Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 7

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose odd one out

1. a. bookshopb. post officec. cinemad. children’s day
2. a. honeyb. cakec. sweetd. park
3. a. bakeryb. food stallc. clothesd. pharmacy
4. a. Whyb. Wherec. Whatd. want
5. a. orange juiceb. waterc. milkd. grapes

II. Put the words in the right order:

1. the park/ go to/ Let’s/ together!

2. go/ do/ you/ to/ to/ why/ the/ pharmacy/ want?

3. the zoo/ go to/ today!/ Let’s

4. a/ Where/ work?/ does/ sale assistant

5. you/ Would/ tea?/ like/ some

III. Choose the best answer:

1. Would you like some noodles? - ____, please

A. No

B. Yes

C. Thanks

2. I like chicken. It’s ____ favorite food.

A. his

B. me

C. my

3. The baby is so cute. How _____ is he?

A. size

B. old

C. age

D. length

4. Linda and Mary are _____ the zoo last week

A. at

B. on

C. for

D. of

5. What do your parents do at Tet? - They clean and ___ the house.

A. decorated

B. decorates

C. decorating

D. decorate

6. My mother is a nurse. She takes care ______ patients.

A. at

B. of

C. in

D. on

7. - Why ________ she want to go to cinema?

- Because she wants to watch a film with her friends.

A. do

B. does

C. don’t

D. did

8. Mary _______ at the bookshop. She wants to buy some books.

A. am

B. are

C. is

D. be

9. Let’s ________ to sweet shop

A. go

B. goes

C. gone

D. going

10. ________ are you from?

A. When

B. Where

C. Who

D. What

IV. Read the text and answer the questions:

Phong studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets ut at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9.45

1. What time does Phong get up?

2. Does he study at Nguyen Thu primary school?

3. After having dinner, what does he do in the evening?

4. What time does he sleep?

V. Match:

1. What time is it?A. I’m going to Sapa
2. What does he look like?B. It’s seven- thirty
3. Where are you going this summer?C. I want to see monkeys
4. What animal do you want to see?D. He is tall
5. What lessons does he have today?F. I have Maths, Literature and English

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh - Đề 7

I. Choose odd one out

1. D

2. D

3. C

4. D

5. D

II. Put the words in the right order:

1. Let’s go to the park together!

2. Why do you want to go to the pharmacy?

3. Let’s go to the zoo today!

4. Where does a sale assistant work?

5. Would you like some tea?

III. Choose the best answer:

1. B

2. C

3. B

4. A

5. D

6. B

7. B

8. C

9. A

10. B

IV. Read the text and answer the questions:

1. Phong gets ut at 6.30

2. No, he doesn’t

3. He does his homework or listens to music

4. He goes to bed at 9.45

V. Match

1. B

2. D

3. A

4. C

5. F

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (số 3), Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 882
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm