z i
. C.
. D.
2 2z i
.
Câu 12. Một tổ
10
học sinh trong đó
1
bạn tổ trưởng
2
bạn tổ phó, cần xếp thành một hàng dọc.
Tính xác suất để bạn tổ trưởng đứng đầu hàng và một bạn tổ phó đứng cuối hàng.
A.
1
45
. B.
1
90
. C.
1
5
. D.
3
10
.
Câu 13. Cho hình nón có bán kính đáy là
3
r
và độ dài đường sinh
4l
. Diện tích xung quanh của hình
nón đã cho là
A.
16 3
S
. B.
4 3
S
. C.
24
S
. D.
8 3
S
.
Câu 14. Số nghiệm của phương trình
2
ln 6x 7 ln 3
x x
A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 15. Có bao nhiêu cách chia
3
cái kẹo khác nhau cho
3
em nhỏ sao cho mỗi em được một cái?
A.
27
. B.
3
. C.
6
. D.
1
.
Câu 16. Cho
F x
là một nguyên hàm của hàm số
1
2 1
f x
x
. Biết
1 2
F
. Giá trị của
2
F
A.
2 ln3 2
F
. B.
2 2ln3 2
F
. C.
1
2 ln 3 2
2
F
. D.
1
2 ln 3 2
2
F
.
Câu 17. Cho
10
0
7
f x dx
,
6
2
3
f x dx
. Tính
2 10
0 6
P f x dx f x dx
.
A.
7
P
. B.
6
P
. C.
10
P
. D.
4P
.
Câu 18. Hỏi điểm
3; 1
M
là điểm biểu diễn số phức nào sau đây?
A.
3z i
. B.
3z i
. C.
1 3z i
. D.
1 3z i
.
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
d
phương trình
1 3
1
2 5
x y
z
. Một véc-tơ chỉ
phương của
d
có tọa độ là
A.
2; 5; 1
. B.
2;5;1
. C.
2;5;0
. D.
2;5; 1
.
Câu 20. Trong không gian
Oxyz
, cho hai đường thẳng
1
1 3
:
1 2 3
x y z
d
, và
2
2
: 1 4
2 6
x t
d y t
z t
. Khẳng định
nào sau đây đúng?
A.
1 2
,d d
song song. B.
1 2
,d d
chéo nhau.
C.
1 2
,d d
cắt nhau. D.
1 2
,d d
trùng nhau.
Câu 21. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
S
có phương trình
2 2 2
1 2 5 4
x y z
. Tâm
I
của mặt cầu
S
có tọa độ là
A.
1; 2;5
. B.
1;2; 5
. C.
1; 2; 5
. D.
1;2;5
.
Câu 22. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào cho dưới đây?
Trang 3/6 - Mã đề 131
A.
3
2
x
y
x
. B.
2 1
3
x
y
x
. C.
4 6
2
x
y
x
. D.
3
2
x
y
x
Câu 23. Cho cấp số nhân
n
u
1
2
u
2
8
u
. Giá trị của
3
u
bằng
A.
14
. B.
32
. C.
10
. D.
16
.
Câu 24. Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
2
2
x
f x
x
trên đoạn
1;3
bằng.
A.
13
3
. B.
5
. C.
13
. D.
65
12
.
Câu 25. Tìm nguyên hàm của hàm số
( ) ( 1).sin 2f x x x
A.
1 1
( ) ( 1)cos 2 sin 2
2 2
f x dx x x x C
B.
1
( ) (sin 2 cos 2 )
2
f x dx x x x C
C.
1 1
( ) ( 1)cos 2 sin 2
2 4
f x dx x x x C
D.
1
( ) (sin 2 cos 2 )
2
f x dx x x x C
Câu 26. Cho
a
là số thực dương tùy ý.
1
3
a a
bằng
A.
1
6
a
. B.
2
3
a
. C.
5
a
. D.
5
6
a
.
Câu 27. Tính đạo hàm của hàm số
1
x
y
e
.
A.
x
e
y
. B.
x
e
y
. C.
x
e
y
. D.
1
ln
x
e
e
y
.
Câu 28. Tổng các nghiệm nguyên dương của bất phương trình
1 1
3 1 4 2 3
x x
S
thì
A.
6
S
. B.
4
S
. C.
3
S
. D.
1
S
.
Câu 29. Số phức
z
thỏa mãn
5 8z i
có phần ảo là
A.
5
. B.
8
. C.
8
. D.
8i
.
Câu 30. Hàm số
3 2
3 5
y x x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;0

2;

. B.
0;

.
C.
0;2
. D.
;2

.
u 31. Chom số
y f x
xác định trên
có đồ thị hàm số
y f x
đường cong ở hình vẽ. Hỏi
m s
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị ?
A.
3
. B.
5
. C.
4
. D.
6
.
Câu 32. Cho hình hộp
.
ABCD A B C D
thể tích là
.V
Tính thể tích của tứ diện
ACB D
theo
.V
A.
.
5
V
B.
.
3
V
C.
.
6
V
D.
.
4
V
Câu 33. Một hình trụ có chiều cao bằng
3
, chu vi đáy bằng
4
. Tính thể tích của khối trụ?
A.
18
. B.
10
. C.
12
. D.
40
.
Câu 34. Với
0, 0
x y
,
0
a
1
a
, cho
log 1
a
x
log 4
a
y
. Tính
2 3
log
a
P x y
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội lần 2 vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình.

Thi THPT Quốc gia là 1 kỳ thi quan trọng, chính vì vậy việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội lần 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm