Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 (Nâng cao - Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime nâng cao

Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 (Nâng cao - Phần 2) bao gồm các bài tập môn Hóa 12 bám sát nội dung trọng tâm nhằm hỗ trợ quá trình học tập đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch trong bình thay đổi như thế nào?

  10 gam kết tủa ⇒ mCO2 = 4,4 gam và mH2O = 1,8 gam

  ⇒ Khối lượng bình: 4,4 + 1,8 – 10 = -3,8

  ⇒ Khối lượng giảm 3,8 gam

 • 2

  Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Giá trị của m là

  nCO2 = 1 mol; Bình 1 chỉ giữ H2O ở lại mà polietilen

  ⇒ nCO2 = nH2O ⇒ mH2O = 1. 18 = 18 gam

 • 3

  Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:

  Metan → (15%) Axetilen → (95%) Vinyl clorua → (90%) PVC

  Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc)?

  Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần số m3 khí thiên nhiên (đo ở đktc) là:

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)
 • 4

  Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su là

  Cách giải nhanh, ta xét 1 mắt xích cao su buna N có 1 nguyên tử N ⇒ M = (14:8,69). 100 = 161.

  Ta có Mbuta-1,3-dien = 54; Macrilonitrin = 52 ⇒ nbuta – 1,3 – đien : nacrilonitrin = 2 : 1

 • 5

  Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha được một chất lỏng X chứa 88,23% C; 11,76% H (). Cứ 0,34 g X phản ứng với dd Br2 dư cho 1,94 g một chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước. của X là

  CxHy:

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  CTĐGN: (C5H8)n

  MA = 2,43.28 = 68,04

  → 68n = 68 → n = 1

  → A: C5H8.

  Lại có X phản ứng với H2 dư được isopentan và trùng hợp ra cao su.

 • 6

  Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? Biết hiệu suất este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%)

  Khối lượng metyl metacrylat: 120. (100/80) = 150 (kg)

  C3H5COOH + CH3OH ⇆ C3H5COOCH3 + H2O

  nCH2 = C(CH3) – COOCH3 -t, p, xt→ -(CH2-C(CH3)(COOCH3)-)-n

  → số mol ancol bằng số mol axit: 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  Khối lượng ancol CH3OH: 2500.32 = 80000(g) = 80(kg)

  Khối lượng axit C3H5COOH: 2500.86 = 215000(g) = 215(kg)

  PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

  CH4 → C2H2 → CH2 = CHCl → PVC

 • 7

  Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chiếm 100% metan)

  Khối lượng C2H3Cl: 1(tấn)= 106(g)

  → Số mol C2H3Cl: (1/62,5). 106 = 0,016.106 mol

  Theo sơ đồ tổng hợp (số mol CH4 gấp đôi số mol C2H3Cl)

  → số mol CH4: 2. 0,016.106 = 0,032.106 mol

  → VCH4 = 0,032.106.22,4 = 0,7168.106 lit = 716,8 m3

  Vậy thể tích khí thiên nhiên là: V = 716,8. (100/20) = 3584 m3

 • 8

  Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích dd axit nitric 99,67% (có khối lượng riêng 1,52g/ml) cần để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat. Hiệu suất đạt 90%.

  (C6H10O5)n + 3nHNO3 -H2SO4→ [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

  Kết quả không phụ thuộc chỉ số n, để đơn giản khi tính toán ta bỏ qua giá trị này.

  Số mol HNO3 gấp 3 lần số mol xenlulozơtrinitrat:

  → Số mol HNO3: 3. [(59,4.1000)/297] = 600 mol

  → khối lượng: 600.63 = 37800(g) = 37,8(kg)

  Vì hiệu suất quá trình đạt: 90% → khối lượng axit: 37,8. (100/90) = 42 (kg)

  Khối lượng dung dịch: 42. (100/99,67) = 42,139 (kg)

  Thể tích dung dịch: 42,139/1,52 = 27,72 lit

 • 9

  Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin trong polime trên là:

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  → 3a = b → a : b = 1 : 3

 • 10

  Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu được y kg polime và 12,15 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90%. Giá trị của x, y lần lượt là

  nH2N – [CH2]5 – COOH → (-NH – [CH2]5 – CO -)n + nH2O

  → naxit = 0,675 kmol

  Vì H = 90% → naxit thực tế = (0,675.100):90 = 0,75 kmol

  → x = 0,75.131 = 98,25 kg.

  Áp dụng định luật BTKL ta có:

  y = 0,9x - mH2O = 98,25.0,9 - 12,15

  → y = 76,275 kg

 • 11

  Thực hiện phản ứng trùng ngưng hỗn hợp 1,45kg hexametylenđiamin và 1,825kg axit ađipic tạo nilon-6,6. Sau phản ứng thu được polime… và 0,18kg H2O. Hiệu suất phản ứng trùng ngưng là:

  nH2N[CH2]6NH2 = 1,45/116 = 0,0125 kmol;

  nHCOOC[CH2]4COOH = 1,825/146 = 0,0125 kmol.

  nH2O = 0,18/18 = 0,01 kmol

  n(H2N – [CH2]6 – NH2) (0,005) + n(HOOC – [CH2]4COOH) (0,005) → (-H2N-[CH2]6-NH-OCC-[CH2]4COOH-)n (0,005 kmol) + 2H2O (0,01 kmol)

  H% = (0,005/0,0125). 100% = 40%

 • 12

  Cao su lưu hóa chứa khoảng 2%S. Biết cứ k mắt xích isopren lại có một cầu nối -S-S- và S đã thay thế H trong nhóm -CH2- của cao su. Giá trị của k là:

  Cứ k mắt xích (C5H8) + 2S

  C5kH8k + 2S → C5kH8k-2S2

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)
 • 13

  Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam PE (polietilen) sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 2,0 lít dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)2 là:

  (C2H4)n + 3nO2 → 2nCO2 + 2nH2O

  ⇒ nCO2 = nH2O = 0,2 mol

  mdd tăng = mCO2 + mH2O - mCaCO3

  ⇒ nCaCO3 = 0,1 mol > nCO2

  ⇒ Có hiện tượng tạo HCO3- ⇒ nCa(HCO3)2 = 0,05 mol

  ⇒ nCa(OH)2 = 0,15 mol ⇒ CM Ca(OH)2 = 0,075 mol

 • 14

  Cho các sơ đồ phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol):

  C7H18O2N2 (X) + NaOH → X1 + X2 + H2O

  X1 + 2HCl → X3 + NaCl

  X4 + HCl → X3

  X4 → tơ nilon-6 + H2O

  Phát biểu nào sau đây đúng

  Các phản ứng xảy ra:

  nH2N[CH2]5COOH (X4) -to→ -(-HN-[CH2]5-CO-)-n (nilon – 6) + nH2O

  H2N[CH2]5COOH (X4) + HCl → ClH3N[CH2]5COOH (X3)

  H2N[CH2]5COONa (X1) + 2HCl → ClH3N[CH2]5COOH (X3)

  H2N[CH2]5COONH3CH3 (X) + NaOH → H2N[CH2]5COONa (X1) + CH3NH2 (X2) + H2O

  A. Sai, X2 là quỳ tím hóa xanh.

  B. Đúng, X và X4 đều có tính lưỡng tính.

  C. Sai, Phân tử khối của X là 162 trong khi phân tử khối của X3 là 167,5.

  D. Sai, Nhiệt độ nóng chảy của X1 lớn hơn X4.

 • 15

  Một loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng 200000 đến 1000000 đvC. Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng:

  M = 162n

  162n = 200000 → n = 1234,56

  162n = 1000000 → n = 6172,839

  1234 < n < 6173

 • 16

  Polime X (Chứa C, H, Cl) có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là:

  X (C, H, Cl)

  MX(560) = 35000 → MX = 35000/560 = 62,5 → Công thức một mắt xích X là -CH2-CHCl-

 • 17

  Cho sơ đồ biến hóa sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng):

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  Công thức cấu tạo của E là

  E -(1)→ X -(2)→ G -(3)→ T -(4)→ metan -(5)→ Y -(6)→ axit metacrylic -(7)→ F -(8)→ poli etylmetacrylic

  (1) CH2=C(CH3)COOC2H5 (E) + NaOH → CH2=C(CH3)COONa + C2H5OH (X)

  (2) C2H5OH (X) + O2 -to, xt→ CH3COOH (G) + H2O

  (3) CH3COOH (G) + NaOH → CH3COONa (T) + H2O

  (4) CH3COONa + NaOH -CaO, to→ CH4 + Na2CO3

  (5) CH2=C(CH3)COOC2H5 (E) + NaOH → CH2=C(CH3)COONa (Y) + C2H5OH

  (6) CH2=C(CH3)COONa + HCl → CH2=C(CH3)COOH (axit metacrylic) + NaCl

  (7) CH2=C(CH3)COOH + CH3OH ⇆ CH3=CH(CH3)COOCH3 (F) + H2O

  (8) CH3=CH(CH3)COOCH3 → -(C-CH3=CH(CH3)(COONa)-)n

 • 18

  Trùng hợp etilen thu được PE nếu đốt toàn bộ m etilen vào đó sẽ thu được 4400g CO2, hệ số polime hoá là:

  Bảo toàn C ta có: 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  Bảo toàn khối lượng ta có: mPE = metilen = 50.28 = 1400 gam

  → Hệ số polime hóa 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

 • 19

  Số mắt xích glucozơ có trong 194,4 mg amilozơ là (cho biết số Avogađro = 6,02.1023):

  Amilozơ là một thành phần cấu tạo nên tinh bột, amilozơ là polime có mạch không phân nhánh, do nhiều mắt xích -glucozơ –C6H10O5- liên kết với nhau tạo thành.

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  → Số mắt xích:

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)
 • 20

  Khi trùng ngưng 7,5 gam amino axit axetic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit dư còn thu được m gam polime và 1,44 gam H2O. Giá trị của m là:

  nH2N-CH2-COOH → -(-HN-CH2-CO-)-n + nH2O

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  mamino axit axetic pư = mpolime + mH2O = 6 gam

  → mpolime = 6 – 1,44 = 4,56 gam

 • 21

  Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:

  Trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC, xét mạch ngắn k mắt xích

  -(-CH2-CH(Cl))-)-k

  (C2H3Cl)k → C2kH3kClk

  C2kH3kClk + Cl2 → C2kH3k-1Clk+1 + HCl

  Theo bài ta có: 50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  Cứ 3 mắt xích PVC tác dụng với 1 phân tử Cl2

 • 22

  Một loại cao su lưu hóa chứa 1,714% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua –S-S-, giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su.

  Mắt xích của cao su isopren có cấu tạo là: -CH2-C(CH3)=CH-CH2- hay –(-C5H8-)-n.

  Giả sử có n mắt xích cao su isopren tham gia phản ứng lưu hóa cao su thì tạo được một cầu nối đisunfua –S-S-.

  PTPƯ: C5nH8n + 2S → C5nH8n-2S2 (Cao su lưu hóa) + H2 (1)

  Theo giả thiết trong cao su lưu hóa lưu huỳnh chiếm 1,714% về khối lượng nên ta có:

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)
 • 23

  Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1,3-đien, thu được polime X. Cứ 5,668g X phản ứng vừa hết với 3,462g Br2. Tỉ lệ số mắt xích butađien: stiren trong loại polime trên là:

  Phản ứng trùng hợp tổng quát:

  nCH2=CH-CH=CH2 + mCH2=CH-C6H5 → -(-CH2-CH=CH-CH2-)-n-(-CH(C6H5)-CH2-)-m

  Ta thấy polime còn có phản ứng cộng Br2 vì mạch còn có liên kết đôi.

  Khối lượng polime phản ứng được với 1 mol Br2: (5,668.160)/3,462 ≈ 262.

  Cứ một phân tử Br2 phản ứng với một liên kết C=C, khối lượng polime chứa 1 liên kết đôi là 54n + 104m = 262.

  Vậy chỉ có nghiệm n = 1 và m = 2 phù hợp.

  Tỉ lệ butađien : stiren = 1 : 2.

 • 24

  Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là:

  nX = 1250/100000 = 0,0125 mol; nalanin = 425/89 mol

  Gọi n là số mắt xích alanin trong protein X.

  Sơ đồ phản ứng:

  X -enzim→ 425/89 ⇒ n = 382 nCH3CH(NH2)COOH (1)

  mol: 0,0125 → 0,0125n

  Theo (1) và giả thiết ta có: 0,0125n = 425/89 → n = 382

 • 25

  Đồng trùng hợp đimetyl buta – 1,3 - đien với acrilonitrin (CH2=CH-CN) theo tỉ lệ tương ứng a : b, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong đó có chứa 57,69% CO2 về thể tích. Tỷ lệ a : b khi tham gia phản ứng trùng hợp là:

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 2)

  → 3a = b → a : b = 1 : 3

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm