Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 17

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 17 do VnDoc biên soạn và đăng tải, tài liệu không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh nhằm nâng cao kết quả học tập của bản thân trong chương trình học lớp 12.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • 1

  Ở 1 quần thể động vật, xét 1 gen gồm 2 alen A và a nằm trên NST thường. Ở thế hệ xuất phát (P), khi chưa xảy ra ngẫu phối có tần số alen A ở giới đực trong quần thể là 0,8 ; tần số alen A ở giới cái là 0,4. Nếu quần thể này thực hiện ngẫu phối, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  (1) Sau 1 thế hệ ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

  (2) Cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng di truyền sẽ là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1.

  (3) Tần số kiểu gen đồng hợp là 32% sau 1 thế hệ ngẫu phối.

  (4) Tần số alen A = 0,6 ; a = 0,4 duy trì không đổi từ P đến F2

 • 2

  Cho biết ơ 1 loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, Thế hệ xuất phát (F0) gồm 90% số cây hoa đỏ và 10% số cây hoa trắng. Thế hệ F1 gồm 84% số cây hoa đỏ và 16% số cây hoa trắng. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây đúng?

 • 3

  Cho các nội dung sau:

  (1) Phản ánh trạng thái động của quần thể.

  (2) Từ tỉ lệ kiểu hình suy ta tỉ lệ các kiểu gen và tần số tương đối của các alen.

  (3) Từ tần số tương đối của các alen đã biết có thể dự đoán tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình trong quần thể.

  (4) Giải thích được tại sao trong thiên nhiên có những quần thể đã duy trì ổn định trong thời gian dài.

  Những nội dung nào ở trên là ý nghĩa của định luật Hacđi – Vanbec?

 • 4
  Khi nói về di truyền quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?
 • 5

  Trong các phát biểu dưới đây về di truyền quần thể, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

  (1) Quá trình giao phối gần ở động vật hay tự thụ phấn ở thực vật thường là tăng tần số alen trội, làm giảm tần số alen lặn.

  (2) Quá trình giao phối thường là cho quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền.

  (3) Nếu quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền thì có thể dựa vào kiểu hình để suy ra tần số của các alen trong quần thể.

  (4) Tự thụ phấn luôn dẫn đến thoái hóa giống.

  (5) Quá trình tự thụ phấn qua nhiều thế hệ làm phong phú vốn gen của quần thể.

  (6) Quần thể ngẫu phối hay nội phối thường có tần số alen ổn định qua các thế hệ trong những điều kiện nhất định.

 • 6

  Cho các quần thể giao phối ngẫu nhiên với thành phần kiểu gen như sau:

  (1) 0,6AA : 0,4aa
  (2) 0,36AA : 0,5Aa : 0,14aa.
  (3) 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa
  (4) 0,75Aa : 0,25aa.

  Sau một thế hệ ngẫu phối thì những quần thể nào ở trên sẽ có cấu trúc di truyền giống nhau?

 • 7

  Trong 1 quần thể thực vật, tính trạng chiều cao thân do một gen quy định, thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Trong những quần thể sau đây, có bao nhiêu quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền?

  (1) 25% cây cao dị hợp: 50% câu cao đồng hợp : 25% cây thấp.

  (2) 75% cây cao: 25% cây thấp.

  (3) 100% cây cao.

  (4) 100% cây thấp.

 • 8

  Quần thể có thành phần kiểu gen nào sau đây đang có cấu trúc di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 545
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh học 12

  Xem thêm