Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Kinh Môn, Hải Dương lần 3

1/6 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT KINH MÔN
ĐỀ THI THỬ TN THPT QUỐC GIA
NĂM 2020-2021 - LẦN III
Môn thi: TOÁN
(
Th
ời gian l
àm bài: 90 phút
)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1. Với
,
a b
là các số thực dương tuỳ ý,
log
a b
bằng
A.
10log
ab
. B.
1
log log
2
a b
. C.
5log
ab
. D.
5log 10log
a b
.
Câu 2. Giả sử
F x
một nguyên hàm của hàm số
1
3 1
f x
x
trên khoảng
1
;
3

Mệnh đề nào
sau đây đúng?
A.
ln 3 1 .
F x x C
B.
ln 3 1 .
F x x C
C.
1
ln 3 1 .
3
F x x C
D.
1
ln 3 1 .
3
F x x C
-
Câu 3. Tập xác định của hàm số
3
1
y x
A.
\ 1
. B.
1;

. C.
. D.
1;

.
Câu 4. Phần ảo của số phức
1 3
z i
A.
3
. B.
3
i
. C.
3
. D.
3
i
.
Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ
,
Oxyz
cho đường thẳng
d
phương trình tham số
2
3
1 5
x t
y t
z t
.
Phương trình chính tắc của đường thẳng
d
là?
A.
2 1.
x y z
B.
2 1
.
1 3 5
x y z
C.
2 1
.
1 3 5
x y z
D.
2 1
.
1 3 5
x y z
Câu 6. Cho cấp số cộng
( )
n
u
với
1
2
u
và công sai
3.
d
Hỏi có bao nhiêu số hạng của cấp số cộng
nhỏ hơn
11
?
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 7. Một khối lăng trụ đứng cạnh bên bằng
2a
đáy nh vuông cạnh bằng
3
a
. Tính thể tích
khối lăng trụ đó là:
A.
2
6
V a
. B.
2
2
V a
. C.
3
6
V a
. D.
3
2
V a
.
Câu 8. Cho số thực
a
thỏa mãn
1 2
1
1
a
x
e dx e
, khi đó
a
có giá trị bằng
A.
0
. B.
1
. C.
1
. D.
2
.
Câu 9. Cho hàm số
y f x
liên tục trên
\ 0
bảng xét dấu đạo hàm như hình bên. Số điểm cực
trị của hàm số đã cho là
A.
4
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 10. Cho số phức
3 4
z i
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A. Số phức đối của
z
3 4
i
. B. Điểm biểu diễn của
z
4;3
M .
C. Môđun của số phức
z
là 5. D. Số phức liên hợp của
z
3 4
i
.
Mã đề 001
2/6 - Mã đề 001
Câu 11. Cho hàm số
y f x
bảng biến thiên như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
. B.
1;0
C.
0;

D.
2;0
.
Câu 12. Cho hai hàm số
f x
,
g x
liên tục trên đoạn
[ ; ]
a b
số thực
0
k
. Trong các khẳng định sau,
khẳng định nào sai?
A.
( ) ( )
b b
a a
xf x dx x f x dx
. B.
( ) ( )
b a
a b
f x dx f x dx
.
C.
( ) ( ) ( ) ( )
b b b
a a a
f x g x dx f x dx g x dx
. D.
( ) ( )
b b
a a
kf x dx k f x dx
.
Câu 13. Cho hình nóncó bán kính đáy
2
r
độ dài đường sinh
3
l
. Tính diện tích xung quanh của
hình nón đã cho.
A.
2 3
xq
S
. B.
2
xq
S
. C.
3 2
xq
S
. D.
6 2
xq
S
.
Câu 14. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1 2
1
x
y
x
A.
y 2
. B.
x 1
. C.
y 1
. D.
y 2
.
Câu 15. Họ nguyên hàm của hàm số
2
x
f x e x
A.
2x
e x C
. B.
2
x
e C
. C.
2
2
x
x
e C
. D.
2
2
x
e x C
.
Câu 16. Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho
;0;0
A a ,
0; ;0
B b
,
0;0;
C c
,
0
abc
. Khi đó
phương trình mặt phẳng
ABC
là:
A.
1
x y z
a b c
. B.
1
x y z
c b a
. C.
1
x y z
a c b
. D.
0
x y z
a b c
.
Câu 17. Hàm số
3
2
x
y
có đạo hàm là
A.
3
2
ln 2
x
. B.
3
2 .ln2
x
. C.
2 .ln8
x
. D.
2
3 .2
x
x
.
Câu 18. Thể tích của hình trụ có bán kính đáy
a
và đường cao là
3
a
, là:
A.
2
3
a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
3
a
. D.
3
3
a
.
Câu 19. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A.
4 2
3
y x x
. B.
3 2
3 3
y x x
. C.
4 2
3 1
y x x
. D.
3 2
3 3
y x x
.
Câu 20. Cho hình chóp .
S ABC
đáy tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên 2 lần độ dài đường
cao không đổi thì thể tích .
S ABC
tăng lên bao nhiêu lần?
A.
3
. B.
1
2
. C.
4
. D.
2
.
3/6 - Mã đề 001
Câu 21. Cho hai vectơ
a
b
tạo với nhau góc
0
60
2; 4
a b
. Khi đó
a b
 
bằng
A.
2 5.
B.
2 7.
C.
2
. D.
8 3 20.
Câu 22. Cho số phức
z
thỏa mãn
1 2 3 4
z i i
. Tính môđun của
z
.
A.
5
z . B.
25
z
. C.
5
z
. D.
2
z
.
Câu 23. Tập nghiệm của bất phương trình
2 2
log (1 2 ) log 3
x
A.
1
; 1 .
2
B.
; 1 .

C.
1
1; .
2
D.
; 1 .

Câu 24. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới:
Số nghiệm của phương trình
2 1 0
f x
A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 2 1 1 25
S x y z
. Tọa độ tâm
I
bán
kính
R
của
S
là:
A.
2; 1;1 , 25
I R
. B.
2; 1;1 , 5
I R
. C.
2;1; 1 , 25
I R
. D.
2;1; 1 , 5
I R
.
Câu 26. Một đội văn nghệ
5
bạn nam
3
bạn nữ. bao nhiêu cách chọn
2
bạn gồm
1
nam
1
nữ
để thể hiện một tiết mục song ca?
A.
1 1
5 3
C C
. B.
2
8
C
. C.
1 1
5 3
.
C C
. D.
2
8
A
.
Câu 27. Cho hàm s
y f x
đạo hàm
2
1 4
f x x x x
với mọi x
. Hàm số mấy điểm
cực trị?
A.
4
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 28. Nghiệm của phương trình
1
5 25
x
A.
3
x . B.
4
x . C.
5
log 26
x
. D.
5
log 24
x
Câu 29. Cho số phức
z
thỏa
2 2
z i
. Môđun của số phức
2020
z
là:
A.
2020
2
. B.
2021
2
. C.
3030
2
. D.
3030
2
.
Câu 30. Cho hình chóp .
S ABCD
có mặt đáy là hình thoi tâm
,
O
cạnh
a
và góc
120 ,
BAD
đường cao
.
SO a
Tính khoảng cách từ điểm
O
đến mặt phẳng
( )
SBC
.
A.
37
19
a
. B.
57
19
a
. C.
47
19
a
. D.
67
19
a
.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường THPT Kinh Môn, Hải Dương lần 3 vừa được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi sắp tới của mình.

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập tốt chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau, được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Kinh Môn, Hải Dương lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 357
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm