Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Artificial Intelligence

Tiếng Anh lớp 12 Unit 7: Artificial Intelligence

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 7 lớp 12 chương trình mới gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm chuẩn xác và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời bạn đọc tham khảo và download tài liệu để phục vụ tốt cho việc học tập.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

activate /ˈæktɪveɪt/ (v): kích hoạt

algorithm /ˈælɡərɪðəm/ (n): thuật toán

artificial intelligence /ˌɑːtɪfɪʃl ɪnˈtelɪɡəns/ (n.phr): trí tuệ nhân tạo

automated /ˈɔːtəmeɪtɪd/ (a): tự động

call for /kɔːl fɔː(r)/ (v): kêu gọi

cyber-attack /ˈsaɪbərətæk/ (n): tấn công mạng

exterminate /ɪkˈstɜːmɪneɪt/ (v): tiêu diệt

faraway /ˈfɑːrəweɪ/ (a): xa xôi

hacker /ˈhækə(r)/ (n): tin tặc

implant /ɪmˈplɑːnt/ (v): cấy ghép

incredible /ɪnˈkredəbl/ (a): đáng kinh ngạc

intervention /ˌɪntəˈvenʃn/ (n): sự can thiệp

malfunction /ˌmælˈfʌŋkʃn/ (n): sự trục trặc

navigation /ˌnævɪˈɡeɪʃn/ (n): sự đi lại trên biển hoặc trên không

overpopulation /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/ (n): sự quá tải dân số

resurrect /ˌrezəˈrekt/ (v): làm sống lại, phục hồi

unbelievable /ˌʌnbɪˈliːvəbl/ (a): khó tin

Trên đây là toàn bộ từ mới Tiếng Anh trong Unit 7 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit mới nhất. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 772
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm