Tổng hợp bài tập tự ôn ở nhà lớp 7 đầy đủ các môn

VnDoc giới thiệu tới các em tài liệu Tổng hợp bài tập tự ôn ở nhà lớp 7 đầy đủ các môn cho các em tham khảo và luyện tập. Việt ôn tập trong thời gian nghỉ học dài ngày ở nhà là rất cần thiết để các em không bị xao nhãng việc học, cũng như không bị quên đi những kiến thức quan trọng để chuẩn bị cho các kì thi giữa kì 2 lớp 7kì thi học kì 2 lớp 7 sắp tới.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

BÀI TẬP TỰ HỌC Ở NHÀ MÔN TOÁN 7

Bài 1: Tuổi nghề của một số công nhân trong một phân xưởng (tính theo năm) được ghi lại theo bảng sau:

ài tập tự học ở nhà môn Toán lớp 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu .

b) Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng.

Bài 2: Điểm kiểm tra một tiết môn Toán 7 của một nhóm Hs được ghi lại như sau

6

5

7

4

6

10

10

8

9

9

7

9

9

8

9

7

8

9

7

5

a. Lập bảng tần số

b. Tính điểm trung bình. Tìm mốt.

Bài 3: Số HS giỏi của mỗi lớp trong khối 7 được ghi lại như sau:

Lớp

7A

7B

7C

7D

7E

7G

7H

Số HS giỏi

32

28

32

35

28

26

28

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Cho biết số đơn vị điều tra.

b. Lập bảng tần số và nhận xét.

c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 4: Thời gian làm bài tập của các hs lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau:

ài tập tự học ở nhà môn Toán lớp 7

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b. Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu? Tính số trung bình cộng?

c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

Bài 5: Cho tam giác vuông ở A và AB =AC. Gọi K là trung điểm của BC.

a. Chứng minh: ∆AKB =∆AKC

b. Chứng minh: AK

c) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E. Chứng minh EC //AK

Bài 6: Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

a) Chứng minh ∆ABM = ∆DCM

b) Chứng minh AB // DC.

c) Chứng minh AM ⊥ BC

Bài 7: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm D sao cho AC = BD.

a) Chứng minh: AD = BC.

b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: ∆EAC =∆ EBD

c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.

Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tai A. Gọi I la trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D sao cho IB = ID. Chứng minh:

a. ∆AIB = ∆CID

b. AD = BC và AD // BC

c. DC ⊥ AC

Bài 9: Cho tam giác ABC ( AB< AC ). Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D, sao cho IB = ID. Chứng minh:

a, ∆ AIB = ∆ CID

b. AD = BC và AD // BC.

Bài 10: Cho tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

a. ∆ MAB = ∆MEC

b. AB // CE.

Bài ôn tập tại nhà môn Văn 7

I. Phần văn bản:

Câu 1: Đọc văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” – Phạm Văn Đồng (SGK/ ngữ văn 7/ tập 2) và trả lời các câu hỏi sau:

1. Luận điểm chính của bài là gì?

2. Đức tính giản dị của Bác được tác giả chứng minh ở những phương diện nào?

3. “Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp.”

Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng phép lập luận nào để người đọc hiểu sâu hơn về đức tính giản dị của Bác?

Câu 2: Đọc văn bản “ Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh ( SGK Ngữ văn 7/ tập 2) và trả lời các câu hỏi sau:

1. Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

2. Theo Hoài Thanh, công dụng của văn chương là gì?

3. Hoài Thanh viết “Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế văn chương còn sáng tạo ra sự sống.” Em hiểu điều đó như thế nào?

II. Phần tập làm văn

Đề 1

Dân gian ta có câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em.

Đề 2

Dựa vào văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” và những hiểu biết của em, viết bài văn chứng minh Bác Hồ có lối sống vô cùng giản dị, thach bạch.

BÀI ÔN TẬP Ở NHÀ MÔN TIẾNG ANH 7

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. closure B. leisure C. pleasure D. sure

2. A. century B.combine C. collect D. concert

3. A. future

B. return

C. picture

D. culture

4. A. general B. garden C. go D. get

II. Choose the best answer to complete the sentences.

5. I don’t like rock. My sister doesn’t,________

A. too

B. either

C. so

D. not either

6. Dong ho paintings are made on __________ paper with beautiful ________ colours.

A. tradition – nature

B. traditional – nature

C. traditional – natural

D. tradition – natural

7. Teenagers in Viet Nam like K-Pop. They like korean films,__________ .

A. to

B. so

C. either

D. however

8. Did this man __________ that portrait ?

A. work

B. draw

C. write

D. play

9. Arts are important in _________, especially for young children.

A. education

B.educational

C. educationally

D. educate

10. The Japanese eat a lot of fish instead of meat, __________ they stay more healthy.

A. because

B. although

C. so

D. but

11. Americans __________ the tradition of volunteering since the early days of the country.

A. had

B. have had

C. has had

D. to have

12. Eating a lot of junk food may lead to __________.

A. obesity

B. fitness

C. pain

D. stomachache

13. This year’s musical festival is not __________ it was last year.

A. as good as

B. worst

C. worse

D. as well as

14. The themes of the puppet shows are __________

A. city

B. country

C. rural

D. urban

15. How many novels __________ Charles Dickens __________?

A. have- wrote

B. does- write

C. did-write

D. did-wrote

16. Nowadays people spend hours ______in front of the computers.

A. sit

B. on sitting

C. to sit

D. sitting

III. Read the passage and answer the questions:

COUNTRY MUSIC

There are many genres of music. A genre is a category of a kind of music. A few examples of music genre are classical, pop, rock, hip hop, blues, jazz, and country. October is country music month.

Country music came to America long ago. It came from England on a slave ship from America. In the United States, it began in the Southin the 1920s. That was a long time ago.

The music of Fiddin’ John Carson was one of the first hit in our country. It was then called ‘hillbilly’ music. You may be able to listen to this first song on the internet.

The fiddle (or violin) was the most common instrument because it was easy and inexpensive. Other instruments were added including the bargio, accordion, bass, guitar and drums. All of these instruments create different sounds.

Over the years, country music has become more popular. In 1927, 104 million units were sold. In the year of 2007, about 500 millions units were sold. It is safe to say that the country music genre is still very popular today.

Answer the questions:

1. What is a genre of music?

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Did country music come from England ? ………………………………………………………………………………………………………………

3. Where did country music begin in the US in 1920s?

………………………………………………………………………………………………………………

4. Why was the violin the most common instrument?

…………………………………………………………………………………………………………….

5. What are some music genres ?

………………………………………………………………………………………………………………

IV: Put the correct form of the verb in brackets:

21.He usually (go) …………………. fishing on Saturdays.

22.My brother used to ( go )……………… to work by motorbike. Now he cycles.

23.How about (see) ……………. a movie on Sunday evening ?

24.An didn’t used (play) ………………………. football in the afternoon. Now he often does it.

25.Nam (learn) …………………………….. English for 8 years.

26.Last night, my father ( watch) ………………………..TV.

27.Ba (visit)………………….. to Ha Long Bay this summer vacation.

28. I like ( work) ……………………….. as a volunteer for that orphanage.

V. Writing

A. Rewrite these following sentences using given words.

36. What is the distance between Vinh and Ha Noi city?

=> How…………………………………………………………….?

37. I often walked to school when I was a student.

=> I used……………………………………………………………

38. Although they are short, they still love playing sports.

=> In spite of……………………………………………………………

V. Make questions for the underlined parts in each following sentence:

39. It’s about 8 km from my house to school.

=>……………………………………………………………………….

40. Yesterday, I went to Duc Hoang Festival with my friends.

=>…………………………………………………………………………

41. Yesterday, I went to Duc Hoang Festival with my friends =>…………………………………………………………………………

42. Yesterday, I went to Duc Hoang Festival with myfriends

=>…………………………………………………………

VI: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. arrived B. watched C. packed D. typed

2. A. married B. called C. changed D. rented

3. A. started B. worked C. waited D. landed

4. A. needed B. liked C. washed D. hoped

5. A. robbed B. seemed C. cooked D. begged

6. A. played B. frightened C. excited D. bored

7. A. hand B. transport C. character D. celebration

8. A. washed B. attended C. decided D. disappointed

VII. Give the correct form of the verbs in brackets.

1. An island (cover)………………………………………. by water.

2. I (invite) …………………………………………...… to the party last night but I didn’t come.

3. Many accidents (cause)…………………………….…… by reckless driving.

4. He has worked very hard since he ( be)………………………..……here.

5. We won’t go before he (get )…………………………………………back.

6. I haven’t seen him since he (arrive)…………………………………….

7. I (be)…………………………………………… busy since we last met.

8. The news (be)……………………………………..quite alarming yesterday.

9. We (not live)………………………………... in England for two years now.

10. At this time next week, we (live)…………………………………..in USA.

11. My family is trying (decide)…………………………………..……where to go on holiday.

BÀI TẬP TỰ ÔN MÔN ĐỊA LÍ 7

I. Câu hỏi

1. Hãy trình bày khái quát vị trí địa lí của Châu Mĩ? Giới hạn khu vực Bắc Mĩ và Nam Mĩ?

2. So sánh địa hình Bắc Mĩ với địa hình Nam Mĩ?

3. Hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của khí hậu Bắc Mĩ? Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự phân hoá khí hậu Bắc Mĩ?

4. Hãy trình bày một cách khái quát về đặc điểm nông nghiệp Bắc Mĩ. Nêu tên các ngành công nghiệp quan trọng của Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kì biến đổi như thế nào ?

5. Hãy trình bày đặc điểm cảnh quan khu vực Nam Mĩ?

6. Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ và hậu quả của sự bất hợp lí đó?

7. Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?

II. Bài tập

Làm bài tập trong hướng dẫn thực hành và bài tập Địa lí 7.

Ôn các bài tập trắc nghiệm trong vở bài tập địa lí 7 từ bài 40 đến bài 50.

BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ MÔN VẬT LÝ 7

1) Tìm thông tin về một trận đánh ở thời xưa mà người ta đã dùng gương phẳng để tạo thành gương cầu lõm khổng lồ và cho biết họ đã làm như thế nào?

2)Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của nam châm điện và những ứng dụng của nam châm điện trong đời sống?

3) Kể tên các đồ dùng điện trong gia đình em.

4) Tìm hiểu các loại đèn điện hiện nay và phân loại chúng?

5) Lập bảng ghi lại tất cả các đại lượng vật lý đã được học ở THCS và đơn vị, dụng cụ đo (hoặc công thức)

STT

Tên đại lượng

Ký hiệu

Đơn vị

Dụng cụ đo

(công thức)

Ghi chú

1

2..

BÀI ÔN TẬP SINH HỌC 7

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: Các loài chim hoàn toàn không biết bay, thích nghi với tập tính chạy trên thảo nguyên và hoang mạc khô nóng là đời sống của nhóm chim:

A. Chim bơi.

B. Chim bay.

C. Chim chạy.

D. Chim sống dưới nước

Câu 2: Hệ tuần hoàn của thằn lằn có đặc điểm:

A. Tâm thất có vách hụt.

B. Tâm thất có vách hụt, sự pha trộn máu giảm đi.

C. Tâm nhĩ có vách hụt, sự pha trộn máu giảm đi.

D. Tâm thất có 2 vách ngăn hụt, máu ít bị pha hơn.

Câu 3. Đại diện bò sát thuộc bộ có vảy là:

A. Thằn lằn bóng

B. Thằn lằn bóng, cá sấu.

C. Rùa núi vàng

D. Ba ba, thằn lằn bóng

Câu 4: Hình dạng thân và đuôi cá chép có tác dụng gì đới với đời sống của nó:

A. Giúp cá bơi lội dễ dàng.

B. Giúp cá điều chỉnh được thăng bằng.

C. Giảm được sức cản của nước.

D. Cả a và b

Câu 5: Bò sát phân biệt với lưỡng cư bởi ?

A. Da khô phủ vảy sừng, có nhiều đốt sống cổ, tim 3 ngăn.

B. Thận sau có cơ quan giao phối, trứng lớn có vỏ đá vôi.

C. Hô hấp bằng phổi, máu pha nuôi cơ thể

D. Cả A và B.

Câu 6.Các nhóm động vật biến nhiệt là:

A. Ếch, thằn lằn, cá sấu, bồ câu.

B. Ếch, thằn lằn, đà điểu, thỏ.

C. Thỏ, bồ câu, cá sấu, ếch.

D. Ếch, thằn lằn, rắn, cóc nhà

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm): Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi hoàn toàn với đời sống trên cạn.

Câu 2. (4,0 điểm). Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn? Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào một lọ đựng đầy nước, đầu chúc xuống dưới. Từ đó rút ra kết luận về sự hô hấp của ếch?

BÀI TẬP ÔN LỊCH SỬ 7

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào?

A. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XVI

B. Thế kỉ XV đến thế kỉ XVI

C. Thế kỉ XIII đến thế kỉ XV

D. Thế kỉ XIV đến thế kỉ XV

Câu 2

Thời kì Lê sơ, quân dân Đại Việt phải chống thế lực xâm lược của kẻ thù nào?

A. Quân Mông – Nguyên

B. Quân Thanh

C. Quân Xiêm

D. Quân Minh

Câu 3

Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân sự. Đó là đặc điểm tổ chức bộ máy chính quyền thời nào?

A. Thời Tiền Lê

B. Thời Lý – Trần

C. Thời Lê sơ

D. Tất cả các thời kì trên

Câu 4

Thời Lê sơ có bao nhiêu đời vua? Kể tên ông vua đầu tiên và ông vua cuối cùng của triều đại Lê sơ

A. 9 đời. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng

B. 10 đời vui. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Cung Hoàng

C. 8 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

D. 7 đời vua. Vua đầu tiên là Lê Thái Tổ, vua cuối cùng là Lê Chiêu Tông

Câu 5

Ông vua anh minh nhất trong thời Lê sơ là ai?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thái Tông

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Câu 6

Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta?

A. Thời Lý – Trần

B. Thời Nhà Hồ

C. Thời Tiền Lê

D. Thời Lê sơ

Câu 7

Các chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sử, Hà đê sử, đồn điền sử có trong thời kì nào?

A. Thời nhà Trần và thời Lê sơ

B. Thời nhà Lý và thời Lê sơ

C. Thời nhà Hồ và thời Lê sơ

D. Thời nhà Lý – nhà Trần và thời nhà Hồ

Câu 8

Số lượng nô tì ngày càng giảm dần, đó là một trong những đặc điểm xã hội của thời kì nào?

A. Thời Lý – Trần

B. Thời nhà Hồ

C. Thời Lê sơ

Câu 9

Thời kì nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn? Phật giáo và đạo giáo bị hạn chế?

A. Thời nhà Lý

B. Thời nhà Trần

C. Thời nhà Hồ

D. Thời Lê sơ

Câu 10

Chiến thắng nào dưới đây là chiến thắng lớn nhất trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm thời Lê sơ?

A. Chiến thắng Bạch Đằng

B. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang

C. Chiến thắng Đống Đa

D. Chiến thắng Ngọc Hồi

II. Phần tự luận

1. Hãy vẽ Lược đồ trận Chi Lăng – Xương Giang (10. 1427).

2. Em hãy đóng vai Lê Lợi tường thuật lại diễn biến của trận chiến đó.

BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ MÔN GDCD 7

I. ÔN TẬP NỘI DUNG CÁC BÀI ĐÃ HỌC.

1. Sống và làm việc có kế hoạch

2. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

3. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

II. MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Em hãy trình bày các quyền bảo vệ và chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

2. Trách nhiệm của Nhà nước và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiện quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em là gì?

3. Trình bày vai trò của môi trường và tài nguyên thiên nhiên

4. Mỗi chúng ta cần phải làm gì để rèn luyện được phẩm chất sống và làm việc có kế hoạch?

Ngoài tài liệu Tổng hợp bài tập tự ôn ở nhà lớp 7 đầy đủ các môn, mời các bạn tham khảo thêm các Đề thi giữa kì 2 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tổng hợp các đề tự ôn lớp 7 khác:

Tham khảo thêm:

Môn Toán:

Môn Văn:

Môn tiếng Anh:

Đánh giá bài viết
54 5.160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh 7 mới Xem thêm