Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 - Phần 2

Để học tốt môn Hóa học lớp 12

Mã số: 12276. Đã có 41 bạn thử.

Câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 - Phần 2 với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa 12 hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

1

Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

2

Cho các chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

3

Cho các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa bakelit. Số polime có mạch không phân nhánh là

4

Cho các polime: PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

5

Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành tơ nilon–6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là

6

Cho sơ đồ phản ứng:

Xenlulozơ -+H2O, H+→ A -men→ B -ZnO, MgO, 500oC D -to, p, xt→ E

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là:

7

Cho dãy biến hóa sau: Xenlulozơ → X → Y → Z → cao su buna. X, Y, Z lần lượt là những chất nào dưới đây?

8
Khi giặt quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm thì nên làm theo cách nào dưới đây?
9

Có các mệnh đề sau:

(1) Sự lưu hóa cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn liên kết đôi.

(2) Có thể thay thế S bằng C để tăng độ cứng của cao su lưu hóa.

(3) Trong sự lưu hóa cao su, lượng S dùng càng cao thì cao su càng kém đàn hồi và càng cứng.

Mệnh đề sai là

10

Poli (vinyl ancol) (PVA) là polime được điều chế thông qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

11

Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

12

Cho các chất sau: butan (1), etin (2), metan (3), etilen (4), vinyl clorua (5), nhựa PVC (6). Sơ đồ chuyển hoá nào sau đây có thể dùng để điều chế poli(vinyl clorua)?

13

Cho sơ đồ phản ứng:

CH≡CH -+HCN→ X;

X polime -trùng hợp→ Y;

X + CH2=CH−CH=CH2 -đồng trùng hợp→ polime Z

Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?

14
Phát biểu nào sau đây là đúng?
15

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Bắt đầu ngay
1 41