Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các - Mác do Ăng-ghen sáng tác thuộc môn Ngữ văn lớp 11 học kỳ 2. Bài soạn dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 11 chuẩn bị cho bài giảng sắp tới đây của mình.

Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác

Ăng – ghen.

1. Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác mẫu 1

1.1. Tìm hiểu chung

1/ Tác giả:

Ăng-ghen (1820-1895) (SGK)

Các-mác (1818-1883) (SGK).

Lưu ý:

 • Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại, người Đức
 • Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.
 • Ông sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xây dựng học thuyết kinh tế mácxít, chủ nghĩa xã hội khoa học.
 • Học thuyết của ông là vũ khí lí luận và hành động của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh chống ách thống trị tư sản..

2/ Hoàn cảnh sáng tác:

Văn bản "Ba cống hiến vĩ đại của Các-mác" là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Được sáng tác vào tháng 3/1883, sau khi Các-mác qua đời 14/03/1883 lúc 3 giờ 15 phút

1.2. Tìm hiểu văn bản

1. Bố cục: 3 phần

 • Phần 1 (đoạn 1-2): Không gian, thời gian và tư thế ra đi của C.Mác
 • Phần 2 (đoạn 3-6): Những công lao và cống hiến của C.Mác đối với sự phát triển nhân loại.
 • Phần 3 (đoạn 7 và câu kết): Giá trị tổng quát của những cống hiến của Mác: hướng vào mục tiêu chung là phục vụ cho nhân loại.

2. Những công lao và cống hiến của Các-mác:

 • C.Mác là người tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người qua các thời kì lịch sử, mà bản chất của quy luật đó là cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng của xã hội.
 • C.Mác đã tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất TBCN hiện nay và của XHTS do phương thức đó để ra. Đó là quy luật về giá trị thặng dư
 • C.Mác đã kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.
 • Với những cống đến đó, C.Mác đã trở thành một nhà khoa học, một nhà cách mạng lỗi lạc và là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại. Ngoài ra, ông còn là người sáng lập ra hội Liên hiệp công nhân quốc tế. Tất cả những cống hiến và đóng góp đó, C.Mác đã trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại".

3. Nghệ thuật so sánh tầng bậc của bài điếu văn:

a/ Đoạn văn mở đầu: Tình cảm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Mác à sự kính trọng của những người bạn những người đồng chí của Mác.

Đoạn tiếp theo: Tiếc thương, kính trọng à Mác là nhà cách mạng của giai cấp vô sản và nhà khoa học lịch sử. Kết cấu trùng điệpà vĩ nhân của Các-Mácà Cái chết của Mác là nỗi trống trải, mất mát lớn đối với nhân loại.

b/ Mô hình chung toàn bài: thông báo về cái chếà đáng giá sự nghiệp của người quá cốà bày tỏ sự tiếc thương đối với người đã khuất

 • Mác được so sánh với các vĩ nhân khác cùng thời đại với những thành tựu khoa học nổi tiếng à so sánh tương đồng.
 • So sánh vượt trội: "Nhưng không... thôi" –. Ý nghĩa to lớn mà Mác đã phát hiện.
 • Các cụm từ: "Con người khoa học", "Một nhà cách mạng" được dùng theo cách tăng tiếnà sự tiếp tục đi lên của Mác trong việc cống hiến cho loài người, vừa chỉ sự kết hợp chặt chẽ giữa con người khoa học và nhà cách mạng.

4. Thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác.

 • Thái độ: đề cao, ca ngợi.
 • Tình cảm: tiếc thương xuất phát tự đáy lòng.

* Trong việc trình bày công lao: trình bày các phát hiện của Mác đã có sự kết hợp ca ngợi công lao. Đồng thời ca ngợi khẳng định thể hiện sự thương tiếc của Ăng-ghen đối với Mác.

5. Về ý kiến của Ăng-ghen ở cuối bài:

 • Mác chống lại ai: Chống lại bất công, chống lại cường quyền và bạo ngược "tham gia.. .dựng nên:.
 • Mác bênh vực ai: Bênh vực những người lao động, những người cùng khổ "Tham gia... giải phóng".
 • Những cống hiến của Mác có lợi cho ai: Là tài sản chung của nhân loại. Những đóng góp đó không chỉ có giá trị hành động mà góp phần mở đường cho nhân loại tiến lên.

=> Vì hành động của Mác không phải để phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi toàn dân do đó "Ông có thể... nào cả".

2. Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác mẫu 2

2.1. Hướng dẫn

Câu 1 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

* Bố cục: 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra”, giới thiệu thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời.

- Phần 2: Tiếp đó đến “ cho người đó không làm thêm gì nữa”. Những cống hiến to lớn của Mác với cuộc sống nhân loại.

- Phần 3: Phần còn lại: Thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân thế giới trước sự ra đi của Mác.

Câu 2 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

* Những cống hiến vĩ đại của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong các nhà tư tưởng hiện đại":

- Cống hiến đầu tiên của Mác là: Tìm ra quy luật phát triển của xã hội loài người.

- Cống hiến thứ hai của Mác là: Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do nó đẻ ra.

- Cống hiến thứ ba của Mác: Là sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.

- Ngoài ra, ông còn là người sáng lập ra hội Liên hiệp công nhân quốc tế.

Câu 3 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

- Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh kết hợp kết cấu tầng bậc (tăng tiến): lập luận theo một trật tự tăng tiến, cống hiến sau lớn hơn cống hiến trước.

+ Ăng ghen nêu ra phát hiện của Đác – uyn về quy luật phát triển của thế giới hữu cơ nhằm đề cao Các Mác trong việc tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

+ Kế tiếp là những phát hiện có tầm vóc lớn của Mác.

=> Nổi bật tầm tư tưởng và cống hiến của Mác.

Câu 4 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

Thái độ và tình cảm của Ăng- ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh ở bài điếu văn:

- Thái độ kính trọng, đề cao, ca ngợi tôn vinh Mác bởi một bản lĩnh kiên cường.

- Tình cảm tiếc thương thương chân thành, sâu nặng và vô hạn trước sự ra đi của Mác.

Câu 5 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

- Câu cuối

+ "Kẻ đối địch": Bọn tư bản, những kẻ đi bóc lột những người lao động. Chúng đã bị Mác vách trần chân tướng nên căm ghét, run sợ vì đó là sự thạt mà chúng không thể chối cãi hay bác bỏ.

+ “Chưa chắc có một kẻ thù riêng nào cả”: Bởi vì, mục đích cả đời Các Mác, mọi tâm huyết và tài năng của ông là chống lại toàn bộ chế độ tư sản và bảo vệ giai cấp vô sản và nhân dân lao động chứ không chống lại một người nào cụ thể.

2.2. Luyện tập

Câu 1 (trang 98 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

Các cống hiến của Các Mác là tài sản tinh thần chung vô giá của nhân loại. Nó không những chỉ có giá trị lí luận mà còn có giá trị hành động, góp phần mở đường cho nhân loại không ngừng tiến lên phía trước.

Trong suốt cuộc đời mình, Các Mác đã dũng cảm chống lại bất công, cường quyền và bạo quyền; bênh vực những người lao động, những người cùng khổ. Mác đem đến cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, thế giới mà ở đó, người lao động thực sự là chủ nhân của xã hội. Hoạt động của Mác không phải để phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi của toàn nhân loại. Các- mác là “Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.

Câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

a) Mở bài:

- Giới thiệu tác giả: Ăng ghen

- Nội dung chính của bài điếu văn

b) Thân bài

- Những thành tựu vĩ đại của Các Mác trong lịch sử:

- Vai trò của Mác:

+ Ông không chỉ là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hơn nữa ông còn là nhà chính trị, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

+ Ông không chỉ đóng vai trò trong hoạt động cách mạng

+ Sáng lập lên tổ chức công nhân

⟹ Đóng góp vô cùng to lớn đến với sự nghiệp cách mạng

- Thái độ đề cao và tình cảm tiếc thương của tác giả.

c) Kết bài:

- Ý nghĩa của tác phẩm

- Ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao?

2.3. Tóm tắt

Văn bản là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác. Trong đó ông giới thiệu về khoảnh khắc Mác – một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Ăng-ghen đã khẳng định ba cống hiến vĩ đại của Mác với cuộc sống của nhân loại: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra; Cống hiến vĩ đại nhất là sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng. Qua đó Ăng–Ghen đã thể hiện niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Mác.

2.4. Nội dung chính

- Nhận thức được những đóng góp quan trọng của Mác đối với lịch sử nhân loại

- Biết ơn và biết trân trọng những thành quả cách mạng mà các bậc tiền bối đã tạo ra.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Ngữ văn lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.768
Sắp xếp theo

  Soạn bài lớp 11

  Xem thêm