Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Tô Hiến Thành - Thanh Hóa

Trang 1/6 - Mã đề 124
SỞ GDĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TÔ HIẾN THÀNH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (không k thi gian giao đề)
(Đề có 50 câu trc nghim)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh :...................
Câu 1. Bất phương trình
() ( )
33
2log 4 3 log 18 27xx + có tập nghiệm là
(
;ab
ù
ú
û
. Tổng
ab+
bằng
A.
19
8
. B.
13
4
. C.
17
4
. D.
15
4
.
Câu 2. Trong không gian tọa đ
Oxyz
, cho điểm
()
3; 2; 5A -
. Hình chiếu vuông góc của điểm
A
trên mt
phẳng tọa độ
(
)
Oxz
A.
(
)
0; 2; 5M . B.
(
)
0; 2; 5M - . C.
(
)
3; 2; 0M - . D.
(
)
3; 0; 5M .
Câu 3. Cho hàm số
(
)
yfx=
xác định, liên tục trên
và có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên.
x
0
1
()
fx
¢
+
- 0
+
Hỏi hàm số có mấy điểm cực trị?
A.
2
. B. Vô số. C. 0 . D.
1
.
Câu 4. m số
(
)
yfx= có bảng biến thiên như hình sau
Phương trình
(
)
0fx= có bao nhiêu nghiệm?
A.
1. B. 2 . C. 3 . D. 0 .
Câu 5. Họ nguyên hàm của hàm số
()
sin 2fx x=
A.
sin 2 d cos 2xx x C=- +
ò
. B.
cos 2
sin 2 d
2
x
xx C=- +
ò
.
C.
cos 2
sin 2 d
2
x
xx C=+
ò
. D. sin 2 d 2 cos 2xx x C=- +
ò
.
Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz , phương trình đường thẳng d đi qua điểm
()
1; 2; 1A
vuông
góc với mặt phẳng
(
)
:2 10Px y z---= có dạng
A.
2
:
121
xyz
d
+
==
--
. B.
121
:
121
xyz
d
---
==
.
C.
121
:
121
xyz
d
+++
==
--
. D.
2
:
242
xyz
d
-
==
--
.
Câu 7. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên
?
A.
32
3yx x x=-+
. B.
42
yx x=+
. C.
2
1
x
y
x
-
=
+
. D.
2
2
1
xx
y
x
-
=
-
.
x
1
3
y
¢
+
0 -
0
+
y
2
1-
Mã đề 124
Trang 2/6 - Mã đề 124
Câu 8. Cho hàm số
()
yfx=
liên tục trên 1; 2
éù
êú
ëû
. Hình phẳng
()
D
giới hạn bởi các đồ thị hàm số
()
yfx=
,
0y = các đường thẳng 1x = , 2x = có diện tích là
A.
()
2
1
dSfxx=
ò
. B.
()
2
1
dSfxx=
ò
. C.
()
2
2
1
dSfxxp=
ò
. D.
()
2
2
1
dSfxx=
ò
.
Câu 9. Cho khối lăng trụ đứng tam giác
.ABC A B C
¢¢¢
đáy một tam giác vuông cân tại
A
,
2AC AB a==
, góc giữa
AC
¢
và mặt phẳng
(
)
ABC
bằng
30
. Thể tích khối lăng trụ
.ABC A B C
¢¢¢
A.
3
23
3
a
. B.
2
43
3
a
. C.
3
43
9
a
. D.
3
43
3
a
.
Câu 10. Tập xác định của hàm số
()
()
3
2
2
5
32 3yx x x
-
=-++-
A.
()( )
{}
;1 2; \ 3D =-¥ È +¥ . B.
(
)
(
)
;\1;2D =-¥+¥ .
C.
(
)
(
)
;1 2;D =-¥ È +¥
. D.
(
)
{}
;\3D =-¥+¥
.
Câu 11. Mệnh đề nào sau đây là SAI?
A. Hàm số
()
fx đạt cực trị tại điểm
0
x
thì đạo hàm tại đó không tồn tại hoặc
()
0
0fx
¢
=
.
B. Hàm số
()
fx
liên tục trên đoạn
;ab
éù
êú
ëû
thì đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó.
C. Hàm số
()
fx
(
)
(
)
0, ;fx x ab
¢
>"Î
thì hàm số đồng biến trên
)
;ab
é
ê
ë
.
D. Hàm số
()
fx liên tục trên đoạn ;ab
éù
êú
ëû
(
)
(
)
.0fa fb< thì tồn tại
(
)
;cabÎ sao cho
(
)
0fc= .
Câu 12. Đường cong trong hình vẽ bên đồ thị của một m số trong
bốn hàm số được liệt ở bốn phương án A, B, C, D ới đây. Hỏi đó
hàm số nào?
A.
42
3yx x=--
. B.
42
2yx x=-
.
C.
42
33yx x=- + - . D.
42
23yx x=- -.
Câu 13. Cho m
(
)
yfx= có
()
22f = ,
()
35f = ; hàm số
(
)
yfx
¢
=
liên tục trên
2; 3
éù
êú
ëû
. Khi đó
()
3
2
dfxx
¢
ò
bằng
A.
7 . B.
3-
. C.
10
. D. 3 .
Câu 14. Gọi
1
z ,
2
z hai nghiệm phức của phương
trình
2
4430zz-+=. Giá trị của biểu thức
12
21
zz
zz
+
bằng.
1
-1
-3
-4
y
x
O
A.
1
3
. B.
3
2
. C.
2
3
-
. D.
1
2
-
.
Câu 15. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
x
y
x
=
+
A.
2 . B. 4 . C. 0 . D. 1.
Câu 16. Cho lăng trụ tam giác đều
.ABC A B C
¢¢¢
độ dài cạnh đáy bằng
a
, góc giữa đường thẳng AB
¢
và mặt phẳng
()
ABC bằng 60º . Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.
A.
3
43
3
a
V
p
=
. B.
3
3
3
a
V
p
=
. C.
3
3
9
a
V
p
=
. D.
3
3Vap= .
Câu 17. Kí hiệu
k
n
A là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử
(
)
1 kn££ . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
(
)
!
!
k
n
n
A
nk
=
+
. B.
(
)
!
!!
k
n
n
A
kn k
=
+
. C.
(
)
!
!!
k
n
n
A
kn k
=
-
. D.
()
!
!
k
n
n
A
nk
=
-
.
Trang 3/6 - Mã đề 124
Câu 18. Cho hàm số
log
a
yx= với 01a. Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số
log
a
yx= có tập xác định là
()
0; và tập giá trị là
.
B. Đồ thị hàm số
x
ya= và đồ thị hàm số
log
a
yx=
đối xứng nhau qua đường thẳng yx= .
C. Đồ thị hàm số
log
a
yx= có tiệm cận ngang là trục hoành.
D. Hàm số
log
a
yx= đồng biến trên tập xác định của nó khi 1a > .
Câu 19. Trong các hàm số
() () () ()
3
2
1
1
3
3
1
log ; ; ; 3
2
x
x
fx xgx hx x kx
+
æö
÷
ç
÷
== ==
ç
÷
ç
÷
ç
èø
bao nhiêu hàm số đồng
biến trên
?
A.
3 . B. 0 . C.
1
. D.
2
.
Câu 20. Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
¢¢¢
. Cạnh bên
AA a
¢
=
, ABC tam giác vuông tại A có
2BC a=
,
3AB a=
. Khoảng cách từ đỉnh
A
đến mặt phẳng
(
)
ABC
¢
bằng
A.
21
21
a
. B.
7
21
a
. C.
3
7
a
. D.
21
7
a
.
Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz , mặt cầu
(
)
S có tâm
()
3; 3;1I - và đi qua đim
(
)
5; 2;1A -
có phương trình là
A.
()()()
222
3315xyz-+++-=. B.
(
)
(
)
(
)
222
3315xyz-+++-=.
C.
()()()
222
5215xyz-+++-=. D.
(
)
(
)
(
)
222
33125xyz-+++-=.
Câu 22. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
2
yx
x
=+
trên đoạn
1
;2
2
éù
êú
êú
ëû
bằng
A.
15
. B. 8 . C.
37
4
. D.
29
4
.
Câu 23. Trong không gian với h tọa độ
Oxyz , phương trình mặt phẳng
(
)
a đi qua điểm
()
0; 1; 0A - ;
(
)
2; 0; 0B ;
(
)
0; 0; 3C
A.
1
213
xyz
++=
. B.
0
213
xyz
++=
-
. C.
1
123
xyz
++=
-
. D.
1
213
xyz
++=
-
.
Câu 24. Số giá trị nguyên dương của tham số
m để phương trình
43cos sin 2 1 0xxm++-=
có nghiệm là
A.
8
. B.
4
. C. 6 . D. 5 .
Câu 25. Phần ảo của số phức
23zi=-
A.
3- . B. 3i- . C.
3
. D. 3i .
Câu 26. Một hình nón độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích hình tròn đáy của hình nón
bằng
16p . Tính đường cao
h
của hình nón.
A.
33
2
h =
. B.
53
3
h =
. C.
43h =
. D.
23h =
.
Câu 27. Cho
0a > . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
34
.aa a= . B.
(
)
4
26
aa= . C.
7
7
5
5
aa= . D.
5
3
6
3
2
a
a
a
=
.
Câu 28. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức
z thỏa mãn 43 2zi-+ =
A. đường tròn tâm
()
4; 3I
, bán kính
2R =
. B. đường tròn tâm
(
)
4; 3I -
, bán kính
4R =
.
C. đường tròn tâm
()
4; 3I - , bán kính 2R = . D. đường tròn tâm
(
)
4; 3I - , bán kính 4R = .

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Tô Hiến Thành - Thanh Hóa. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Tô Hiến Thành - Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm