Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 6

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 6 Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 6 Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Hóa 12 Chương 6 Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ - Nhôm được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Bài viết sẽ giúp bạn đọc trau dồi nội dung kiến thức của bài học. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2, Mặt khác, hoà tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:

 • Câu 2:

  Nung p gam đá vôi có chứa 80% CaCO3 được V lít khí CO2 (đktc), cho CO2 thu được tác dụng với dung dịch có chứa 80g NaOH chỉ cho được một muối hidrocacbonat A duy nhất thì giá trị của p là:

 • Câu 3:

  Cho 3,84 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:

 • Câu 4:

  Trộn 8,1 (g) bột Al với 48g bột Fe2O3 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu được là:

 • Câu 5:

  Cho 3,87 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al vào 250ml dung dịch X chứa hai axit HCl và H2SO4 0,5M thu được dung dịch X và 4,368 lít khí H2 (đktc). Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Câu 6:

  Cho 9,1 hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hai kim loại đó là:

 • Câu 7:

  Nung m gam hỗn hợp A gồm 2 muối MgCO3 và CaCO3 cho đến khi không còn khí thoát ra, thu được 3,52 gam chất rắn B và khí C. Cho toàn bộ khí C hấp thụ hết bởi 1 lít dung dịch Ba(OH)2 x mol/lít, thu được 7,88 g kết tủa. Đun nóng tiếp dung dịch thấy tạo ra 3,94 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và x lần lượt là:

 • Câu 8:

  Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vủa đủ dung dịch HNO3 được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A được chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là:

 • Câu 9:

  Cho luồng H2 dư đi qua các ống mắc nối tiếp đun nóng theo thứ tự : ống 1 đựng 0,2 mol Al2O3, ống 2 đựng 0,1 mol Fe2O3, ống 3 đựng 0,15 mol Na2O. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chất rắn trong các ống sau phản ứng theo thứ tự trên là:

 • Câu 10:

  X là hợp kim của kim loại gồm kim loại kiềm M và kim loại kiểm thổ R. Lấy 28,8 gam X hoà tan hoàn toàn vào nước thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Đem 2,8 gam Li luyện thêm vào 28,8 gam X thì % khối lượng của Li trong hợp kim vừa luyện là 13,29%. Kim loại kiềm thổ R trong hợp kim X là:

 • Câu 11:

  Hòa tan hòa toàn 6,645g hỗn hợp muối clorua của hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp nhau vào nước được dd X. Cho toàn bộ dd X tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 (dư), thu được 18,655g kết tủa. Hai kim loại kiềm trên là

 • Câu 12:

  Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:

 • Câu 13:

  Nhận biết Al, Mg, Al2O3 dùng:

 • Câu 14:

  Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là:

 • Câu 15:

  Cho 2g kim loại nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55g muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm