Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime Hóa học 12 - Phần 2 với các câu hỏi, bài tập trắc nghiệm Hóa 12 hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

  Các polime có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: (2) poli(metyl metacrylat), (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6.
 • 2

  Cho các chất : caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là

  Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

  Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên kết bội hoặc là vòng kém bền.

  • Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là caprolactam (1), acrilonitrin (3), vinyl axetat (5) → Đáp án đúng là đáp án C.

 • 3

  Cho các phân tử polime: tinh bột (amilozơ), xenlulozơ, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa bakelit. Số polime có mạch không phân nhánh là

  Các polime có mạch không phân nhánh: aminlozo, xenlulozo, poli(vinyl clorua)

  amilopectin: mạch phân nhánh

  nhựa bakelit: không gian

 • 4

  Cho các polime: PE, PVC, cao su buna, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Polime có dạng cấu trúc mạch không phân nhánh là

  Polime có cấu trúc không phân nhánh là: PE, PVC, cao su buna, amilozo, xenlulozo.

  Polime có cấu trúc phân nhánh: amilopectin.

  Polime có mạng không gian: cao su lưu hóa.

 • 5

  Cho các chất: O2N[CH2]6NO2 và Br[CH2]6Br. Để tạo thành tơ nilon–6,6 từ các chất trên (các chất vô cơ và điều kiện cần có đủ) thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là

  O2N[CH2]6NO2 + [H] ⇒ H2N[CH2]6NH2

  Br[CH2]6Br ⇒ OH[CH2]6OH ⇒ HOOC[CH2]4COOH

  H2N[CH2]6NH2 + HOOC[CH2]4COOH ⇒ nilon 6,6

  Cần thực hiện tố thiểu 4 phản ứng.

 • 6

  Cho sơ đồ phản ứng:

  Xenlulozơ -+H2O, H+→ A -men→ B -ZnO, MgO, 500oC D -to, p, xt→ E

  Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là:

  (C6H10O5)n + nH2O -H2SO4, to→ nC6H12O6

  C6H12O6 -enzim→ 2C2H5OH + 2CO2

  2C2H5 -ZnO, MgO, 400o→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O + H2

  nCH2=CH-CH=CH2 -Na, to, p→ (CH2-CH=CH-CH2)n

 • 7

  Cho dãy biến hóa sau: Xenlulozơ → X → Y → Z → cao su buna. X, Y, Z lần lượt là những chất nào dưới đây?

  Xenlulozo -(1)→ C12H22O11 (glucozo) -(2)→ C2H5OH -(3)→ CH2=CH-CH=CH2 -(4)→ caosu buna

  (1) (C6H10O5)n + nH2O -H2SO4, to→ nC6H12O6

  (2) C6H12O6 -enzim, 30-35oC→ 2C2H5OH + CO2

  (3) 2C2H5OH -to, xt→ CH2=CH-CH=CH2 + 2H2O

  (4) nCH2=CH-CH=CH2 -to, xt→ -(-CH2-CH=CH-CH2-)n

 • 8
  Khi giặt quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm thì nên làm theo cách nào dưới đây?
  Quần áo làm từ len, nilon hoặc tơ tằm là các tơ poliamit kém bền với nhiệt, với axit và kiềm → Giặt bằng xà phòng có độ kiềm thấp, nước lạnh. → Đáp án đúng là đáp án B.
 • 9

  Có các mệnh đề sau:

  (1) Sự lưu hóa cao su thiên nhiên có được là do trên mạch cacbon còn liên kết đôi.

  (2) Có thể thay thế S bằng C để tăng độ cứng của cao su lưu hóa.

  (3) Trong sự lưu hóa cao su, lượng S dùng càng cao thì cao su càng kém đàn hồi và càng cứng.

  Mệnh đề sai là

  Do có liên kết đôi trong phân tử polime, cao su thiên nhiên có thể tham gia các phản ứng cộng H2, HCl, Cl2,... và đặc biệt có tác dụng với lưu huỳnh cho cao su lưu hóa. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong dung mai hơn cao su không lưu hóa → Mệnh đề (2) là mệnh đề sai → Chọn đáp án B.
 • 10

  Poli (vinyl ancol) (PVA) là polime được điều chế thông qua phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây?

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 2)50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 2)
 • 11

  Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:

  Các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là:poli(vinyl clorua), thủy tinh plexigas, teflon, tơ nitron, cao su buna(5)
 • 12

  Cho các chất sau: butan (1), etin (2), metan (3), etilen (4), vinyl clorua (5), nhựa PVC (6). Sơ đồ chuyển hoá nào sau đây có thể dùng để điều chế poli(vinyl clorua)?

  A sai vì từ (4) không ra được (5)

  C sai vì từ (1) không ra được (2), (4) không ra được (5)

  → D sai.

  Vậy đáp án đúng là B.

  Phương trình hóa học:

  C4H10 → CH4 + C3H6

  2CH4 → C2H2 + 3H2 (1500oC)

  C2H2 + HCl → CH2=CH−Cl (HgCl2, 150-220oC)

  50 câu trắc nghiệm Polime và vật liệu Polime có lời giải chi tiết (Cơ bản - phần 2)
 • 13

  Cho sơ đồ phản ứng:

  CH≡CH -+HCN→ X;

  X polime -trùng hợp→ Y;

  X + CH2=CH−CH=CH2 -đồng trùng hợp→ polime Z

  Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?

  CH≡CH -+HCN→ X (1);

  X polime -trùng hợp→ Y (2);

  X + CH2=CH−CH=CH2 -đồng trùng hợp→ polime Z (3).

  (1) CH≡CH + HCN → CH2=CH-CN

  (2) nCH2=CH-CN -to, xt→ -(CH2-CH(CN)-)n-

  (3) nCH2=CH-CN + nCH2=CH-CH=CH2 -to, xt→ -(-CH2-CH(CN)-CH2-CH=CH-CH2-)n-

  → Y là olon, Z là caosu buna-N

 • 14
  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  Tơ visco là tơ bán tổng hợp → Đáp án A sai.

  - Trùng hợp buta-1,3-ddien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N → Đáp án B sai

  - Trùng hợp stiren thu được polistiren → Đáp án C sai

  - Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etylen glicol và axit terephtalic → Đáp án D đúng.

 • 15

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A sai, polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp.

  B sai, tơ visco, tơ xenlulozo axetat đều thuộc tơ nhân tạo.

  C đúng.

  D sai, tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylendiamin và axit ađipic.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm