Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 9

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 9: Will it really happen? - Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 9 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen and number.

2. Listen again and write T (true) or F ( false).

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. In 200 years, there'll be too many people on Earth. So I think we have big city space. People will live space station. Children will also go to school space station. There will be special classroom for learning more about new life in space.

2. I think that children won't have to go to school in 200 years. The children stay at home using computer. They will have more time for sport in outside and doing another things. Because they won't have to travel to the school.

3. I think children go to normal school and learn funny. The only different is that all children were have own computer in classrooms

4. Maybe children will have robots help them go to school. And turn them get up on the bed….

Dịch:

1. 200 năm nữa, sẽ có nhiều người trên Trái Đất. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ có thành phố lớn trên không gian. Mọi người sẽ sống trên không gian. Trẻ em sẽ đến trường học trên không gian. Sẽ có nhiều lớp học đặc biệt dành cho việc học về cuộc sống mới trên không gian.

2. Tôi nghĩ trẻ em sẽ không phải đến trường trong 200 năm nữa. Những đứa trẻ ở nhà và sử dụng máy tính. Chúng sẽ có nhiều thời gian để chơi thể thao bên ngoài và làm nhiều thứ khác. Bởi vì chúng không phải đến trường.

3. Tôi nghĩ những đứa trẻ sẽ đến trường học bình thường và học giáo viên hài hước. Chỉ có một điều khác là tất cả những đứa trẻ sẽ có máy tính riêng trong phòng học.

4. Có lẽ những đứa trẻ sẽ có robot giúp chúng tới trường. Và gọi chúng mỗi khi thức dậy…

Hướng dẫn giải:

a – 2 - T

b – 4 - T

c – 3 - F

d – 1 - T

3. What do you think life will be like in 100 years? Talk about some of these topics:

school, home, travel, robots, weather, food, animals, Earth.

+ I think we will go to school, but we will all have a robot at our desks.

+ I don't think robots will do everything. They won't do our homework.

Hướng dẫn giải:

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

+ I think the weather will be hotter and animals won't have homes.

4. Hướng dẫn giải:

2. pan + cake = pancake (bánh kếp)

3. house + work = housework (việc nhà)

4. door + bell = doorbell (chuông cửa)

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Review 3

Đánh giá bài viết
5 2.613
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm