Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Cultural Identity

1 770

Tiếng Anh lớp 12 Unit 5: Cultural Identity

Tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 5 nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v): đồng hóa
=> assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/ (n): sự đồng hóa

attire /əˈtaɪə(r)/ (n): quần áo, trang phục

blind man’s buff: trò chơi bịt mắt bắt dê

cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bản sắc văn hóa

cultural practices /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/ : các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa

custom /ˈkʌstəm/ (n): phong tục, tập quán

diversity /daɪˈvɜːsəti/ (n): tính đa dạng

flock /flɒk/ (v): lũ lượt kéo đến

maintain /meɪnˈteɪn/ (v): bảo vệ, duy trì

martial spirit /ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt /(n.phr): tin thần thượng võ

multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/( a): đa văn hóa

national custome /ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/: trang phục dân tộc

national pride /ˌnæʃnəl praɪd/: lòng tự hào dân tộc

solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti /(n): sự đoàn kết, tình đoàn kết

unify /ˈjuːnɪfaɪ/(v): thống nhất

unique /juˈniːk/ (a): độc lập, duy nhất, chỉ có 1

unite /juˈnaɪt/ (v): đoàn kết

worship /ˈwɜːʃɪp/ (v): tôn kính, thờ cúng

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh trong Unit 5 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 770
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm