Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 6

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 6 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 6

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose odd one out

1. A. place B. museum C. cinema D. bank
2. A. aunt B. father C. family D. grandmother
3. A. doctor B. hospital C. nurse D. worker
4. A. orange B. lemon C. apple D. bread
5. A. lunch B. breakfast C. dinner D. meal

II. Read and circle A, B or C

1. What’s your favorite drink? -It’s ______

A. park

B. beef

C. orange juice

2. _______ you like milk? -Yes, I do. I love milk

A. Did

B. Do

C. Does

3. When ____ Christmas? -It’s on the twenty-fifth of December

A. be

B. am

C. is

4. Linda and Mary were _____ zoo last week.

A. at

B. on

C. for

5. James is _______. Let’s bring him something to eat

A. tired

B. hungry

C. thirsty

6. -Why does he want to go to the bank?

- ______ he needs some money

A. Because

B. When

C. Because of

7. James is short _____ his sister is tall

A. but

B. or

C. and

D. so

8. Her mother is a cook. She _____ in a restaurant

A. plays

B. do

C. works

9. My father is _______ in sports. He often plays tennis in his spare time

A. fond

B. interested

C. liked

10. On hot days, I wear a ______

A. T-shirt

B. jacket

C. scarf

III. Read the text and answer the questions:

I usually get up at a quarter past seven in the morning. I have breakfast at eight o’clock and then I take a bus to school at half past eight. My school starts at nine. I have four lessons in the morning. I have lunch at 11:30 at the school canteen. After that I have five lessons in the afternoon. I arrive home at six p.m. Then I have dinner at 7:15 and I go to bed at 10:00.

1. How do you go to school?

2. What time does the school start?

3. How many lessons do you have in the morning?

4. Where do you have lunch?

IV. Circle the correct words:

1. She has science in/ on Monday.

2. Sleeping in/at night

3. He has dinner at/ in 7 o’clock.

4. She watches TV on/ in the evening

5. He has breakfast on/ at 6.30 a.m

V. Reorder the words to have correct sentences

1. a/ Where/ work?/ does/ sale assistant/

2. does/ do,/ your/What/ Trang?/ sister/

3. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like/

4. but/ fish/ I/ like/ chicken./ don’t/ like/

5. is/ Her/ middle-aged./ father

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh - Đề 6

I. Choose odd one out

1. A

2. C

3. B

4. D

5. D

II. Read and circle A, B or C

1. C

2. B

3. C

4. A

5. C

6. A

7. A

8. C

9. B

10. A

III. Read the text and answer the questions:

1. I go to school by bus

2. The school start at nine

3. There are four lessons in the morning.

4. I have lunch at the school canteen.

IV. Circle the correct words:

1. On

2. At

3. At

4. In

5. At

V. Reorder the words to have correct sentences

1. Where does a sale assistant work?

2. What does your sister do, Trang?

3. What would you like for breakfast?

4. I don’t like fish but I like chicken

5. Her father is middle-aged

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 6. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn tiếng Anh - Đề 3, Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm học 2019-2020 (số 3) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 967
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2

Xem thêm