Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán liên trường THPT - Hà Tĩnh có đáp án

Trang 1/4 Mã đề 001
S GD&ĐT HÀ TĨNH
LIÊN TRƯNG THPT
ĐỀ CHÍNH THC
thi có 04 trang)
K THI TH TT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Bài thi: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Mã đề thi 001
H, tên thí sinh:..........................................................................
S báo danh: ..............................................................................
Câu 1. T địa đim A đến địa đim B có 3 con đưng, t B đến C có 5 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi
t A đến C, qua B?
A.
8!.
B.
3
5
.
A
C.
3
5
.C
D.
15.
Câu 2. Cho hàm s
(
)
fx
đồ th như hình bên: Hàm s đã cho đồng biến
trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
2; 1 .−−
B.
(
)
1; 2 .
C.
D.
( )
0;1 .
Câu 3. Cho cp s nhân
( )
n
u
1
3u =
và công bi
2q =
. Giá trị ca
4
u
bng
A.
6.
B.
48.
C.
24.
D.
12.
Câu 4. Cho hàm s
( )
y fx=
liên tục trên đoạn
[ ]
1; 7
và có bảng biến
thiên như hình bên: Giá trị ln nht ca hàm s
(
)
fx
tn đoạn
[
]
1; 7
bng
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
7.
Câu 5. Cho hàm s
( )
fx
có bng xét dấu của đo hàm
( )
'fx
như sau:
x
−∞
3
1
0
2
3
5
+∞
( )
'fx
0
+
0
0
0
+
0
0
+
Hàm s
( )
fx
có bao nhiêu điểm cc đại?
A.
2.
B.
3.
C.
5.
D.
6.
Câu 6. Tim cn ngang ca đ th hàm s
23
2
x
y
x
=
+
là đường thng:
A.
2.x =
B.
3
.
2
y =
C.
2.y =
D.
3.y =
Câu 7. Đồ th ca hàm s nào dưới đây có dang như đường cong trong hình bên?
A.
32
32yx x=−+
. B.
42
22
yx x=−+
.
C.
32
32yx x
=−−
. D.
42
22yx x=−+ +
.
Câu 8. Đồ th ca hàm s
3
2yx x= +
ct trc hoành ti bao nhiêu điểm?
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 9. Vi mi
,ab
là s thực dương tùy ý
1a
,
log
a
b
bng
A.
1
log .
2
a
b
B.
2 log .
a
b
C.
log .
a
b
D.
1
log .
2
a
b+
Câu 10. Đạo hàm ca hàm s
3
logyx=
:
A.
1
'.
ln 3
y
x
=
B.
1
' ln 3.y
x
=
C.
' ln 3.yx=
D.
' 3 ln 3.
x
y =
Trang 2/4 Mã đề 001
Câu 11. Hàm s
( )
3
2
1yx
=
có tập xác định là:
A.
.DR
=
B.
( )
1; .D
= +∞
C.
[
)
1; .
D
= +∞
D.
{ }
\1.
DR=
Câu 12. Nghiệm của phương trình
3
24
x
=
là:
A.
5.x =
B.
2.
x =
C.
4.x =
D.
1.
x
=
Câu 13. Nghiệm của phương trình
( )
3
log 5 2x +=
là:
A.
9.
x
=
B.
6.x
=
C.
4.x =
D.
3.
x
=
Câu 14. Cho hàm s
( )
5
3.
fx x= +
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
( )
4
5.f x dx x C= +
B.
( )
6
1
3.
6
f x dx x x C= ++
C.
( )
6
1
3.
5
f x dx x x C= ++
D.
( )
6
1
.
6
f x dx x C= +
Câu 15. Mt hình phẳng giới hn bi đ th hàm s
( )
y fx=
, trc
Ox
hai đường thng
( )
, x a x ba b= = <
khi quay quanh trc
Ox
to thành một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay
đó bằng
A.
( )
.
b
a
V f x dx=
B.
(
)
.
b
a
V f x dx
π
=
C.
( )
2
.
b
a
V f x dx
π
=
D.
( )
2
.
b
a
V f x dx=
Câu 16. Nếu
( )
5
1
7
f x dx =
( )
5
4
4f x dx =
thì
( )
4
1
f x dx
bng
A.
3.
B.
11.
C.
28.
D.
3.
Câu 17. Nếu
( )
3
1
5f x dx =
thì
(
)
3
1
21
f x dx


bng
A.
18.
B.
8.
C.
27.
D.
9.
Câu 18. Môđun của s phc
43zi=
bng
A.
7.
B.
5.
C.
1.
D.
25.
Câu 19. Cho s phc
25
zi=
. S phc
zi
bng
A.
5 2.i−−
B.
5 2.i−+
C.
5 2.
i+
D.
5 2.i
Câu 20. Trên mặt phng ta đ
,Oxy
, điểm biểu diễn s phc
14i+
có ta đ
A.
( )
1; 4 .
B.
( )
4;1 .
C.
( )
1; 4 .
D.
( )
4;1 .
Câu 21. Mt khối chóp t giác đu chiều cao bằng 6 cạnh đáy bằng 2. Th tích của khối chóp đó bằng
A.
12.
B.
8.
C.
24.
D.
6.
Câu 22. Cho khối lăng trụ diện tích đáy
9B =
th tích
45V =
. Chiều cao của khối lăng trụ đó bng
A.
15.
B.
2
.
15
C.
1
.
15
D.
5.
Câu 23. Cho khối nón có bán kính đáy
2r =
và chiều cao
6h =
. Th tích ca khối nón đó bng
A.
24 .V
π
=
B.
12 .V
π
=
C.
36 .V
π
=
D.
8.V
π
=
Câu 24. Cho mt cầu có bán kính đáy
2r =
.
Din tích mt cầu đã cho bằng
A.
8.
π
B.
16 .
π
C.
32
.
3
π
D.
4.
π
Câu 25. Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
3; 0;1A
( )
2; 1; 3 .B
Véc tơ
AB

có ta đ
A.
( )
5; 1; 2 .
B.
( )
1; 1; 4 .
C.
( )
1;1; 4 .
−−
D.
( )
1; 1; 4 .−−−
Câu 26. Trong không gian
,Oxyz
mt cầu
( )
2 22
: 2480Sx y z x y+ + + −=
tâm là điểm nào sau đây?
A.
( )
1; 2; 4 .I
B.
( )
1; 2; 0 .I
C.
( )
1; 2; 0 .I
D.
( )
2; 4; 0 .
I
Câu 27. Trong không gian
,Oxyz
Véctơ nào sau đây là vécch phương ca đường thng
3
: 1?
22
xt
yt
zt
= +
=−+
=
A.
( )
1
3; 1; 2 .u

B.
( )
2
1;1; 2 .u

C.
( )
3
1; 1; 2 .u −−

D.
( )
4
1;1; 1 .u

Trang 3/4 Mã đề 001
Câu 28. Trong không gian
,Oxyz
Khong cách t đim
( )
0; 4;1M
đến mt phng
( )
: 2 2 40Qx y z+ +=
bng
A.
2.
B.
2.
C.
6.
D.
3.
Câu 29. Mt lp hc có 12 học sinh nam 8 học sinh n. Chn ngẫu nhiên ba học sinh trong lp đó. Xác
suất để chọn được ba học sinh có cả nam và n bng
A.
24
.
95
B.
72
.
95
C.
23
.
95
D.
1
.
3
Câu 30. Hàm s nào dưới đây nghch biến trên
?
A.
1
.
3
x
y
x
+
=
B.
1
3
log .yx=
C.
1
.
2
x
y

=


D.
.
x
ye=
Câu 31. Gi
,Mm
lần lượt giá tr ln nht, giá tr nh nht ca hàm s
( )
32
31fx x x=−+
trên đoạn
[ ]
1; 4 .
Tích
.Mm
bng
A.
17.
B.
51.
C.
32.
D.
15.
Câu 32. Tập nghiệm ca bất phương trình
( )
2
log 3 2
x −≤
A.
[ ]
3; 7 .
B.
(
]
3; 7 .
C.
(
]
;7−∞
D.
[
)
7;9 .
Câu 33. Cho s phc
34zi
=
. S phức liên hợp ca s phc
12
w
i
z
+
=
bng
A.
12
.
55
i+
B.
12
.
55
i
−+
C.
12
.
55
i
D.
12
.
55
i−−
Câu 34. Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là nh vuông cnh bng
a
.
SA
vuông
góc vi đáy,
7SB a=
(tham khảo hình bên). Góc giữa đưng thng
SC
và mt
đáy bng
A.
30 .
B.
45 .
C.
60 .
D.
90 .
Câu 35. Nếu
(
)
1
0
31 6f x dx
+=
thì
( )
4
1
f x dx
bng
A.
12.
B.
6.
C.
2.
D.
18.
Câu 36. Trong không gian
,Oxyz
mt phẳng đi qua điểm
( )
1; 2; 0M
và vuông góc với đường thng
113
:
2 12
xyz
d
+−
= =
−−
có phương trình là:
A.
2 2 4 0.
xy z−− −=
B.
2 2 3 0.xy z +=
C.
2 1 0.x yz +=
D.
2 2 1 0.xy z +=
Câu 37. Cho lăng trụ đứng
.' ' 'ABC A B C
đáy
ABC
tam giác đều cạnh
a
'3AA a=
. Gi
I
trung điểm
''AB
(tham khảo hình bên). Khoảng cách t
I
đến mt phng
( )
'A BC
bng
A.
13
.
26
B.
3 13
.
54
C.
3 13
.
26
D.
3 13
.
13
Câu 38. Trong không gian
,
Oxyz
mt cầu tâm
( )
1; 0; 2I
và đi qua điểm
( )
2; 1; 4A
có phương trình là:
A.
( ) ( )
22
2
1 2 6.x yz + +− =
B.
( ) ( )
22
2
1 2 6.x yz+ +++ =
C.
( ) ( )
22
2
1 2 6.x yz ++− =
D.
( ) ( )
22
2
1 2 6.x yz+ +++ =
Câu 39. Cho hàm s
()
y fx=
có bảng biến thiên như hình bên. S
nghiệm thuc đon
[ ]
0; 2021
π
của phương trình
2 (sin ) 5 0fx−=
A.
4042
. B.
2022
.
C.
2021
. D.
2020
.
S
D
B
C
A
I
A'
B'
C'
A
B
C

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán liên trường THPT - Hà Tĩnh được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán liên trường THPT - Hà Tĩnh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm