Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 5: Glucozo

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12

VnDoc xin giới thiệu Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 5: Glucozo với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích kết hợp cùng bài tập ôn luyện, giúp học sinh vừa được ôn lại kiến thức trên lớp vừa nâng cao kết quả học tập môn Hóa 12.

 • 1
  Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau?
 • 2
  Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là
 • 3
  Đun nóng 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3đặc nóng, dư thì sau phản ứng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
 • 4
  Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol vói hiệu suất 80% là
 • 5
  Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là:
 • 6

  Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng ban đầu. Giá trị của m là

 • 7

  Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là

 • 8

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • 9
  Để chứng minh glucozo có nhóm chức andehit, có thể dùng một trong 3 phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozo?
   
 • 10

  Để phân biệt các chất: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic, có thể chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây?

 • 11

  Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

 • 12

  Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm:

 • 13

  Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là:

 • 14

  Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozơ X Y Cao su BuNa. Hai chất X, Y lần lượt là:

 • 15

  Thực hiện phản ứng tráng gương 36 g dung dịch glucozo 10% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất là 40% thì khối lượng bạc kim loại tạo thành là:

 • 16

  Cho 50ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dd NH3 thu được 2,16 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của dd glucozơ đã dùng là:

 • 17

  Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol 400 thu được. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8g/ml và quá trình chế biến hao hụt 10%.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.112
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa 12

Xem thêm