Trắc nghiệm Sử 12 bài 24

Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 được VnDoc sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 12.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 bài: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975

Câu 1. Khi nào miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?

A. Giữa năm 1975.

B. Giữa năm 1976.

C. Đầu năm 1976.

D. Cuối năm 1975.

Đáp án: B

Câu 2. Thuận lợi cơ bản của cách mạng nước ta sau 1975?

A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân căn bản hoàn thành.

B. Đất nước đã hòa bình, thống nhất.

C. Uy tín Việt Nam trên thế giới được nâng cao.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 3. Tính chất của nền kinh tế Miền Nam sau khi giải phóng?

A. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.

B. Kinh tế Tư bản chủ nghĩa.

C. Kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối.

D. Kinh tế công nghiệp tiên tiến.

Đáp án: C

Câu 4. Vai trò của Miền Bắc sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng?

A. Là căn cứ địa cách mạng của cả Nước.

B. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Lào.

C. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Campuchia.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 5. Tình hình Miền Nam sau khi giải phóng?

A. Tàn dư của chế độ thực dân mới còn rất nặng nề, số lượng người thất nghiệp đông.

B. Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, ruộng đất bỏ hoang, công nhân thất nghiệp.

C. Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố, lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 6. Ngay sau khi giải phóng, chính quyền cách mạng đã tiến hành biện pháp gì để khôi phục kinh tế Miền Nam?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ tư sản chia cho nông dân.

B. Quốc hữu hóa mọi cơ sở kinh doanh tư nhân, thay tiền cũ bằng tiền mới của cách mạng.

C. Tuyên bố xóa bỏ ách bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 7. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đáp án: C

Câu 8. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước khi nào?

A. 5/1975. B. 9/1975. C. 7/1976. D. 12/1976.

Đáp án: C

Câu 9. Tên gọi "Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" có từ khi nào?

A. Ngày 2/9/1945.

B. Ngày 2/7/1976.

C. Ngày 12/2/1951.

D. Ngày 2/7/1975.

Đáp án: B

Câu 10. Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì?

A. Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta năm 1976 .

B. Là sự kiện lớn khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

C. Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ đã thất bại hoàn toàn.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 11. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đã diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Ngày 24/6/1976 đến 3/7/1976.

B. Ngày 26/4/1976 đến 3/7/1976.

C.Ngày 24/6/1976 đến 7/7/1976.

D. Ngày 3/6/1976 đến 24/6/1976.

Đáp án: A

Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần 24 (1975): ".... đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam"

A. Độc lập.

B. Thống nhất.

C. Độc lập và thống nhất.

D. Giải phóng.

Đáp án: B

Câu 13. Từ năm 1945 đến năm 1976, có mấy lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước Việt Nam?

A. 4. B. 2. C. 3. D. 6.

Đáp án: B

Câu 14. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.

C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.

Đáp án: A

Câu 15. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1975.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Đáp án: A

Câu 16. Đến ngày 20 – 9 -1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

A. 140 B. 150 C. 149 D. 193.

Đáp án: C

Câu 17. Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ 2 giúp lực lượng cách mạng Campuchia giải phóng thủ đô Phnôm pênh vào:

A. Ngày 22- 12- 1978.

B. Ngày 7 - 1 - 1979.

C. Ngày 17 - 2 - 1979.

D. Ngày 18 -3 - 1979.

Đáp án: B

Câu 18. Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

A. 30 - 4 – 1975 B. 25 - 4 – 1976 C. 2 – 7- 1976 D. 18 - 12 - 1980

Đáp án: C

Câu 19. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của nhà nước ta là

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn định tình hình chính trị xã hội ở 2 miền Nam - Bắc.

C. Thống nhất đất nước nhà về mặt Nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Đáp án: C

Câu 20. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là:

A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

B. Có miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.

D. Các nước Xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ ta.

Đáp án: C

Câu 21. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta sau 1975 là gì?

A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Đáp án: D

Câu 22. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.

Đáp án: B

Câu 23. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?

A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.

B. Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - văn hóa.

C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xoá bỏ bóc lột phong kiến.

D. Quốc hữu hóa ngân hàng.

Đáp án: B

Câu 24. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?

A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc - Nam tại Sài Gòn (11 - 1975).

B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25 - 4 - 1976).

C. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24 - 6 đến 2-1 - 1976).

D. Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 25. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 -4-1976) có ý nghĩa gì?

A. Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).

C. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

D. Cả 3 ý trên đúng.

Đáp án: D

Câu 26. Quốc hội thống nhất cả nước sau cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 - 4 - 1976) là Quốc hội khóa

A. Khóa IV. B. Khóa V. C. Khóa VI. D. Khóa VII.

Đáp án: C

Câu 27. Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A. Hồ Chí Minh. B. Tôn Đức Thắng C. Lê Duẩn. D. Trường Chinh.

Đáp án: B

Câu 28. Kì họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là Thủ đô của cả nước.

B. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước.

C. Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

D. A và B đúng.

Đáp án: D

Câu 29. Ngày 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

A. 20 triệu. B. 21 triệu. C. 22 triệu. D. 23 triệu.

Đáp án: D

Câu 30. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?

A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.

C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 31. Từ ngày 15 đến ngày 21 -11 - 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A. Lấy tên nước là nước Cộng hòa chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

D. Đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án: B

Câu 32. Từ ngày 24 - 6 đến 2 - 7 - 1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

A. 462 đại biểu. B. 472 đại biểu C. 482 đại biểu. D. 492 đại biểu.

Đáp án: D

Câu 33. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp trong khoảng thời gian:

A. Từ 12 đến 18 -12 -1976.

B. Từ 14 đến 20 – 12 - 1976.

C. Từ 10 đến 20- 12- 1976.

D. Từ 15 đến 20 – 12 - 1976.

Đáp án: B

Câu 34. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, tình hình nhà nước ở nước ta như thế nào?

A. Tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau ở mỗi miền.
B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất.
C. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền.
D. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.

Đáp án: A

Câu 35. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng

A. Tư bản chủ nghĩa.

B. Xã hội chủ nghĩa.

C. Cộng sản chủ nghĩa.

D. Công nghiệp hóa.

Đáp án: A

Câu 36. Hãy chọn đáp án đúng điền vào những cụm từ còn thiếu cho đúng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 - 1975): "(1)….vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là (2) ... của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam".

A. "(1) Thống nhất đất nước (2) quy luật khách quan".

B. "(1) Chủ nghĩa xã hội (2) yêu cầu".

C. "(1) Giải phóng dân tộc (2) quy luật khách quan".

D. "(1) Thống nhất đất nước (2) yêu cầu".

Đáp án: A

Câu 37. Bài hát “Tiến quân ca“ của nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên được chọn làm Quốc Ca của nước Việt Nam ta tại

A. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (7/1976)

B. Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945)

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945.

D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)

Đáp án: C

Câu 38. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đáp án: C

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 12 bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 . Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Lý thuyết Lịch sử 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 12 Xem thêm