Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 23

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt, nội dung tài liệu gồm 3 bài tập trang 62, 64, 65 SBT, tài liệu được tổng hợp chính xác sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn.

Địa lý 12: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Câu 1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

1990

9040.0

6476.9

1199.3

281.2

1082.6

1995

10496.9

7324.3

1619.0

346.4

1207.2

2000

12644.3

8399.1

2229.4

565.0

1450.8

2005

13287.0

8383.4

2495.1

767.4

1641.1

2010

13925.4

8641.4

2787.6

776.3

1720.1

a) Tính cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây ở nước ta giai đoạn trên

CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị:%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

1990

100

1995

100

2000

100

2005

100

2010

100

b) Rút ra nhận xét và giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây ở nước ta

Trả lời:

a) CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị:%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn quả

1990

100

71.6

13.3

3.1

12.0

1995

100

69.8

15.4

3.3

11.5

2000

100

66.4

17.6

4.5

11.5

2005

100

63.1

18.8

5.8

12.3

2010

100

62.1

20.0

5.6

12.3

b) Nhận xét:

Quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 so với năm 2010 có sự thay đổi như sau:

- Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng 2164.5 nghìn ha nhưng tỉ trọng giảm 9.5%

- Cây công nghiệp diện tích gieo trồng tăng 495.1 nghìn ha và tỉ trọng tăng 2.5%

- Các loại cây khác diện tích gieo trồng tăng và tỉ trọng cũng tăng.

Như vậy: Ngành trồng trọt nước ta phát triển theo hướng đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.

Câu 2 trang 64 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975-2010

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

210.1

172.8

1980

371.7

256.0

1985

600.7

470.3

1990

542.0

657.3

1995

716.7

902.3

2000

778.1

1451.3

2005

861.5

1633.6

2010

800.2

1897.4

a) Tính cơ cấu diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm ở nước ta trong giai đoạn 1975-2010

b) Phân tích xu hướng biến động cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu năm ở nước ta trong giai đoạn trên

Trả lời:

a) CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975-2010

(Đơn vị: %)

Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54.9

45.1

1980

59.2

40.8

1985

56.1

43.9

1990

45.2

54.8

1995

44.3

55.7

2000

34.9

65.1

2005

34.5

65.5

2010

29.7

70.3

b)

- Về tốc độ tăng trưởng (năm 2010 so với năm 1975): Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm.

+ So với năm 1975, diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm năm 2010 tăng 1724.6 nghìn ha (tăng gấp 10 lần).

+ Cũng trong thời gian trên, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm tăng 590.1 nghìn ha (tăng gấp 3.8 lần). Riêng trong giai đoạn 1985 - 1990, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, sau đó tăng dần.

- Về sự thay đổi cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm ngày càng giảm, từ 54,9% (năm 1975) xuống còn 29.7% (năm 2010), giảm 25.2%.

+Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm không ngừng tăng, từ 45,1% (năm 1975) lên 70.3% (năm 2010), tăng 25.2%.

Câu 3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Tổng

Chia ra

Vụ đông xuân

Vụ hè thu

Vụ mùa

1990

6042.8

2073.6

1215.7

2753.5

2000

7666.3

3013.2

2292.8

2360.3

2010

7513.7

3086.1

2436.0

1991.6

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ ở nước ta qua 3 năm 1990,2000,2010

b) Nhận xét và giải thích:

Trả lời:

a) + Tính quy mô và cơ cấu:

- Quy mô:

- Cơ cấu: CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010

(Đơn vị:%)

Năm

Tổng

Chia ra

Vụ đông xuân

Vụ hè thu

Vụ mùa

1990

100

34.3

20.1

46.6

2000

100

39.3

29.9

30.8

2010

100

41.1

32.4

26.5

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA QUA 3 NĂM 1990, 2000, 2010

b) + Nhận xét:

- Tổng diện tích trồng lúa năm 2010 giảm so với năm 2000.

- Trong năm 2000 và 2010 diện tích lúa đông xuân luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất, tiếp đến là lúa hè thu.

- Trong các năm 2000, 2010 cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Tăng tỉ trọng diện tích trồng vụ đông xuân và vụ hè thu, giảm tỉ trọng diện tích vụ mùa.

+ Giải thích:

- Tổng diện tích trồng lúa giảm do chuyển diện tích trồng các loại cây trồng khác có năng suất và giá trị cao hơn, một phần bị thu hẹp do chuyển mục đích khác.

- Diện tích lúa vụ đông xuân tăng và có tỉ trọng lớn nhất do điều kiện thuận lợi: Tránh được thời kì mưa bão, ít sâu bệnh, năng xuất cao, khá ổn định, chi phí sản xuất thấp, thuỷ lợi đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu.

- Tỉ trọng diện tích lúa mùa giảm do có nhiều bất lợi: Ở miền Bắc và miền Trung trùng với mùa mưa bão, đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của nước lũ sông Mê Công. Đây là thời kì phát triển nhiều của sâu bệnh. Vụ hè thu tăng nhanh về tỉ trọng do đây là vụ lúa ngắn ngày, năng suất khá cao, lúa mùa sớm có năng suất thấp của vụ mùa ở đồng bằng sông Cửu Long chuyển sang vụ hè thu.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Địa lý 12 bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Địa lý lớp 12, Lịch sử lớp 12, Ngữ văn lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 861
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Địa Lí 12

    Xem thêm