Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ giải bài tập Hóa học lớp 11 tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, Công thức phân tử và Công thức cấu tạo vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 7 bài tập trong sách bài tập môn Hóa học lớp 11 bài Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, Công thức phân tử và Công thức cấu tạo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập trắc nghiệm 4.29 trang 32 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.29. Cho dãy chất: CH4 ; C6H6 ; C6H5-OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng?

A. Các chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

Hướng dẫn trả lời:

4.29. C

Bài tập trắc nghiệm 4.30, 4.31, 4.32 trang 33 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.30.Người ta lần lượt lấy mẫu thử của một trong bốn chất X, Y, Z, T và làm thí nghiệm như sau: Cho mẫu thử qua CuO đốt nóng (để đốt cháy hoàn toàn) rồi dẫn sản phẩm cháy qua CuSO4 khan sau đó qua dung dịch Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mẫu X chỉ làm cho CuSO4 chuyển qua màu xanh, mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi, mẫu Z tạo hiện tượng như trên ở cả hai bình; còn mẫu T không tạo hiện tượng gì.

Kết luận nào đúng cho các thí nghiệm này là:

A. X chỉ chứa nguyên tố hiđro.

B. Y chỉ chứa nguyên tố cacbon

C. Z là một hiđrocacbon.

D. T là chất vô cơ.

4.31 Trong số các chất sau đây, chất nào là đồng đẳng của Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24?

A. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

B. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

C. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

D. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

4.32. Trong số các chất dưới đây, chất nào không là đồng phân của Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24?

A. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

B. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

C. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

D. Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

Hướng dẫn trả lời:

4. 30. D

4.31. B

4.32. D

Bài tập 4.33 trang 33 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.32. 1. Trong số các chất hữu cơ đã được học ở lớp 9, hãy kể ra 2 cặp chất có công thức phân tử khác nhau nhưng có cùng công thức đơn giản nhất.

2. Viết công thức cấu tạo của 2 chất có cùng công thức phân tử C4H10 và của 2 chất có cùng công thức phân tử C2H6O.

Hướng dẫn trả lời:

4.32.

1. Axetilen C2H2 và benzen C6H6 có cùng công thức đơn giản nhất là CH.

Axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6 có cùng công thức đơn giản nhất là CH2O.

2. CH3 - CH2 - CH2 - CH3Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24;

CH3 - CH2 - OH và CH3 - O - CH3.

Bài tập 4.34 trang 34 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.33. Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng của các nguyên tố như sau: C chiếm 24,24% ; H chiếm 4,04% ; Cl chiếm 71,72%.

1. Xác định công thức đơn giản nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A đối với CO2 là 2,25.

3. Dựa vào thuyết cấu tạo hoá học, hy viết các công thức cấu tạo mà chất A có thể có ở dạng khai triển và dạng thu gọn.

Hướng dẫn trả lời:

1. Chất A có dạng CxHyClz

x : y : z = 24,2412:4,041:71,7235,5 = 2,02 : 4,04 : 2,02 = 1 : 2 : 1

Công thức đơn giản nhất là CH2Cl.

2. MA = 2,25.44,0 = 99,0 (g/mol)

(CH2Cl)n= 99,0 49,5n = 99,0 n = 2

CTPT là C2H4Cl2.

3. Các CTCT

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24 hay Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24 hay Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24

Bài tập 4.35 trang 34 sách bài tập (SBT) hóa học 11

4.34*. Hỗn hợp M chứa hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng và hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon. Nếu làm bay hơi 7,28 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,94 g khí N2 ở cùng điều kiện. Để đốt cháy hoàn toàn 5,20 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 5,04 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau.

Hãy xác định công thức phân tử và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Hướng dẫn trả lời:

Số mol 2 chất trong 7,28g M: \frac{2,94}{28}=0,105\ (mol)

Số mol 2 chất trong 5,2g M: \frac{0,105.5,2}{7,28}=0,075\ (mol).

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

{m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = {m_M} + {m_{{O_2}}} = 5,2 + \frac{{5,04}}{{22,4}}.32 = 12.4(g)

Theo đầu bài, số mol CO2 = số mol H2O = n.

44n + 18n = 12,4 ⇒ n = \frac{12,4}{62}=0,2\ (mol)

Các chất trong hỗn hợp có chứa C, H và có thể có O. Chất thứ nhất là CxHyOz (a mol) và chất thứ 2 là {C_{{\rm{x + 2}}}}{H_{y + 4}}{O_z} (b mol).

\left\{ \begin{array}{l}
a + b = 0,075(1)\\
(12{\rm{x}} + y + 16{\rm{z}})a + (12{\rm{x}} + y + 16{\rm{z}} + 28)b = 5,2(2)
\end{array} \right.

{C_{\rm{x}}}{H_y}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O

a mol xa mol \frac{{ya}}{2} mol

{C_{{\rm{x + 2}}}}{H_{y + 4}}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2} + 3){O_2} \to (x + 2)C{O_2} + \frac{{y + 4}}{2}{H_2}O

b mol (x+2)b mol \frac{{(y + 4)b}}{2}

xa + (x + 2)b = 0,2 (3)

\frac{{y{\rm{a + }}(y + 4)b}}{2} = 0,2 (4)

Giải hệ phương trình:

Từ (3) ta có x(a + b) + 2b = 0,200

2b = 0,200 - 0,0750x

b = 0,100 - 0,0375x

0 < b < 0,075 0 < 0,100 - 0,0375x < 0,0750

0,660 < X < 2,66

Trong khoảng này có 2 số nguyên là 1 và 2.

Nếu x= 1. b = 0,100 - 3.75.{10^{ - 2}} = 0,0625

a = 0,0750 - 0,0625 = 0,0125.

Thay giá trị cùa a và b vào (4) ta có:

0125y + 0,0625(y + 4) = 0,400 ⇒ y = 2.

Thay x = 1, y = 2;a = 0,0125, b = 0,0625 vào (2):

(14 + 16z).0,0125 + (42 + 16z).0,0625 = 5,20 ⇒ z = 2.

CH2O2 chiếm: \frac{{0,0125.46}}{{5,2}}. 100% = 11,1%.

C3H6O2 chiếm : 100% - 11,1% = 88,9%.

Nếu x = 2 . b = 0,100 - 0,0375 X 2 = 0,0250

a = 0,0750 - 0,0250 = 0,05

từ đó tìm tiếp, ta được y = 4 và z = 2.

% khối lượng của C2H4O2: \frac{{0,05.60}}{{5,2}}. 100% = 57,7%.

% khối lương của C4H8O2: 100% - 57,7% = 42,3%.

Để có kết quả học tập lớp 11 tốt hơn. VnDoc Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Giải bài tập Hóa học 11 SBT bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, Công thức phân tử và Công thức cấu tạo. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học 11, Giải bài tập Vật lý 11, Giải bài tập Hóa học 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải SBT Hóa Học 11

    Xem thêm