Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Hóa học

296 111.259

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8 được VnDoc sưu tầm dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, luyện đề chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa được tốt nhất. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. 

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3)

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học - Đề 1

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?

A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4
B. Fe2O3, O3, CaCO3, CO2
C. CaO, CO2, Fe2O3, SO2
D. CO2, SO2, Na2SO4, Fe2O3

Câu 3. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, HNO3, NaOH, NaCl
B. HNO3, SO2, H2SO4, Ca(OH)2
C. HCl, H2SO4, NaNO3, HNO3
D. HNO3; H2SO4, HCl, H3PO4 .

Câu 4. Nhóm các chất nào sau đây đều là bazơ?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl
B. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4
C. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO
D.` Mg(OH)2  Ca(OH)2, KOH, NaOH .

Câu 5. Có các phản ứng hóa học sau:

1. H2 + PbO → Pb + H2O
2. CaO + CO2 → CaCO3
3. 2H2 + O2 → 2H2O
4. Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
5. 3Fe + 2O2 → Fe3O4
6. CaO + H2O → Ca(OH)2
7. 2Cu + O2 → 2CuO
8. 2CO + O2 → 2CO2

Nhóm các phản ứng hóa học nào sau đây vừa thuộc loại phản ứng hóa hợp vừa thuộc loại phản ứng oxi hóa khử?

A . 1 , 2 , 4 , 5
B. 2 , 3 , 6 , 7
C. 3 , 5 , 7 , 8
D . 5 , 2 , 7 , 8

Câu 6. Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm là

A. 15,8      B. 31,6        C. 23,7        D. 17,3

Câu 7. Số gam NaCl trong 50 gam dung dịch NaCl 40% là

A. 40 gam      B. 30 gam        C. 20 gam       D. 50 gam

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (2,5 điểm)

Để điều chế 4,48 lít khí O2 (đktc) trong phòng thí nghiệm, có thể dùng một trong hai chất KClO3 và KMnO4. Hãy tính toán và chọn chất có khối lượng nhỏ hơn.

Câu 9. (2,5 điểm)

Cho 3,25 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng. Cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa?

Câu 10. (1 điểm)

Nước biển chứa 3,5% NaCl. Tính lượng NaCl thu được khi làm bay hơi 150 kg nước biển.
( K = 39, Cl = 35,5, O= 16, Mn = 55, Cu = 64, Zn = 65)

Đánh giá bài viết
296 111.259
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa Xem thêm