14 đề ôn tập học kì 1 Toán 10 có đáp án

ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Gọi
1 2
,x x
là 2 nghiệm của phương trình:
2
5 2 0
x x
. Khi đó
A.
1 2 1 2
5 2 , . .
x x x x
B.
1 2 1 2
5 2 , . .
x x x x
C.
1 2 1 2
5 2 , . .
x x x x
D.
1 2 1 2
5 2 , . .
x x x x
Câu 2: Tìm tập nghiệm của phương trình:
2
1 1
0
2
.
x
x
A.
1 2 ; .
S
B.
0 .
S
C.
2 .
S
D.
2 .
S
Câu 3: Phương trình
2
x
có bao nhiêu nghiệm?
A.
1.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 4: Cho hai điểm phân biệt
a
A
.B
Điểm
I
là trung điểm của đoạn thẳng
AB
thì:
A.
0
 
.
AI IB
B.
.IA IB
C.
 
.AI IB
D.
 
.AI BI
Câu 5: Tìm
m
để phương trình
2 2
3 2
m x m
vô nghiệm
A.
1 .m
B.
0 .m
C.
0 .m
D.
1 .m
Câu 6: Giao điểm của parabol (P):
2
6 2
y x x
và đường thẳng (d):
4 y x
có tọa độ là:
A.
1 3( ; )
6 2( ; )
B.
1 3( ; )
6 2( ; )
C.
1 3( ; )
6 2( ; )
D.
1 3 ( ; )
6 2( ; )
Câu 7: Parabol
2
y ax bx c
có đồ thị bên dưới có tọa độ đỉnh là:
A.
1 3( ; )I
B.
3 1( ; )I
C.
1 0( ; )I
D.
3 0( ; )I
Câu 8: Cho hệ phương trình:
1 2
1 2
8
9
.
x x
x x
. Khi đó
1 2
,x x
là 2 nghiệm của phương trình
A.
2
8 9 0 .
x x
B.
2
8 9 0 .
x x
C.
2
8 9 0 .
x x
D.
2
8 9 0 .
x x
Câu 9: Cho 3 điểm
, ,A B C
. Đẳng thức nào dưới đây là đúng?
A.

AB AC BC
. B.
 
BA AC BC
.
C.
  
AB AC BC
. D.
  
AC AB BC
.
Câu 10: Trên mặt phẳng tọa độ
.Oxy
Ta có
2 2
.
i j
bằng :
A.
2.
B.
2 2.
C.
2.
D.
4 2.
6
4
2
5
y
x
43
2
-1
5
3
1
O
1
Câu 11: Cho
,ABC
AM
là trung tuyến,
I
là trung điểm của
.AM
Ta có:
A.
2 0
 
.
IA IB IC
B.
2 0
 
.
AI IB IC
C.
2 4

.IA IB IC IA
D.
0

.
IA IB IC
Câu 12: Cho hình bình hành
ABCD
có tâm
O
. Đẳng thức nào dưới đây là sai?
A.
 
AB AD AC
. B.
0
   
OA OB OC OD
.
C.
  
OA OB OD OC
. D.
  
AC DB AB
.
Câu 13: Chọn phát biểu đúng nhất?
A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng cắt nhau.
B. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song với nhau.
C. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng trùng nhau.
D. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
Câu 14: Cho Parabol
2
y ax bx c
có đồ thị bên dưới, tọa độ điểm
M
thuộc đồ thị là:
A.
1 2( ; )M
B.
3 2( ; )M
C.
4 3( ; )M
D.
3 4( ; )M
Câu 15: Tìm điều kiện xác định của phương trình
2
1 2 3
2 0
2
4
.
x x
x
x
x
A.
2 2 ; .x x
B.
4 2 ; .x x
C.
2 .x
D.
4 .x
Câu 16: Tập nghiệm của phương trình:
2 2 2
2 1 1
x x x
là:
A.
2 .
S
B.
.S
C.
0 .
S
D.
.S
Câu 17: Tìm nghiệm phương trình
4 0
2 5 0
-
.
-
x y
x y
A.
1 13
3 3
; .
B.
1 13
3 3
; .
C.
1 13
3 3
; .
D.
1 13
3 3
; .
Câu 18: Cho
2 2 4 4 5 8; , ; , ;
A B C
. Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC
A.
11 14
3 3
; .
B.
11 14
3 3
; .
C.
11 14
3 3
; .
D.
11 14
3 3
; .
Câu 19: Cho hình bình hành
.ABCD
M
là điểm bất kì, khi đó:
A.
   
.MC MA DA DC
B.
  
.MC MA BA BC
C.
 
.MC MA MB MD
D.
   
.MC AM AB DA
Câu 20: Tập nghiệm của phương trình:
4 2
8 17 0
x x
là:
6
4
2
5
y
x
43
2
-1
5
3
1
O
1
A.
2 .
S
B.
S
C.
.S
D.
4 4 ; .
S
II.TỰ LUẬN
Câu 21: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2
4 4 .
y x x
Câu 22: Giải phương trình và hệ phương trình sau:
a/
1 1 1
4 3 1 3
4 3 1 3
x x
x x
; b/
2
2
2
2
2
3
2
3
.
y
y
x
x
x
y
Câu 23: Cho phương trình:
2
2 4 0 .
x mx
Tìm
m
để phương trình đã cho 2 nghiệm
1 2
,x x
thỏa
4 4
1 2
32 .
x x
Câu 24: Cho hình bình hành
,ABCD
có tâm
.O
CMR:
0
   
OA OB OC OD
.
Câu 25: Trong mp
Oxy
cho
ABC
với
1 5 4 5 4 1 ; , ; , ; .
A B C
Tìm tọa độ tâm của đường
tròn nội tiếp
.ABC
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tìm
m
để phương trình
1
2
1
mx
x
có nghiệm.
A.
2 .m
B.
1
0
.
m
m
C.
0
2
.
m
m
D.
1
2
.
m
m
Câu 2: Cho tam giác
ABC
trọng tâm
,G I
là trung điểm của
.BC
Đẳng thức nào sau đây đúng:
A.
 
.AB AC AI
B.
2
 
.AG IG
C.
3

.AG GI
D.
0

.
IA IB IC
Câu 3: Tìm điều kiện xác định của phương trình
1
1
.
x
x
x
A.
1 .x
B.
0
1
.
x
x
C.
0
1
.
x
x
D.
1 .x

Đề ôn tập học kì 1 Toán 10 có đáp án

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo 14 đề ôn tập học kì 1 Toán 10 có đáp án. Tài liệu sẽ giúp các bạn rèn luyện giải Toán 10 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
106 38.512
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm