Đề thi Tin học 8 Học kì 2 năm 2023

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 là tài liệu hữu ích hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận Tin Học 8 được thiết kế bám theo cấu trúc chương trình trong SGK Tin Học Lớp 8 giúp học sinh rèn luyện và ôn tập cuối năm đạt kết qua cao. Đề thi có đáp án đi kèm cho các em so sánh đối chiếu sau khi làm xong, sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 - Đề số 1

Ma trận Đề thi Tin học 8 Học kì 2

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Câu lệnh lặp

- Biết được số lần lặp của câu lênh For...do được tính như thế nào?

ngôn ngữ dành cho máy tính

- Biết tính kết quả của vòng lặp trong câu lệnh lặp

- Biết sử dụng cặp từ khóa nào trong câu lênh lặp for…do

- Viết được chương trình đơn giản, sử dụng câu lệnh lặp For …do

Số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

1 (2)

5

Số điểm

1.0

1.0

2.0

4.0

2. Lặp với số lần chưa biết trước.

- Nắm được hoạt động lặp của câu lênh White…do

- Nắm được đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

- Hiểu được vòng lặp White…do

Số câu

2 (3, 9)

1 (11)

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

3. Làm việc với dãy số

- Nêu được cú pháp và cho được ví dụ trong trong khai báo biến mảng

- Biết sử dụng vòng lặp trong khai báo biến mảng

- Biết được cách khai báo biến mảng

- Nắm được câu lệnh khai báo biến mảng

- Biết sử dụng vòng lặp trong biến mảng.

Số câu

1 (1)

4 (2,7,4, 5)

1 (10)

6

Số điểm

2.0

2.0

0.5

4.5

Tổng số câu

5

6

1

2

14

Tổng số điểm

4.0

3.0

2.0

1.0

10.0

Đề thi Tin học 8 Học kì 2

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 6.0 điểm)

Em hãy chọn một câu trả lời đúng nhất ghi vào phần bài làm, mổi câu chọn đúng được 0.5 điểm.

Câu 1: Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào?

A. Giá trị đầu – giá trị cuối

B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

C. Giá trị cuối – giá trị đầu

D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Câu 2: Giả sử biến Chiều cao gồm 20 phần tử, cách khai báo nào dưới đây là đúng

A. Var Chieucao: array[1..20] of real;

B. Var Chieucao: array[1..20] of integer;

C. Var Chieucao: array[1..20] of string;

D. Var Chieucao: array[1…20] of char;

Câu 3: Trong câu lệnh While...do… nếu điều kiện đúng thì:

A. Tiếp tục vòng lặp

B. Vòng lặp vô tận

C. Lặp 10 lần

D. Thoát khỏi vòng lặp

Câu 4: Khai báo biến mảng: A: array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 5: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số

A. số nguyên

B. số thực

C. kí tự

D. xâu kí tự

Câu 6: Trong câu lệnh For ... do… sau từ khóa “do” có hai câu lệnh trở lên ta “gói” chúng trong:

A. Begin...readln;

B. Begin...and;

C. End...Begin

D. Begin... end;

Câu 7: Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên;

B. Chỉ số đầu chỉ số cuối;

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real;

D. Dấu ba chấm (...) nằm giữa chỉ số đầu và chỉ số cuối

Câu 8: Cú pháp câu lệnh lặp nào sau đây là đúng?

A. For <biến đếm>:= <giá trị cuôí> down to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

B. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuôí> do <câu lệnh>;

C. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;

D. For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuôí> do <câu lệnh>;

Câu 9: Trong các hoạt động dưới đây, đâu là hoạt động lặp với số lần chưa biết trước:

A. Mỗi buổi học đúng 5 tiết.

B. Mỗi ngày ăn cơm 3 buổi.

C. Mỗi ngày phải học bài cho đến khi thuộc.

D. Rằm tháng Giêng là Tết Nguyên tiêu.

Câu 10: Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb:= tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu?

A.18

B. 22

C. 21

D. 20

Câu 11: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

a:=10;

white a>=10 do write(A);

A. Trên màn hình xuất hiện một chữ a;

B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a;

C. Trên màn hình xuất hiện một số 10;

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 12: Vòng lặp sau cho kết quả S bằng bao nhiêu:

S:= 1; For i:= 1 to 3 do S:= S * 2;

A. S = 6

B. S = 8

C. S = 10

D. S = 12

II/ TỰ LUẬN: (4.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm): Hãy nêu cú pháp khai báo biến mảng trong pascal?

a/ Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?

b/ Cho ví dụ về khai báo biến mảng.

Câu 2: (2.0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

Đáp án Đề thi Tin học 8 Học kì 2

I/ TRẮC NGHIỆM: (6.0đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

A

C

A

D

D

B

C

D

D

B

II/ TỰ LUẬN : (4.0đ)

Câu

Ý

Đáp án

Điểm

Câu 1 Câu 1 : (2.0 điểm) : Hãy nêu cú pháp khai báo biến mảng trong pascal?

a/ Giải thích cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal?

b/ Cho ví dụ về khai báo biến mảng.

Câu 2 : (2.0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ 1đến 50 .

Var<tên biến mảng>:Array[<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>]of<kiểu dữ liệu>;

1.0đ

a

Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên thỏa mản chỉ số đầu <= chỉ số cuối và kiểu dữ liệu có thể là số nguyên (integer) hay số thực (real).

0.5đ

b

Var thunhap: array[1..50] of real;

0.5đ

Câu 3 : (2.0 điểm) : Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 50 .

program Tinh_tong;

uses crt;

var i:integer;

T:longint;

0.5đ

begin

Tổng:=0;

writeln('Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 50');

For i:= 1 to 50 do T:=T+i;

write('Tổng=',T);

end.

1.5đ

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 - Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng.

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được viết đúng?

A. For i:= 4 to 1 do writeln(‘A’);

B. For i= 1 to 10 writeln(‘A’);

C. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);

D. For i to 10 do writeln(‘A’);

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: j:=0; For i := 1 to 10 do j:= j + 2;

Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, câu lệnh j:=j+2 được thực hiện bao nhiêu lần?

A. 10 lần

B. 5 lần

C. 2 lần

D. Không thực hiện.

Câu 3. Cho đoạn chương trình: J:= 0; For i:= 1 to 5 do J:= j + i;

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên, giá trị của biến j bằng bao nhiêu?

A. 12

B. 22

C. 15

D. 42.

Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. S:=1;While S<10 do write(S);

B. i:=0; S:=1;While s<10 do S:=S+i; i:=i+1;

C. n:=2; While n<5 do write(‘A’);

D. S:=10; While S>9 do write(S);

Câu 5. Phần mềm quan sát hình không gian là

A. finger Break out

B. turbo pascal

C. geogebra

D. yenka

Câu 6. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?

A. 1

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 7. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số thực.

B. Chỉ số đầu chỉ số cuối.

C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.

D. Chỉ số đầu cuối là số nguyên.

Câu 8. Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tong:= 0; For i:= 1 to 5 do tong := tong + A[i]; Giá trị của biến tong là bao nhiêu?

A. 4

B. 18

C. 20

D. 22

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Nêu hoạt động của câu lệnh.

Câu 2. (4 điểm) Viết chương trình nhập điểm kiểm tra học kỳ môn tin học cho N học sinh và in kết quả ra màn hình. Với N và điểm kiểm tra của từng học sinh được nhập từ bàn phím (sử dụng biến mảng).

Đáp án:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

C

B

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

CÂU

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1

(2 điểm)

- Cú pháp câu lệnh: while <điều kiện> do <câu lệnh>;

- Hoạt động: Khi thực hiện câu lệnh chương trình kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thực hiện câu lệnh sau từ khóa do và quay lại kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện sai bỏ qua câu lệnh sau từ khóa do và kết thúc.

1

1

2

(4 điểm)

Program diem;

Uses crt;

Var N, i: integer;

Diem: array[1..50] of real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so luong hoc sinh N = ‘); Readln(N);

Writeln(‘Nhap diem cho tung hoc sinh’);

For i := 1 to n do

Begin

Write(‘Diem HS ‘,i,’ = ‘); readln(Diem[i]);

End;

For i : = 1 to n do

Writeln(‘Diem cua HS ‘,i, ‘ = ‘,diem[i]);

Readln;

End.

1

0,5

1

0,5

1

Lưu ý: Học sinh có thể có đáp án khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Đề thi học kì 2 lớp 8 Môn khác

Ở lớp 8, các em không chú trọng học chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình để tạo ra các phần mềm máy tính mà tập trung rèn luyện kĩ năng tư duy logic, tư duy hệ thống và sáng tạo không chỉ để giải quyết những vấn đề trong tin học mà đây còn là những kĩ năng vô cùng quan trọng để giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống đấy nhé. Vì vậy mà môn Tin Học rất quan trọng, cần các em luyện tập thường xuyên.

Trên đây VnDoc là Đề thi Tin học 8 Học kì 2 năm 2023. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 8 trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
9 12.237
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tin học

    Xem thêm