Lương của nhà giáo không thấp hơn mức hiện hưởng?

Lương giáo viên tăng hay giảm? Lương của nhà giáo năm 2022 không thấp hơn mức hiện hưởng? Đây là nhiều câu hỏi của các thầy cô. Mời các thầy cô cùng tham khảo nội dung bài viết.

Nghị định 77/2021/NĐ-CP về chế độ thâm niên nhà giáo có hiệu lực kể từ ngày ký (1/8/2021).

Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có những trao đổi xung quanh Nghị định này:

Quy định mới dành cho giáo viên

- Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo ông, đâu là điểm nhấn của Nghị định này?

- Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 đã bãi bỏ Luật Giáo dục 2005. Theo Luật Giáo dục năm 2019, chính sách tiền lương đối với nhà giáo không còn quy định về chế độ phụ cấp thâm niên. Việc ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, nhằm tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong thời gian chưa thực hiện chính sách tiền lương mới. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT đối với đội ngũ các thầy cô giáo.

Nghị định được xây dựng trên cơ sở: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định, không có vướng mắc trong thực tiễn của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 và Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015.

Các quy định của Nghị định không làm phát sinh thêm đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Đồng thời, bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với thực tiễn, thiết thực; tạo hành lang pháp lý để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

- Tới đây, sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có đội ngũ nhà giáo. Vậy việc xây dựng và ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP có cần thiết hay không?

- Nội dung cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu) và dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới đến ngày 1/7/2022. Vì vậy, việc ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

>>> Xem thêm: Lương giáo viên thay đổi ra sao khi áp dụng quy định mới phụ cấp thâm niên

Lương của nhà giáo không thấp hơn mức hiện hưởng

- Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc: Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, phụ cấp thâm niên nhà giáo cũng sẽ được bãi bỏ. Vậy điều này có thiệt thòi cho nhà giáo?

- Chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Ngoài ra, sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Khi thực hiện Chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Việc ban hành hệ thống bảng lương mới sẽ theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và sẽ thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm: 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Như vậy, khi thực hiện chính sách tiền lương mới thì lương của nhà giáo không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Vì thế, thầy, cô giáo yên tâm công tác và dành hết tình yêu, tâm huyết để có những tiết dạy sáng tạo, hấp dẫn học trò.

>>> Xem thêm: Tiền lương mới theo vị trí việc làm với CBCCVC thực hiện từ 2022

5 bảng lương mới 2022 (dự kiến)

Căn cứ theo Kế hoạch hành động từ ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo áp dụng 05 bảng lương mới theo quy định từ 1/7/2022. Cụ thể 05 bảng lương mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) được quy định như sau:

>>> 5 Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2022

Xây dựng 1 bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:

Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:

(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị:

  • Giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất;
  • Giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau;
  • Mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

(2) Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.

Xây dựng 1 bảng lương đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo:

Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

  • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;
  • Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;
  • Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang:

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

  • 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

  • 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

  • 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

>>> Xem thêm: Bảng lương theo vị trí việc làm năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Lương của nhà giáo không thấp hơn mức hiện hưởng? Như vậy, Nhà nước đã có phương án xây dựng cách tính lương mới sau khi bỏ phụ cấp thâm niên. Theo đó, lương của giáo viên sẽ không giảm, các thầy cô yên tâm công tác và tâm huyết làm việc.

Dành cho giáo viên

Đánh giá bài viết
1 15.916
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm