Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 10: How much time do we have? - Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Listening

1. Listen and write 'N' (Nhan), 'L' (Lan) or 'P' (Phong).

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

a – L

b – N

c – P

Script:

1. My name is Nhan. This year, I went on vacation with my grandparents. Because my parents had to work. My grandparents had a vacation on near beach. We went by car and we took five hours….

2. I'm Lan. I went on vacation with all my cousins to a big house on the mountain. I have eight cousins…

3. My name is Phong. This year, we didn't go for vacation. We had a vacation at home. My parents didn't go to work for two week and we went to different places together each day. We went to the movie theater and zoo. At the zoo, we saw lions, bears and crocodiles. I liked them all. But my favorite was lions.

Dịch:

1. Tôi là Nhàn. Năm nay tôi đã có kì nghỉ với ông bà tôi. Bởi vì bố mẹ tôi phải làm việc. Ông bà tôi có một kỳ nghỉ gần bãi biển. Chúng tôi đi ô tô và chúng tôi mất 5 giờ…

2. Tôi là Lan. Tôi có kì nghỉ với anh chị em họ của tôi tới một ngôi nhà lớn trên núi. Tôi có 8 chị em họ…

3. Tôi là Phong. Năm nay, chúng tôi không đi nghỉ mát. Chúng tôi có một kỳ nghỉ ở nhà. Bố mẹ tôi không đi làm trong 2 tuần và chúng tôi đi tới những nơi khác nhau mỗi ngày. Chúng tôi tới rạp chiếu phim và vườn thú. Ở vườn thú, chúng tôi nhìn thấy sư tử, gấu và cá sấu. Tôi thích tất cả chúng. Nhưng sở thích của tôi là sư tử.

2. Listen again and circle

1. How did Nhan get to the beach? by car/ by train/ by plane.

2. How long was his journey? two hours/ four hours/ five hours

3. How many cousins does Lan have? two/ six/ eight.

4. What was Phong's favorite animal? crocodiles/ lions/ bears

Hướng dẫn giải:

1. by car

2. five hours

3. eight

4. lions

Speaking

3. Ask and answer

1. Did you go on vacation last summer?

2. Where did you go?

3. How did you travel there?

4. What did you do?

5. What was the weather like?

6. Did you eat any special food?

Hướng dẫn giải:

1. Yes, I did.

2. I went to Nha Trang.

3. I went to there by plane.

4. I went to beach everyday.

5. I like Spring in there.

6. Yes, I did.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

1. right

2. after

3. before

4. end

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! - Lesson one

Đánh giá bài viết
6 803
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm