Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 Life Stories

1 2.657

Tiếng Anh lớp 12 Unit 1: Life Stories

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 12 học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng Unit mới nhất năm học 2018. Trong đó, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Life Stories tổng hợp từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh, các em học sinh tham khảo, download để thuận tiện cho việc học tập và giảng dạy.

Một số tài liệu để học tốt Tiếng Anh lớp 12 khác:

VOCABULARY

achievement /əˈtʃiːvmənt/(n): thành tích, thành tựu

anonymous /əˈnɒnɪməs/(a): ẩn danh, giấu tên

dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/(n): sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy

diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/(v): chẩn đoán (bệnh)

distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a): kiệt xuất, lỗi lạc

figure/ˈfɪɡə(r)/ (n): nhân vật

generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/(n): sự rộng lượng, tính hào phóng

hospitalisation /ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/(n): sự nhập viện, đưa vào bệnh viện

perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/(n): tính kiên trì, sự bền chí

prosthetic leg /prɒsˈθetɪk leɡ/(n.phr): chân giả

reputation/ˌrepjuˈteɪʃn/ (n): danh tiếng

respectable/rɪˈspektəbl/(a): đáng kính, đứng đắn

talented/ˈtæləntɪd/ (a): có tài năng, có năng khiếu

waver /ˈweɪvə(r)/ (v): dao động, phân vân

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 4 Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới: The Mass Media. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit năm học 2018 - 2019. Chúc các em học sinh lớp 12 học tập hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 2.657
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm