Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tự Nhiên Xã Hội năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
Trêng TiÓu häc
.
§Ò kiÓm tra ®Þnh lÇn 1 n¨m häc 2018 - 2019
M«n nhiªn héi líp 2
(Thêi gian 35 phót)
C©u1: ViÕt ch÷ § o tríc c©u tr¶ lêi ®óng, ch÷ S vµo tríc c©u tr¶ lêi sai.
B¹n nªn lµm g× ®Ó cét ng kh«ng cong vÑo?
Lu«n ngåi häc ngay ng¾n.
Mang v¸c vËt ng.
§eo p trªn hai vai khi ®i häc.
Ngåi häc ë bµn ghÕ võa m vãc
C©u2: y p c¸c sau sao cho ®óng thø ®êng ®i cña thøc ¨n trong èng tiªu ho¸:
Thùc qu¶n, hËu m«n, dµy, ruét non, miÖng, ruét giµ
C©u3: §¸nh dÊu nh©n (x) o tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
*
¨
n chËm, nhai Ých lîi g×?
Tr¸nh nghÑn hãc x¬ng.
Thøc ¨n ®îc nghiÒn l¸t t h¬n.
hai ý trªn
* sao chóng ta kh«ng nªn ch¹y nh¶y ®ïa sau khi ¨n:
®au dµy
thÓ cÇn đîc nghØ ng¬i ®Ó dµy tiªu ho¸ thøc ¨n tèt.
hai ý trªn
C©u4: B¹n nªn ¨n thøc ¨n nh thÕ nµo ®Ó thÓ khoÎ m¹nh?
§¸p ¸n chÊm kiÓm tra ®Þnh k× lÇn 1
m«n nhiªn héi líp 2
C©u1:
2 ®iÓm - §iÒn c¸c ý A, C, D
C©u2: 3 ®iÓm - §iÒn theo thø tù: miÖng, thùc qu¶n, dµy, ruét non, ruét giµ, hËu m«n.
C©u3:
2 ®iÓm - §iÒn vµo ý 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
C©u4: 3 ®iÓm.
Đe SO 2
(Thêi gian 35 phót)
I. PhÇn tr¾c nghiÖm:
Khoanh vµo ch÷ tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
C©u1: Nh÷ng ph¬ng tiÖn giao th«ng nµo ch¹y trªn ®êng bé?
A. ¤ chë kh¸ch
B. Xe löa
C. ¤ t« trë hµng
D. Xe ®¹p, xe m¸y.
C. M¸y bay
G. Tµu thuû
C©u2: §¸nh dÊu nh©n (x) o tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
* B¹n nªn ®Ó gi÷ s¹ch i trêng?
Vøt gi¸c ra ®êng hoÆc xuèng s«ng, suèi, , ao.
gi¸c vµo thïng cã n¾p ®Ëy, kh«ng lµm r¬i gi¸c ra ngoµi.
§¹i tiÖn tiÓu tiÖn ®óng n¬i quy ®Þnh.
Kh¹c nhá bõa b·i.
II. PhÇn luËn
C©u3: y ghi c¸c c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong trêng em?
C©u 4
:
H·y ghi c¸c c«ng viÖc cña em.
§¸p ¸n chÊm kiÓm tra ®Þnh m«n nhiªn héi p 2
C©u1:
1 ®iÓm - Thùc hiÖn tÊt c¸c ý trªn
C©u2: 1 ®iÓm - ý 2 3
C©u3:
2 ®iÓm
C©u4: 3 ®iÓm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Đe 3
M«n : nhiªn héi p 2
(Thêi gian 35 phót)
i. tr¾c nghiÖm.
Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng :
C©u 1. Nh÷ng ph¬ng tiÖn giao th«ng nµo ch¹y trªn ®êng ?
a : ¤ chë kh¸ch c : ¤ chë hµng e : M¸y bay
b : Xe löa ( tµu ho¶ ) d : Xe ®¹p, xe m¸y g : Tµu thuû
C©u 2. Ngêi n ë ®Þa ph¬ng b¹n thêng lµm nh÷ng nghÒ ?
a : Trång lóa, hoa mµu c : §¸nh
b : Nu«i trång thuû s¶n d : Ch¨n nu«i gia sóc
C©u 3. C©y thÓ sèng ë ®©u ?
a. C©y chØ sèng ®îc trªn c¹n
b. C©y chØ sèng ®îc ë díi níc
c. C©y sèng ®îc ë trªn c¹n díi níc
C©u 4. Con vËt nµo võa sèng trªn c¹n a sèng díi níc ?
a : C¸ c : S e : VÑt h : R¾n
b : Sãc d : Rïa g :
Õ
ch
ii. tù luËn.
C©u 1. B¹n ®· ®îc ®i nh÷ng ph¬ng tiÖn giao th«ng nµo ? Khi ®i trªn nh÷ng ph¬ng tiÖn
giao th«ng ®ã b¹n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng qui ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn ?
C©u 2. Gia ®×nh b¹n sèng ë ®©u ? ( nªu xãm, x·, huyÖn )
C©u 3. ViÕt n mét c©y sèng díi níc b¹n biÕt u lîi Ých cña chóng ?
§¸p ¸n chÊm ®iÓm
I. Tr¾c nghiÖm
: Mçi c©u 1 ®iÓm
C©u 1 : a, c, d C©u 2 : a, d C©u 3 : c C©u 4 : g, h
II. luËn : Mçi c©u 2 ®iÓm
C©u 1 : u 1 ph¬ng tn ( xe m¸y hoÆc « t« ) vµ nªu qui ®Þnh khi ®i trªn ph¬ng tiÖn ®ã.
C©u 2 : Nªu ®ñ tªn xãm, x·, huyÖn

Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tự Nhiên Xã Hội

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tự Nhiên Xã Hội năm học 2018 - 2019 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 2 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Ngoài Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tự Nhiên Xã Hội năm học 2018 - 2019 trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 2 hoặc các bài tập Tiếng Anh lớp 2, bài tập nâng cao Tiếng Việt 2bài tập nâng cao Toán 2 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 2 Xem thêm