Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 1)

Câu hỏi trắc nghiệm cacbohidrat

Mời các bạn cùng làm Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 1) với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích kết hợp cùng bài tập vận dụng giúp học sinh nâng cao khả năng hóa 12, đồng thời làm quen các dạng câu hỏi khác nhau về cacbohidrat.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chương 2 - Cacbohidrat (Phần 2)

 • 1

  Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

 • 2
  Glucozo không thuộc loại:
 • 3

  Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ( đun nóng) giải phóng Ag là:

 • 4

  Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

 • 5

  Để chứng minh trong phân tử glucoz có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng với:

 • 6

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • 7

  Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozo với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:

 • 8

  Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là?

 • 9

  Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit?

 • 10

  Người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây để xác định các nhóm chức trong phân tử glucozo?

 • 11

  Từ glucozo, điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây: glucozo → rượu etylic →butadien1,3→caosubuna. Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4kg cao su thì khối lượng glucoz cần dùng là :

 • 12

  Hãy tìm một thuốc thử để nhận biết được tất cà các chất riêng biệt sau: glucoz, glixerol, etanol, etanal.

 • 13

  Cho 50ml dd glucoz chưa rõ nồng độ, tác dụng với một lượng dư dd AgNO3/ NH3 thu được 2,16g kết tủa bạc. Nồng độ mol của dd đã dùng là:

 • 14

  Cho 2,5kg glucoz chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40o thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.

 • 15
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 3.715
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 12

  Xem thêm