Trắc nghiệm Sử 12 bài 2

Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) - Liên Bang Nga (1991-2000) được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 12.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) - Liên Bang Nga (1991-2000)

Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. 1945 – 1949. B. 1946- 1950. C. 1947-1951. D. 1945- 1951.

Đáp án: B

Câu 2. Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945- 1950)?

A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.

B. Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đều vượt mức sản lượng năm 1940.

C. Sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh (năm 1940).

D. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Đáp án: C

Câu 3. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

A. 1948. B. 1949. C. 1950. D. 1947.

Đáp án: B

Câu 4. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì?

A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đối với sự phát triển phong trào cách mạng thế giới.

B. Thế giới bắt đầu bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.

C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.

D. Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.

Đáp án: C

Câu 5. Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70?

A. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.

B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ở châu Âu.

C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới.

D. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.

Đáp án: C

Câu 6. Vệ tinh nhân tạo được Liên Xô phóng thành công năm 1957 có tên gọi là:

A. Thần Châu. B. Spút-nhích. C. Phương Đông. D. Sa-i-uz 37.

Đáp án: C

Câu 7. Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những năm 70) là:

A. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới như : công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ.

B. Nước tiên phong thực hiện cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.

C. Trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.

D. Là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Đáp án: A

Câu 8. Yuri Ga-ga-rin là ai?

A. Là người đầu tiên thám hiểm Mặt Trăng.

B. Là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

C. Là người đầu tiên thám hiểm sao Hỏa.

D. Là người đã thiết kế - chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo Spút-ních.

Đáp án: B

Câu 9. Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?

A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.

B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.

C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.

D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.

Đáp án: C

Câu 10. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ II là:

A. Các nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, bao vây Liên Xô.

B. Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới.

C. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Liên bang Xô Viết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.

Đáp án: B

Câu 11. Đặc điểm của các nhà nước ở Đông Âu trong những năm 1945 - 1949?

A. Chính quyền chuyên chính vô sản.

B. Chính quyền chuyên chính tư sản.

C. Chính quyền dân chủ nhân dân.

D. Chính quyền chuyên chế.

Đáp án: C

Câu 12. Sau khi giải phóng đất nước, các nước Đông Âu đã tiếp tục hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân như thế nào?

A. Thành lập chính quyền dân chủ nhân dân dựa trên sự liên hiệp giữa đảng của giai cấp tư sản và Đảng Cộng sản.

B. Tiến hành cuộc nội chiến nhằm loại trừ thế lực của đảng tư sản.

C. Thông qua một loạt cải cách dân chủ trên lĩnh vực kinh tế — chính trị - xã hội; củng cố chính quyền nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

D. Nhờ Hồng quân Liên Xô giúp đỡ để gạt dần thế lực của giai cấp tư sản trong chính phủ liên hiệp.

Đáp án: C

Câu 13. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu hoàn thành khi nào?

A. Năm 1947. B. Năm 1948. C. Năm 1949. D. Năm 1950.

Đáp án: B

Câu 14. Thành công của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu có ý nghĩa gì?

A. Đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình lịch sử của các nước Đông Âu - Đảng Cộng Sản hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo đất nước.

B. Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành hệ thống thế giới.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 15. Tình hình chung của các nước Đông Âu khi bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

A. Những nước kém phát triển, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

B. Những nước có trình độ phát triển tương đối cao, đồng đều.

C. Những nước có nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, nhưng công nghiệp kém phát triển.

D. Những nước có trình độ phát triển thấp, trừ Tiệp Khắc và Cộng hòa dân chủ Đức.

Đáp án: A

Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - 1975) là:

A. Trở thành những nước công nghiệp.

B. Trở thành những nước nông nghiệp hiện đại.

C. Trở thành những cường quốc công nghiệp.

D. Trở thành những nước công - nông nghiệp.

Đáp án: D

Câu 17. Hội đồng tương trợ kinh tế là:

A. Liên minh kinh tế của các nước Tây Âu và Bắc Âu.

B. Liên minh kinh tế của các nước Đông Âu.

C. Liên minh kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Liên minh kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Á.

Đáp án: B

Câu 18. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập vào thời gian nào?

A. 8/1/1949. B. 1/8/1949. C. 1/9/1948. D. 9/1/1948.

Đáp án: A

Câu 19. Năm 1950, Hội đồng tương trợ kinh tế kết nạp thêm thành viên mới nào?

A. Cuba B. Việt Nam C. Mông Cổ D. Cộng hòa dân chủ Đức

Đáp án: D

Câu 20. Số lượng thành viên trong Hội đồng tương trợ kinh tế đến năm 1950 là:

A. 5 nước. B. 6 nước. C. 7 nước. D. 8 nước.

Đáp án: D

Câu 21. Thành công của tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế sau hơn 30 năm hoạt động là:

A. Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, kĩ thuật, nâng cao mức sống người dân ở các nước thành viên.

B. Tăng cường sự hợp tác văn hoá - nghệ thuật giữa các nước thành viên.

C. Trở thành một tổ chức kinh tế hùng mạnh, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.

D. Làm cho kinh tế Đông Âu phát triển mạnh, trở thành một khu vực kinh tế năng động bậc nhất thế giới.

Đáp án: A

Câu 22. Hơn 30 năm hoạt động, Hội đồng tương trợ kinh tế đã:

A. Đạt được những thành tựu lớn trong hợp tác, phát triển kinh tế - khoa học giữa các nước thành viên.

B. Khẳng định vai trò quan trọng của Liên Xô trong tổ chức này.

C. Mắc một số thiếu sót như không hoà nhập kinh tế thế giới, chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 23. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va ra đời khi nào?

A. Ngày 14/5/1954.

B. Ngày 15/4/1955.

C. Ngày 14/5/1955.

D. Ngày 15/4/1954.

Đáp án: C

Câu 24. Tổ chức “Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va” là:

A. Một liên minh chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B. Một liên minh quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

C. Một liên minh chính trị - quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Một liên minh kinh tế - chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

Đáp án: C

Câu 25. Vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va trong gần 35 năm tồn tại:

A. Góp phần to lớn trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh ở châu Âu và thế giới.

B. Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị của các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Góp phần tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước Xã hội nghĩa và các nước Tư bản chủ nghĩa.

D. Câu A và C đúng.

Đáp án: D

Câu 26. Thành viên nào đã rút khỏi tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế trong năm 1961?

A. An-ban-ni. B. Hung-ga-ri. C. Bun-ga-ri. D. Tiệp Khắc.

Đáp án: A

Câu 27. Tình hình Liên Xô từ cuối thập niên 70 đến đầu những năm 80 là:

A. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, khối đoàn kết liên bang được giữ vững.

B. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao hơn trước, tuy nhiên chính trị có những diễn biến phức tạp, bất ổn.

C. Tuy kinh tế có những dấu hiệu suy thoái, nhưng chính trị vẫn ổn định, nhân dân vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, vào chính quyền Xô - Viết.

D. Đất nước lâm vào tình trạng trì trệ, kinh tế ngày càng suy thoái, chính trị có những diễn biến phức tạp, xuất hiện tư tưởng và các nhóm đối lập chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Xô Viết.

Đáp án: B

Câu 28. Đường lối cải tổ đất nước ở Liên Xô được thực hiện từ khi nào? Do ai đề xướng?

A. Tháng 5/1983, do B. Ensin đề xướng.

B. Tháng 3/1984, do Anđrôpốp đề xướng.

C. Tháng 5/1985, do Trécnencô đề xướng.

D. Tháng 3/1985, do M. Goócbachốp đề xướng.

Đáp án: D

Câu 29. Tình hình Liên Xô sau 6 năm tiến hành đường lối cải tổ là:

A. Tuy kinh tế dần ổn định, nhưng chính trị ngày càng rối loạn.

B. Chính trị dần ổn định, tuy nhiên kinh tế tiếp tục sa sút không thể vực dậy.

C. Lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

D. Kinh tế hàng hoá phát triển, đời sống chính trị ngày càng được dân chủ hoá.

Đáp án: C

Câu 30. Sai lầm lớn của những người Cộng sản Xô-viết trong quá trình thực hiện cải tổ đất nước là?

A. Thực hiện kinh tế thị trường.

B. Thực hiện đa nguyên chính trị.

C. Thực hiện dân chủ hoá đời sống chính trị.

D. Thực hiện kinh tế bao cấp trong một thời gian dài.

Đáp án: B

Câu 31. Vai trò của Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1985 đến 1991 đã thay đổi như thế nào?

A. Đảng cầm quyền ⇒ Đảng bất hợp pháp ⇒ Một trong những đảng phái chính trị lớn nhất Liên Xô.

B. Đảng cầm quyền duy nhất ⇒ Một trong những Đảng phái chính trị lớn, nắm quyền lãnh đạo đất nước Xô Viết ⇒ Đảng bất hợp pháp.

C. Một trong những đảng phái chính trị lớn nhất Liên Xô ⇒ Đảng cầm quyền duy nhất ⇒ Đảng bất hợp pháp.

D. Một trong những đảng phái chính trị lớn nhất Liên Xô ⇒ Đảng bất hợp pháp ⇒ Đảng cầm quyền duy nhất.

Đáp án: B

Câu 32. Từ sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991, em có nhận thức gì về công cuộc cải tổ đất nước ở Liên Xô?

A. Cải tổ đất nước là sai lầm lớn của những người Cộng sản Xô Viết. Chính công cuộc cải tổ đã đưa đất nước Xô-viết lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

B. Cải tổ đất nước ở Liên-Xô tại thời điểm đó là hoàn toàn không phù hợp, không cần thiết.

C. Cải tổ là một tất yếu, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Liên Xô liên tục mắc phải những sai lầm nên đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn Liên bang.

D. Mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có quá nhiều thiếu sót, sai lầm nên dù công cuộc cải tổ được xúc tiến tích cực vẫn không thể cứu vãn được tình hình.

Đáp án: C

Câu 33. Ngày 21/12/1991, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập đã khẳng định:

A. Triển vọng mới cho sự hợp tác, phát triển của các nước trong Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

B. Chủ nghĩa xã hội đã bước sang một thời kì phát triển mới trên đất nước Xô Viết.

C. Nhà nước Liên bang Xô Viết đã lâm vào cuộc khủng hoảng vô phương cứu chữa.

D. Nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã hoàn toàn.

Đáp án: D

Câu 34. Tình hình Đông Âu trong thập niên 80 của thế kỉ XX?

A. Nền kinh tế lâm vào tình trạng trì trệ.

B. Nhân dân bất bình, mất lòng tin vào Đảng Cộng sản và Nhà nước.

C. Các thế lực phản động tìm cách chống phá, kích động nhân dân nổi dậy.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 35. Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã có tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

A. Thúc đẩy sự sụp đổ hoàn toàn của Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn cầu.

B. Chủ nghĩa xã hội lâm vào thời kì thoái trào; trật tự thế giới hai cực Ianta hoàn toàn sụp đổ.

C. Mĩ - nước đứng đầu cực Tư bản chủ nghĩa, vươn lên nắm quyền lãnh đạo thế giới, xác lập trật tự thế giới "một cực".

D. Chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang trên quy mô toàn cầu.

Đáp án: B

Câu 36. Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là ai?

A. M. Goócbachốp.

B. B. EnXin.

C. V. Putin.

D. D Međvêdev.

Đáp án: B

Câu 37. Nét nổi bật trong đường lối đối ngoại của Liên bang Nga ở thập niên đầu tiên của thế kỉ XXI?

A. Đối đầu quyết liệt với Mĩ.

B. Khôi phục và phát triển mối quan hệ truyền thống với các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN v.v...

C. Cố gắng duy trì, phát triển địa vị của một cường quốc Á-Âu.

D. Câu B và C đúng.

Đáp án: D

Câu 38. Hiến pháp Liên bang Nga 12/1993, quy định cho phép mỗi chính khách chỉ có thể đảm nhận vị trí Tổng thống Liên bang trong mấy nhiệm kì?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đáp án: B

Câu 39. V. Putin là ai?

A. Một kiện tướng về môn võ thuật Juđô.

B. Vị Tổng thống được đông đảo nhân dân Nga tín nhiệm.

C. Một cựu sĩ quan tình báo KGB.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 40. Nhận thức như thế nào về sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?

A. Chủ nghĩa xã hội khoa học hoàn toàn không thể thực hiện trong hiện thực.

B. Đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn quá nhiều thiếu sót, hạn chế

C. Đó là một tất yếu khách quan.

Đáp án: B

Câu 41. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

A. Tiến hành bao vây kinh tế.

B. Phát động “Chiến tranh lạnh”

C. Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.

D. Tiến hành bao vây chính trị.

Đáp án: B

Câu 42. Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc khôi phục kinh tế?

A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm trước 9 tháng.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất

C. Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

D.Thành lập Liên bang cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Đáp án: A

Câu 43. Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

A. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

B. Liên Xô chế tạo thành công bom hạt nhân

C. Liên Xô đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chiến tranh lạnh” của Mĩ.

D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Đáp án: D

Câu 44. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?

A. Nhũng thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.

B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.

C. Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng.

D. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Đáp án: C

Câu 45. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất.

C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. Đến thập kỉ 60 (thế kỉ XX), Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

Đáp án: D

Câu 46. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

A. 1945. B. 1947. C. 1949. D. 1951.

Đáp án: C

Câu 47. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?

A. Mở rộng lãnh thổ.

B. Duy trì nền hòa bình thế giới

C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

D. Khống chế các nước khác.

Đáp án: B

Câu 48. Trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?

A. Nếu năm 1950, Liên Xô sản xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn.

B. Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh.

C. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%.

D. Từ giữa thập niên 70, sản xuất công nghiệp của Liên Xô đạt khoáng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Đáp án: D

Câu 49. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?

A. Mĩ B. Đức. C. Liên Xô. D. Trung Quốc.

Đáp án: C

Câu 50. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển?

A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.

B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống.

C. Phát triển nền kinh tế công – nông – thương nghiệp.

D. Phát triển công nghiệp nặng.

Đáp án: D

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991) - Liên Bang Nga (1991-2000). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Lý thuyết Lịch sử 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 3.468
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm