Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2019
To¸n L
P 2
¤n tËp phÐp céng phÐp trõ
I. Môc tiªu:
Cñng cho häc sinh phÐp céng, phÐp trõ
HS hiÓu lµm ®îc bµi tËp.
II. Bµi míi:
Bµi 1
: TÝnh nhanh:
a, 26+ 17 + 23 + 14 b, 46+ 82 + 18 + 54 c, 37 5 + 37 - 7
Bµi 2
: T×m x
a, x + 36 = 72 b, x - 45 = 37
c, x + 32 = 18 + 45 d, 76 - x = 28
Bµi 3
: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm
a,25 + 36 . 17 + 48
b,74 - 36 . 83 - 37
c,56 - 19 . 18 + 19
Bµi 4: §iÒn dÊu > < = thÝch hîp vµo chç chÊm
a, x + 32 . 41 + x
b,56 - y . 45 - y
c,x - 26 . x - 21
Bµi 5: T×m mét biÕt ®ã céng víi 45 th× b»ng 62
Bµi 6: T×m mét biÕt ®ã trõ ®i 26 th× b»ng 38
Bµi 7: §óng ghi § sai ghi S
25 + 48 = 73
76 - 29 = 57
57 28 = 29
Bµi 8: T×m x :
A, x + 12 = 46 C, x + 26 = 12 + 17
B, 42 + x = 87 D, 34 + x = 86 - 21
******************************
TiÕng ViÖt
I. Môc tiªu:
Cñng cho HS c¸ch ®Æt c©u hái
bao giê
..
HS ®iÒn BT ®óng BT chÝnh .
Bµi 1: Em h·y dïng côm tõ: bao giê, lóc nµo, th¸ng mÊy, mÊy g ®Ó thay t cho
cho côm khi nµo díi ®©y:
a/ Khi nµo líp b¹n ®i th¨m ViÖt nam anh hïng?
b/Khi nµo b¹n th¨m «ng bµ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
c/ B¹n bøc tranh nµy khi nµo?
d/ Khi nµo chóng m×nh ®i th¨m gi¸o?
Bµi 2
: Em h·y chän ch÷ trong ngoÆc ®¬n ®Ó ®iÒn vµo chç trèng :
- (s«ng, x«ng) - ………Hång -……….x¸o
- (sa, xa) -…… sót - ®êng …….
- (s¬ng, x¬ng) - c©y……… rång - ……… sím
___________________________________________________________________
Ngµy 7 th¸ng 7 n¨m 2019
To¸n
¤n phÐp céng, phÐp trõ trong ph¹m vi 100
I. Môc tiªu:
Cñng cho häc sinh phÐp céng, phÐp trõ
HS hiÓu lµm ®îc bµi tËp.
II. Bµi míi:
Bµi 1:
§iÒn thÝch hîp vµo « trèng:
a/ + 35 = 89 40 + = = 89 86 = + 0
b/ 45 - = 28 100 - =39 - 27 = 72
Bµi 2
: T×m x
a/ x 21 = 33 21 b/ 78- x = 42 + 24
c/ x + 25 = 100 - 25 d/ 89 x = 28
Bµi 3: ViÕt thªm 2 vµo d·y sau:
a/ 9; 12 ; 15; 18; .; .
b/ 4; 8 ; 16; .; .
c/ 100; 200 ; 300; 400; .; .
d/ 110; 120 ; 130; 140; .; .
Bµi 4:§iÒn thÝch hîp vµo « trèng:
a/ + 15 < 15 + 1
b/ 18< + 16 < 20
c/ 10 < < < 13
Bµi 5: >;<; =
2 x 5 5 x 2 40 x 2 80 : 2
20 x 4 79 30 x 2 20 x 4
60 : 3 3 x 7 4 x 10 . 5 x 9
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
***********************************
TiÕng ViÖt
Bµi 1:T×m c¸c tiÕng:
a/ B¾t ®Çu b»ng
gi
hoÆc
d
, nghÜa nh sau:
- ChØ vËt ®Ó cho ngêi n»m:…………………………….
- ChØ sîi dïng ®Ó buéc:………………………………..
- Tr¸i víi hay:………………………………………
- máng , dïng ®Ó viÕt ch÷ lªn:………………………..
b/ vÇn
t
hoÆc
c:
- chØ chç rÊt s©u thêng ®øng trªn nói cao nh×n xuèng ta thÊy:…………
- ChØ ®éng t¸c ®i c¸c thø ta kh«ng cÇn n÷a ( ®ång nghÜa víi qu¼ng ®i):……
Bµi 2: G¹ch díi phËn tr¶ lêi cho c©u hái ThÕ nµo?
- Mïa thu, hoa cóc vµng rùc khu vên.
- Ve nhën nh¬ ca h¸t suèt mïa hÌ.
Bµi 3: §Æt c©u hái cho phËn ®îc in ®Ëm díi ®©y:
a/ Hoa g¹o ®á rùc trªn nh÷ng cµnh c©y.
- C©u hái em ®Æt:……………………………………………………………
b/ §µn ®Ëu tr¾ng xãa trªn c¸nh ®ång.
- C©u hái em ®Æt:……………………………………………………………
Bµi 4
: G¹ch díi phËn c©u tr¶ lêi cho c©u hái sao?
a/ Nh÷ng c©y hoa hÐo tµn kh«ng ®îc tíi níc.
b/ n¾ng to, c¸nh ®ång nøt nÎ.
c/ ham ch¬i, ®iÓm kÐm.
d/ Thá thua rïa qu¸ chñ quan.
___________________________________________________________________
Ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2019
To¸n
¤n tËp
Bµi 1: §iÒn thÝch hîp vµo « trèng:
a/ + 72 = 97 70 + = = 96 230 = + 0
b/ 85 - = 46 213 - = 42 - 89 = 72
Bµi 2 : T×m x
a/ x 45 = 56 b/ 123- x = 22 + 89

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt

Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 là tài liệu dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, ôn tập, chuẩn bị tốt kiến thức môn Toán và Tiếng Việt cho một năm học mới.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Trong bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 2, VnDoc.com đã tổng hợp và chọn lọc đa dạng các dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố các kiến thức môn toán ở hầu hết các nội dung trong năm học lớp 2. Còn về môn Tiếng Việt cũng đã được liệt kê và tổng hợp các kiến thức quan trọng nhất của lớp 2. Đây đều là những bài tập hè được VnDoc biên soạn và tổng hợp cho các em ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị bước vào năm học mới. Chúc các em học tốt.

Bố mẹ hãy giúp con chia thời gian nghỉ hè thành hai phần, một phần dành cho việc ôn tập kiến thức và một phần dành cho vui chơi, giải trí. Việc phân bổ thời gian hợp lý dành bao nhiêu thời gian cho việc ôn tập kiến thức các môn học là rất cần thiết. Chúc các em có một kì nghỉ hè thật bổ ích nhất!

Các em có thể tham khảo thêm các đề ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 với các câu hỏi và bài tập tổng hợp kiến thức được chọn lọc kỹ lưỡng, đề ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 sẽ là hành trang tốt để các em lên lớp 3.

1. Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3

2. Bộ đề ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 lên lớp 3

3. Bộ đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3

Ngoài Bài tập ôn hè lớp 2 lên lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
11 9.030
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Xem thêm