Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 5

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Mã số: 09776. Đã có 614 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 5 là tài liệu giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 12, nâng cao thành tích học tập của bản thân.

1
Cấu trúc của một nucleoxom gồm
2
Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng
3
Cho các cấu trúc sau:

(1) Cromatit. (2) Sợi cơ bản. (3) ADN xoắn kép. (4) Sợi nhiễm sắc.

(5) Vùng xếp cuộn. (6) NST ở kì giữa. (7) Nucleoxom.

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?
4
Quan sát nhiều tế bào sinh dưỡng của một châu chất có kiểu hình bình thường dưới kính hiển vi vào kì giữa, người ta thấy các tế bào chỉ có 23NST. Kết luận nào sau đây đúng nhất về cá thể châu chấu nói trên?
5
Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về NST trong tế bào sinh dưỡng của các loài?
6
Trong đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen trên NST?
7
Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là
8
Đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện gen mới trong nhóm gen liên kết là
9
Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20. Trong tế bào sinh dưỡng ở một cá thể của loài này có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng
10
Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R (dấu * biểu hiện cho tâm động). Đột biến tạo ra NST có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R thuộc đạng dột biến
Bắt đầu ngay
2 614