Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Tính quy luật của hiện tượng di truyền gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh 12 hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học lớp 12. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12 giúp học sinh dễ dàng nắm bắt những nội dung chính theo từng bài học, hỗ trợ quá trình học tập và chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra chính thức sắp tới.

 • 1
  Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Số loại kiểu hình ở F1 là:
 • 2
  Cơ sơ tế bào học của quy luật phân li của Menđen là:
 • 3

  Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ cá thể có kiểu hình cao, đỏ, nhăn sinh ra ở F1 là:

 • 4

  Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là:

 • 5

  Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA, IB, IOquy định. Nhóm máu A có kiểu gen IAIA,IAIO. Nhóm máu B có kiểu gen IBIB,IBIO. Nhóm máu AB có kiểu gen IAIB. Nhóm máu O có kiểu gen IOIO. Mẹ có nhóm máu A, để con sinh ra chắc chắn có nhóm máu A thì người bố phải có kiểu gen như thế nào?

 • 6

  Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch?

 • 7

  Khi cho lai giữa các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thu được F1, cho F1 tiếp tục giao phối với nhau. Ở F2 thu được kết quả kiểu hình của các phép lai khác nhau như sau:

  Phép lai 1 (I): 9 : 7

  Phép lai 2 (II): 9 : 6 : 1

  Phép lai 3 (III): 12 : 3 : 1

  Phép lai 4 (IV): 13 : 3

  Phép lai 5 (V): 15 : 1

  Phép lai 6 (VI): 9 : 3 : 4

  Phép lai 7 (VII): 9 : 3 : 3 : 1

  Khi cho F1 ở các phép lai trên lai phân tích. Kết quả sẽ cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 trong các trường hợp:

 • 8

  Ở một loài thực vật giao phấn, A quy định thân cao, a thân thấp; B hoa màu đỏ, b hoa màu trắng; D hạt trơn, d hạt nhăn. Các cặp gen nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Người ta tiến hành lai hai cơ thể bố mẹ đều dị hợp về 3 cặp gen. Tỉ lệ các loại kiểu gen ở F1 là:

 • 9

  Phép lai nào sau đây không phải là phép lai phân tích?

 • 10

  Ở người, nhóm máu A, B, O, AB do 3 alen IA,IB, IO quy định. Nhóm máu A có kiểu gen IAIA, IAIO. Nhóm máu B có kiểu gen IBIB, IBIO. Nhóm máu AB có kiểu gen IAIB. Nhóm máu O có kiểu gen IOIO. Số kiểu gen về nhóm máu có thể được tạo ra trong quần thể là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 76
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 12

Xem thêm