Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 2

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa

Trắc nghiệm Sinh học 12 Tiến hóa - Phần 2 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 khác nhau được xây dựng từ nội dung trọng tâm trong phần học về Tiến hóa nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện và củng cố, nâng cao kết quả học tập lớp 12.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1
  Bằng chứng tiến hóa trực tiếp là
 • 2
  Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây không đúng?
 • 3
  Theo quan niệm hiện tại, thực chất của tiến hóa nhỏ:
 • 4
  Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là:
 • 5
  Cho các nhân tố sau:
  (1) Chọn lọc tự nhiên
  (2) Giao phối ngẫu nhiên
  (3) Giao phối không ngẫu nhiên
  (4) Các yếu tố ngẫu nhiên
  (5) Đột biến
  (6) Di-nhập gen
  Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là
 • 6
  Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:
  P: 0,20AA + 0,30Aa + 0,50aa = 1.
  F1: 0,30AA + 0,25Aa + 0,45aa = 1.
  F2: 0,40AA + 0,20Aa + 0,40aa = 1.
  F3: 0,55AA + 0,15Aa + 0,30aa = 1.
  F4: 0,75AA + 0,10Aa + 0,15aa = 1.
  Biết A trội hoàn toàn so với a. Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động của chọn lọc tự nhiên đối với quần
  thể này?
 • 7
  Bằng chứng chứng tỏ sinh giới có nguồn gốc chung
 • 8
  Phát biểu nào sau đây không chính xác?
 • 9
  Để chứng minh giả thuyết ti thể và lục lạp tiến hóa từ vi khuẩn, người ta sử dụng bằng chứng
 • 10
  Cơ quan tương tự là những cơ quan
 • 11
  Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?
 • 12
  Cho các phát biểu sau về nhân tố tiến hóa :
  1. Đột biến tạo ra alen mới và làm thay đổi tần số tương đối các alen của quần thể rất chậm
  2. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen làm thay đổi tần số tương đối các alen theo 1 hướng xác định.
  3. Di nhập gen cơ thể làm phong phú thêm hoặc làm nghèo vốn gen của quần thể.
  4. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm tăng tần số của một alen có hại trong quần thể.
  5. Giao phối không ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Các phát biểu đúng là:
 • 13
  Phiêu bạt di truyền(biến động di truyền) có thể ảnh hưởng nhất tới quần thể nào sau đây?
 • 14
  Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:
  Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa
  F1 0,64 0,32 0,04
  F2 0,64 0,32 0,04
  F3 0,21 0,38 0,41
  F4 0,26 0,28 0,46
  F5 0,29 0,22 0,49
  Quần thể đang chịu tác động của những nhân tố tiến hóa nào sau đây?
 • 15
  Bằng chứng tiến hóa nào có sức thuyết phục nhất:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm