Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 có đáp án

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 11 - 15 lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

I. Odd one out.

1. A. dogB. sunnyC. windyD. cloudy
2. A. sixB. sevenC. schoolD. ten
3. A. catB. fishC. birdD. pet
4. A. bedroomB. sheC. bathroomD. kitchen
5. A. sheB. thatC. heD. I
6. A. bookB. penC. TVD. ruler

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He

B. I

C.She

2. ________ is the weather today?

A. What

B. Where

C. How

3. I have a _______.

A. cat

B. cats

C. cates

4. How old _______ you?

A. is

B. are

C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re

B. She’s

C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where

B. What

C. When

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

Cities

Weather

Ha Noi

Hue

Da Nang

Ho Chi Minh cityIV. Look and reorder the words.

1. I D Y W N

2. B D E R M O O

3. O I O C K G N

4. A T C

V. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

1. The students are playing in ______________.

A. classroom

B. schoolyard

C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys

B. Girls

C. Boys and girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three

B. Some

C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls

B. boys

C. boys and girls

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.693
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm